7 martie 2018

Autoritate contractanta: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
Numar anunt: 183327 / 07.03.2018
Denumire contract: FURNIZARE SI INSTALARE CONTAINER MODULAR

Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E,oras Otopeni,jud. Ilfov , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075150 , Romania , Punct(e) de contact: Oana Cornila , Tel. +40 212013534 , Email: oana.cornila@cnab.ro, cristina.basceanu@cnab.ro , Fax: +40 212041976 , Adresa internet (URL): www.cnab.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Companie Nationala sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Activitate (activitati)

-Activitati aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
FURNIZARE SI INSTALARE CONTAINER MODULAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: AIHCB
Codul NUTS: RO322 – Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE SI INSTALARE CONTAINER MODULAR.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari primite cu cel mult 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44211110-6 – Cabine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 20.500 EURO.

Valoarea estimata fara TVA: 20,500 EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia pentru participare este in cuantum de 205 EURO; Garantia de participare, irevocabila, se va constitui in conformitate cu art. 42 alin. (1) din Normele aprobate prin HG nr. 394/2016, fie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii (Formular 5 din sectiunea “Modele de formulare”), fie prin virament bancar în contul entitatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar cu exceptia situatiei in care se constituie in alta valuta. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Conturile entitatii contractante sunt Cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante). Restituirea garantiei se va efectua in conform. cu art.44 din H.G. 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare va fi depusa in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile. Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art. 48 din Normele aprobate prin H.G. nr. 394/2016. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177,178,180 din Legea nr.99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.De asemenea odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare (daca este cazul).

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
– cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
– certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul local etc;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; – alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

NOTA 1: DIN DOCUMENTELE EDIFICATOARE PREZENTATE TREBUIE SA REIASA LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA
NOTA 2: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei. Documentele justificative se vor prezenta conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

1. Dan D. Baciu-Director General
2. Tudor Jidav-Sef Dispecerat Coordonare Operationala
3. Mircea Serban-Sef Serviciu Managementul Resurselor Operationale
4. Vasilica Marina-Director Directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara
5. Augustin Mihail Dutulescu-Coordonator Conformitate Financiara
6. Daniela Silvia Mustea-Sef Serviciu Buget Analize si Raportari Financiare
7. Gheorghe Ionescu-Director-Directia Calitate, Siguranta, Mediu SSM
8. Adrian Stefan Vasilescu-Sef Serviciu Managementul Sigurantei Aeronautice
9. Laurentiu Nicusor Matache-Director Directia Tehnica si Intretinere
10. Bogdan Potorac Pavlovici-Sef Serviciu Intretinere Suprafete
11. Alexandru George Ivan-Director Directia Comercial Achizitii si Relatii Internationale
12. Oana Lucia Cornila-Sef Serviciul Achizitii
13. Violeta Simionescu-Director Directia Legalitate si Resurse Umane
14. Ingrid Andrei-Consilier Juridic
15. Mircea Leonard Voinopol-Sef Serviciul Strategie si Managementul Securitatii
16. Dumitru Marius Cocias-Sef Serviciul Investitii si Dezvoltare
17. Any Forgach-Inginer
18. Valeriu Mihail Florea-Sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate
19. Alexandra Mihaela Dauer-Economist – Serviciul Achizitii
20. Cristina Gabriela Basceanu-Serviciul Achizitii,– Referent de specialitate
21. Mirel Tiu-Serviciul Tehnic si Intretinere
22. Bogdan Podea-Consilier Juridic
23. Iulia Georgiana Ciobanu-Referent de specialitate – Serviciul Strategie Aeroportuara
24. Tiberius Stoica-Serviciul Tehnic si Intretinere
25. Mihaela Sturzoiu-Consilier juridic
26. Beatrice Militaru-Referent de specialitate – Serviciul Strategie Aeroportuara
27. Mihaela Vrany -Furnizor servicii Cabinet de avocat „Mihaela Vrany”
28. Florin Robert Obreja-Furnizor servicii Cabinet de avocat „Mihaela Vrany”

In cazul in care ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul se incadreaza in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va declara acest lucru.
In cazul in care este sesizata o situatie potential generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv:

Cerinta nr.1
Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
– pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial.
Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având semnatura electronica extinsa.

Pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba româna de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei sectoriale si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.
NOTA: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei. În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 din care sa rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media anuala a cifrei de afaceri globale de pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016): Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globale cumulata pe ultimii 3 ani, sa fie de 20.500 EURO
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi bilanturile contabile/raport audit/orice documente relevante, inregistrate la ANAF.
Pentru operatorii economici nerezidenti in Romania, in cazul in care emiterea si/sau publicarea situatiilor financiare nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta orice alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic
Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare in copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata/legalizata in limba romana.
Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual euro/alta valuta comunicat de BNR
Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei.
Note:
1. În cazul unei oferte comune, cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).
2. În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 ani, (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori
În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
– certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e în DUAE care sa confirme îndeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile înscrise în DUAE.
Note:
1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie însotite de traducere autorizata în limba româna, daca este cazul.
2. În cazul contractelor în alta valuta, pentru transformare se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR aferent contractelor mentionate în formular.
3. În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).
4. În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei.
Cerinta 1 : Certificarea sistemului calitatii.

Se solicita ca ofertantul sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008.
Ofertantul va avea in vedere depunerea de certificate/proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata etc, similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
In dovedirea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta documentul (certificatul) prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, pentru activitatile ce fac obiectul procedurii, pe numele ofertantului, si care va fi depus in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.
Documentele depuse vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, documentul (certificatul) prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, pentru activitatile ce fac obiectul procedurii, pe numele ofertantului, si care va fi depus in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.
Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat; b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera a) poate fi imbunatatit: Nu exista limite; Nu se va folosi pasul de licitare; c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor la procesul de reofertare informatii referitoare la: 1. cea mai buna oferta; 2. numarul participantilor inscrisi la licitatie; 3.pozitia pe care o ocupa in clasament; d)Informatiile relevante privind LE: i) numarul de runde: 1 runda; ii) LE va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la licitatia electronica; iii) durata rundei: 1 zi. e) Conditiile de licitare: ofertantii nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior. f) Echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: în vederea participarii la LE ofertantii trebuie sa fie înregistrati în SEAP. Informatiile sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A. Ofertele vor fi deschise în SEAP. B. În scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a depune initial în SEAP numai DUAE (documentul unic de achizitii european). DUAE a fost generat electronic de entitatea contractanta si poate fi accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. C. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei câstigatoare conform pct. IV.2.1. 1. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor totale ofertate în Euro, fara TVA, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scazut. 2. În situatia în care, în urma desfasurarii etapei de licitatie electronica, preturile totale ofertate în Euro, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total, depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut în Euro, fara TVA. D. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantul va prezenta „Acordul de Asociere” stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin 1) din Legea nr. 101/ 2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A.
Adresa postala: Calea Bucurestilor, nr. 224E , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075150 , Romania , Tel. +40 212043534 , Email: oana.cornila@cnab.ro , Fax: +40 212041976 , Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 08:59