7 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar anunt: 183334 / 07.03.2018
Denumire contract: PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOSASIURI MERCEDES

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Soseaua Sibiului, nr.5 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551129 , Romania , Punct(e) de contact: Victor Bleahu , Tel. +40 269805208 , In atentia: Victor Bleahu , Email: victor.bleahu@romgaz.ro , Fax: +40 269830283 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Nationala
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOSASIURI MERCEDES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: – SIRCOSS, Medias – str. Garii, nr 7,Loc.Medias, Jud.Sibiu
S.I.R.C.O.S.S. Targu Mures – str. Libertatii nr.110A, jud. Mures;
S.I.R.C.O.S.S. Ploiesti – str. Targovistei, nr. 8, jud. Prahova;
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 259,257.55 si 518,515.1 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa de întocmire a contractelor subsecvente va fi lunar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aceste piese de schimb sunt necesare reparatiilor autosasiurilor Mercedes pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculelor. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de termenul limita stabilita in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34300000-0 – Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea si valoarea prevazuta pe durata Acordului cadru pentru toate loturile:
Lot. 1: intre minim 78 bucati si maxim 156 bucati;
Valoarea estimata AC pentru Lot 1 este de minim 125819,87 lei si maxim 251639,74 lei
Lot 2: intre minim 51 bucati si maxim 102 bucati;
Valoarea estimata AC pentru Lot 2 este de minim 57128, 40 lei si maxim 114256, 80 lei
Lot 3: intre minim 21 bucati si maxim 42 bucati;
Valoarea estimata AC pentru Lot 3 este de minim 21497, 10 lei si maxim 42,994.20 lei
Lot 4: intre minim 20 bucati si maxim 40 bucati;
Valoarea estimata AC pentru Lot 4 este de minim 29107, 77 lei si maxim 58215,54 lei
Lot 5: intre minim 28 bucati si maxim 56 bucati;
Valoarea estimata AC pentru Lot 5 este de minim 25704, 41 lei si maxim 51408, 82 lei

Cantitatile estimate pentru un contract subsecvent, sunt dupa cum urmeaza:
Lot. 1: intre minim 4 bucati si maxim 78 bucati;
Valoarea estimata pentru un contract subsecvent minim 16517 lei si maxim 125820 lei
Lot 2: intre minim 3 bucati si maxim 51 bucati;
Valoarea estimata pentru un contract subsecvent minim 9255 lei si maxim 57128 lei
Lot 3: intre minim 3 bucati si maxim 21 bucati;
Valoarea estimata pentru un contract subsecvent minim 4643 lei si maxim 21497 lei
Lot. 4: intre minim 5 bucati si maxim 20 bucati;
Valoarea estimata pentru un contract subsecvent minim 10604 lei si maxim 29108 lei
Lot 5: intre minim 3 bucati si maxim 28 bucati;
Valoarea estimata pentru un contract subsecvent minim 2574 lei si maxim 25704 lei

Valoarea estimata fara TVA: intre 259,257.55 si 518,515.1 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GP pentru toate loturile 5110 lei.Este pentru pentru Lot 1 – 2500 lei, pentru Lot 2 – 1100 lei, pentru Lot 3 – 420 lei , pentru Lot 4 – 580 lei, pentru Lot 5 – 510 lei. Ofertantii care depun oferte vor afisa, obligatoriu, in SEAP dovada constituirii GP, scanata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: 1. GP se va prezenta pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita in urmatoarele forme: – virament bancar sau OP in cont RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 al Entitatii contractante, deschis la BCR, Suc. Medias; – orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila. 3. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitoului , pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si sa prezinte entitatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia pentru participare se retine conform art. 43 din HG nr. 394/2016. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in termenul prevazut la art.138 al(3) din HG nr. 394/2016. In cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de executie a contractului. Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art. 46 din HG nr. 394/2016. Modalitatea de restituire: în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract si/sau de la plata ultimei facturi, daca nu s – a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevazute la art.73 din legea 99/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura pana la data limita a depunerii ofertelor.
– Sorin GHEORGHIU, avand functia de Director Tehnic, presedinte comisie de evaluare,;
– Viorica BORDEU, avand functia de Director Economic;,
– Veronica Angela MELINESCU, Sef Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare,;
– Victor BLEAHU, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare;
– Iulian ALEXE, Serviciul Mecano-Energetic, membru comisie de evaluare;
– Dan ANTON , Serviciul Mecano-Energetic, membru comisie de evaluare;
– Elena Aurica CATANA, Sef Serviciul Protectia Mediului;
– Andrei POPESCU, Sef Birou Juridic, consilier juridic;
– Daniela SURDU, Servicul Contabilitate, membru comisia de evaluare.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.73 din Legea 99 / 2016. Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, fiecare tert sustinator, subcontractant (dupa caz).
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regasesca in situatiile prevazute la art.177,178,180 din Legea 99 / 2016.
I Se solicita prezentarea Certificatului de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii certificatului. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” la solicitarea entitatii contractante.
II Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata, insa doar la solicitarea entitatii contractante.
Cerintele mai sus mentionate sunt considerate ca fiind îndeplinite în masura în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor si din care reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate, fara compensari, cu datorii mai mari de 4.000 lei sau cu datorii mai mari de 4.000 lei si mai mare de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate la cea mai recenta data scadenta vor fi exclusi din procedura de atribuire a contractului de achizitie. Acest certificat trebuie prezentat de ofertant, fiecare ofertant asociat. NOTE:
1.Odata cu oferta se va depune DUAE (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator, DACA E CAZUL )
2.Odata cu oferta se va depune DUAE, angajamentul ferm al ter?ului sus?inator DACA E CAZUL din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare ?i/sau a acordul de asociere. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate.
Cerinta nr. 1.
Pentru persoane juridice/fizice romane si persoane juridice/fizice straine:
•Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta Cifra totala de afaceri, in care se vor trece toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax, cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2015, 2016 si 2017). Cursul la care se va calcula echivalenta cifrei de afaceri prezentate in alta moneda decat leul, va fi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pt. fiecare an in parte. Se va prezenta DUAE completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele care justifica informatiile completate in DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Experienta similara din ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE.
Entitatea contractanta va solicita, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte ca dovada ca a furnizat produse similare in ultimii 3 ani prin prezentarea de copii dupa cel putin a unui document/parti relevante din contract/proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat.
Cerinta nr.2 – Informatii privind Asocierea – DACA ESTE CAZUL
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea viitorului acord-cadru, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea acordului-cadru. Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramâna în Asociatie pe întreaga durata a acordului-cadru. În cazul depunerii unei oferte în asociere, pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala cerinta privind autorizatii specifice este considerata îndeplinita, in comun sau de un membru pentru partea de contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.Capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita si proportional cu cota de implicare al fiecarui asociat. Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a ofertantului si Sectiunea III.2.1.b) – Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cate un DUAE de catre fiecare membru al asocierii completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. Acordul de asociere se va depune odata cu DUAE urmand ca cele asumate sa fie depuse de ofertantul clasat pe primul loc.
Cerinta nr.3 – Informatii privind Angajamentul ferm – DACA ESTE CAZUL
Ofertantul poate sa îsi demonstreaze capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, avand obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului respectiv. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia excluderii din procedura de atribuire. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza experienta similara, tertul va depune documente din care sa rezulte propria sa experienta conform cerintelor prevazute in documentatia de atribuire si ca va putea in mod concludent sa – si mobilizeze resursele / utilajele / personalul indiferent de tara in care este stabilit. Documentele transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Angajamentul ferm se va prezenta – daca e cazul.
Cerinta nr.4 – Informatii privind Subcontractarea – DACA ESTE CAZUL
Ofertantul care participa la procedura, cu subcontractanti trebuie sa prezinte datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, informatiile privind partea/partile din contracte care urmeaza sa le subcontracteze. Precizam ca se ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. La incheierea acordului-cadru de furnizare , in cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la acordul-cadru de achizitie publica. Pe parcursul derularii acordului-cadru, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea substantiala a contractului sectorial/acordului cadru.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si contractul de subcontractare – daca e cazul. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate.
Cerinta 1 . Ofertantul/asociati vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008, sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul acordului-cadru.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei de asigurare a calitati, respectiv certificate care sa ateste implementarea unui sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001/2008 sau echivalent , acordate de un organism international sau national urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care ofertantul clasat pe locul I nu detine certificate de calitate astfel cum este solicitat , se vor accepta probe sau dovezi prezentate in masura in care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 15:30

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Birou Juridic
Adresa postala: Str. Soseaua Sibiului, nr.5 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551129 , Romania , Tel. +4 0269805154 , Email: andrei.popescu@romgaz.ro , Fax: +4 0269830283 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 10:22