7 martie 2018

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Numar anunt: 183339 / 07.03.2018
Denumire contract: Salubrizare Statia CF Ploiesti Sud

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Adresa postala: Sucursala Regionala CF Bucuresti , Str. Piata Garii de Nord , Nr.1-3, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010858 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , cam 59 ( casa scarii , poarta B ) , etaj I , Tel. +40 213199539/133204 , In atentia: Lulea Constanta , Email: constanta.lulea@cfr.ro , Fax: +40 314260088 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Salubrizare Statia CF Ploiesti Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Statia CF Ploiesti Sud, conform caiet de sarcini si anexa 6 la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul consta in efectuarea salubrizarii curente si generale in Statia CF Ploiesti Sud.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listei cu suprafetele de salubrizat – Anexa 6 la Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 150,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de : 1.500,00 lei .Garantia pentru participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a) virament bancar ; ordin de plata în favoarea autoritatii contractante CUI 15548207 ; cont nr. RO 33 BITR 0044 1003 8162 RO01 deschis la Banca: Intesa Sanpaolo Bank, Sucursala Bucuresti, confirmat de banca emitenta pâna la data limita de depunere a ofertelor b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate . Garantia de participare poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, din data publicarii anuntului de participare in SEAP Garantia de participare se va prezenta in SEAP cel mai târziu la data si ora limita de primire a ofertelor În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 120 de zile, de la termenul limita de primire a ofertelor Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului . Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului de prestari servicii , fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului : – Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari . – prin retineri succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului . Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractantã urmeazã sã alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pânã la concurenta sumei stabilite drept garantie de bunã executie Entitatea contractantã va înstiinta contractantul despre vãrsãmântul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtãtor de dobândã în favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii conform PAAS pe 2018 al Sucursala Regionala CF Bucuresti poz. 10.B.2.1.37
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016.Prezentarea DUAE conform .art.202 alin.1 din Legea 99/2016.
Obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi :
– Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP – ANAF) la data prezentarii .
– Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local la data prezentarii
– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2) , art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Pentru persoanele fizice / juridice straine orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva
Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016, declaram mai jos persoanele cu functie de decizie/ persoanele împlicate în procedura de atribuire si persoanele ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire, în vederea atribuirii contractului :
Ungurean Marian-Cristian – Director Regional ; Pioaru Marcel – Sef Serviciu RRSC ; Radu Liviu – Director Adjunct Economic , Cenca Nicu – Sef Serviciu Comercial ; Ispas Elena – Sef Birou Contractare- Serviciu Comercial ; Carstea Dan – Sef Birou Aprovizionare Administrativ- Serviciu Comercial; Popescu Radu – Biroul Aprovizionare Administrativ – Serviciu Comercial; Gheorghe Vasilica – Sef Oficiu Juridic; Epuran Danut – Oficiul Juridic; Raicu Elena-Evelina- Economist – Serviciul Bugete Analiza si Indicatori; Lospa Liliana – Sef Serviciu Achizitii Publice ; Lulea Constanta – Serviciul Achizitii Publice ; Floricel Caroleta-Serviciul Achizitii Publice.
Se solicita prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 73 – Formular 5 Sectiunea Formulare odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire ( ofertant , asociat , subcontractant si tert sustinator ) In conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 99/2016, se solicita documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractati si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi :
1) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora , iar informatiile sa fie reale/actuale la data prezentarii
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta .
2) Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de AFER pentru serviciul salubrizare statii CF conform cerintelor OMT 290/2000 art. 1 si 2 valabila la data prezentarii, Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3)Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru pentru serviciul salubrizare statii CF conform cerintelor OMT 290/2000 art. 1 si 2 valabil la data prezentarii, Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 1 se aplica inclusiv pentru subcontractati si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Cerintele 2 si 3 se aplica inclusiv pentru subcontractati care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara se va demonstra prin prezentarea a unui sau mai multe contracte din care sa reiasa servicii similare prestate in ultimii 3 ani, cu o valoare individuala / cumulata de minim 150.000 lei. Serviciile similare acceptate sunt: Servicii de curatenie si igienizare
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi : certificate / documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca serviciile au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale (parti relevante din contracte sau procese verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare, etc.), pentru cele mai importante servicii care sustin experienta similara
Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Lista utilajelor , instalatiilor si echipamentelor tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza servicii si pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform caietului de sarcini
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind tertul/tertii sustinatori – in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (3) din legea 99/2016, in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si / sau profesionala invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm din partea tertului / tertilor sustinatori, din care sa rezulte accesul in orice moment la resursele necesare, precum si modul efectiv prin care se asigura indeplinirea angajamentului de sustinere, daca este cazul. In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul va asigura entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intâmpina dificultati pe parcursul derularii acestuia.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul privind sustinerea tehnica si profesionala, insotit de declaratia privind modul efectiv prin care se asigura îndeplinirea angajamentului de sustinere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate in angajamente/acorduri urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Declaratie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa o/le subcontracteze, daca este cazul.
Ofertantii vor include informatii cu privire la subcontractanti in DUAE.
Subcontractantul/subcontractantii va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Daca prin subcontractant se indeplineste o cerinta de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in
motivele de excludere.
Se solicita, la încheierea contractului, sau atunci când se introduce subcontractanti, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant
si subcontractantii nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin subcontractantilor, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie sectoriala. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie sectoriala.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate in angajamente/acorduri urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind asocierea, daca este cazul. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata castigatoare. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor solicitate de entitatea contractanta. Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala la care s-a solicitat prezentarea unor autorizatii specifice se considera îndeplinite in cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau daca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva (art.58 alin.(1) din HG 394/2016).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat: – câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, urmand ca la solicitarea entitatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta acordul de asociere.
Ofertantii vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016 Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantii vor face dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO14001
Modalitatea de indeplinire
Notificarea nr.240/2016 Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 23:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Interac?iunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.394/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.172-173 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea/entitatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlal?i faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare . Solicitarea, informarea, notificarea si altele asemenea, sunt transmise in scris, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE . Pentru transmiterea comunicarii ofertantului/participantului la procedura a rezultatului evaluarii fazei precum si a motivelor de respingere, autoritatea contractanta va proceda la accesarea sectiunii „Întrebari”- din detaliul anuntului de participare si la încarcarea documentului, semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe certificat calificat , intitulat „Rezultatul fazei de evaluare”, prin care se aduc la cunostinta ofertantului motivele respingerii, si prevederile legale asociate acestora. Propunerile financiare transmise de ofertanti in SEAP nu sunt accesibile entitatii contractante pana la momentul finalizarii verificarilor documentelor de calificare si a propunerii tehnice. Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului „pretul cel mai scazut”, in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire. Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: NU Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Remedierile si caile de atac se vor formula conform Legii nr.101/2016 art . 6 , alin (1) , lit. b) si art . 8 , alin (1) , lit. b)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala CF Bucuresti
Adresa postala: Str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010858 , Romania , Tel. +40 213199539/133224 , Fax: +40 213182378 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 11:14