7 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183341 / 07.03.2018
Denumire contract: Servicii de pregatire integrala a terenului in vederea impaduririi DS OLT 2018 Corabia

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartimentul regenerarea padurilor , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Boldoi Ion Claudius , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartimentul regenerarea padurilor , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Boldoi Ion Claudius , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartimentul regenerarea padurilor , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Boldoi Ion Claudius , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de pregatire integrala a terenului in vederea impaduririi DS OLT 2018 Corabia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Ocolul Silvic Corabia zona ostroavelor
Codul NUTS: RO414 – Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pregatire integrala a terenului si solului cu utilaje grele.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77230000-1 – Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul nr. 1 Ostrovul Calnovat+Baloi = 28,27 ha
Lotul nr. 2 Ostrovul Papadia = 29,64 ha.

Valoarea estimata fara TVA: 376,415 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 1837,55 lei pentru lotul nr. 1 si 1926,60 lei pentru lotul nr. 2 (echivalen?a pentru o garan?ie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anun?ului de participare). Perioada de valabilitate a garan?iei de participare este de minim 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garan?iei de participare. Garan?ia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr.98/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garan?ie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garan?iei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garan?iei în contul Directiei Silvice Olt : cont – RO16RZBR0000060006223237 Raiffeisen Bank Slatina. Dovada constituirii garan?iei de participare va fi scanata ?i postata pe SEAP în fi?ier separat denumit “Garan?ie de participare” împreuna cu documentele de calificare ?i oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. În situa?ia în care garan?ia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta, de asemenea, va fi scanat ?i postat pe SEAP în fi?ier separat denumit “Garan?ie de participare” împreuna cu documentele de calificare ?i oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea numerar la casieria autoritatii contractante a sumei pentru fiecare lot, in conditiile legii. Modul de restituire a garan?iei de participare. Garan?ia de participare se restituie în condi?iile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMA?II GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARAN?IEI DE PARTICIPARE. Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele par?i. Garantia de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului , fara TVA. Aceasta se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin virarea în contul autorita?ii contractante, respectiv RO16RZBR0000060006223237 deschis la Raiffeisen Bank Slatina. În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei în numerar. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu îsi îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. Achizitorul se obliga a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului de achizitie publica/contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de conservare si regenerare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi :
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) RESTANTE la momentul prezentarii;
2. cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul macestuia; se prezinta de ofertantii clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declara?ie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
În vederea completarii acestei declara?ii precizam ca persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt : ing. Matei Catalin Lucian – director, ec. Marin Eugenia – director economic, ing. Boldoi Ion Claudius – responsabil regenerarea padurilor, ing. Vîle George – responsabil produc?ie, ing. Rau?a Dorian – responsabil achizi?ii.
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autorita?ii contractante. Cerin?a nr. 1. Ofertantul/candidatul are obliga?ia sa fie legal înregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Document obligatoriu: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii. Initial ofertantii vor completa declaratia DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se vor depune pentru fiecare lot în parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 2 : Declara?ie privind echipamentele tehnice, utilajele, instala?iile. Având în vedere ca prestarea serviciilor de pregatire integrala a terenului si solului se poate face numai cu utilaje specifice, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca dispun de gama de utilaje cu ajutorul carora sa poata asigura respectarea termenelor contractuale ?i a epocilor optime de prestare a serviciilor.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca de?ine sub orice forma de de?inere, cel pu?in urmatoarea gama de utilaje :
Pentru fiecare lot gama minima de utilaje necesare este urmatoarea :
1. Tractor de mare putere (cel pu?in 350 CP) dotat cu defri?or sau rotor, excavator de mare putere cu cupa întoarsa – pentru dezradacinarea sau distrugerea cioatelor din cadrul ?antierelor de lucru.
2. Tractor de mare putere ?enilat sau pe ro?i, dotat cu lama fixa sau mobila – pentru îndepartarea vegeta?iei existente în interiorul suprafe?elor ce se vor lucra, ?i pentru nivelarea suprafe?ei de lucru, etapa cuprinsa în procesul de prestare a serviciilor de pregatire integrala a terenului.
3. Scarificator dotat cu minim 3 organe de lucru – pentru prestarea opera?iunii de scarificare a terenului în dublu sens, etapa, de asemenea, cuprinsa în cadrul tehnologiei de lucru.
4. Tractor de putere mijlocie (minim 120 CP) dotat cu plug ?i grapa cu discuri, cu diametrul discurilor de minim 60 cm – pentru executarea serviciilor de pregatire a solului (arat+discuit), dupa prestarea serviciilor de pregatire a terenului (dislocarea ?i distrugerea cioatelor, nivnivelarea terenului).
5. Distrugator de cioate prin a?chiere – petru prestarea serviciilor de distrugere a cioatelor pâna la adâncimea de 45 cm.
6. Freza pentru îndepartarea ?i distrugerea vegeta?iei ierboase ?i lemnoase ?i mobilizarea solului pe adancimea de lucru de minim 35 cm. Freza poate substitui utilajele de la punctele 2, 3 si 4.

Lista de utilaje solicitata este minima, pentru executarea contractului sunt necesare în unele cazuri ?i alte utilaje de care operatorii economici trebuie sa dispuna.
Utilajele solicitate sunt necesare pentru prestarea serviciilor prezentate in amanunt in caietul de sarcini.
Cerin?a nr. 1 Ofertantul/candidatul are obliga?ia sa faca dovada ca în ultimii trei ani a prestat servicii similare. Ofertantul/candidatul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare in valoare cumulata de minim valoarea estimata pentru fiecare lot în parte, respectiv 183000 lei pentru lotul nr. 1 si 192000 lei pentru lotul nr. 2. Se vor depune copii dupa procese verbale de receptie servicii similare, semnate de o autoritate contractanta sau de un beneficiar din care sa rezulte modul de îndeplinire a obliga?iilor. Experien?a similara este absolut necesara având în vedere specificul serviciilor ce se vor presta, ?i anume servicii de pregatire integrala a terenului cu utilaje grele (îndepartarea vegeta?iei lemnoase ?i ierboase de mari dimensiuni, dislocarea ?i scoaterea cioatelor sau distrugerea lor, evacuarea cioatelor ?i resturilor lemnoase, nivelarea suprefe?elor, scarificarea, aratul ?i discuitul suprafe?elor sau pregatirea terenului prin frezare cu tractor de putere mare). Se justifica solicitarea de experien?a similara deoarece serviciile respective nu se opresc doar la aratul ?i discuitul solului, ci la scoaterea-distrugerea cioatelor în arboretele exploatate urmate de arat-discuit-scarificat-nivelat terenul.
Document obligatoriu: Lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Certificate/documente emise de o autoritate sau de un beneficiar din care sa rezulte modul de îndeplinire a obliga?iilor. Documentele se vor depune pentru fiecare lot în parte. Prin servicii similare se intelege servicii de pregatirea integrala a terenului si solului. Ofertantul/candidatul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare in valoare cumulata de minim valoarea estimata pentru fiecare lot în parte, respectiv 183000 lei pentru lotul nr. 1 si 192000 lei pentru lotul nr. 2. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune copii dupa procese verbale de receptie semnate de o autoritate contractanta sau de un beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca de?ine sub orice forma de de?inere, cel pu?in urmatoarea gama de utilaje : Pentru fiecare lot gama minima de utilaje necesare este urmatoarea : 1. Tractor de mare putere (cel pu?in 350 CP) dotat cu defri?or sau rotor, excavator de mare putere cu cupa întoarsa 2. Tractor de mare putere ?enilat sau pe ro?i, dotat cu lama fixa sau mobila 3. Scarificator dotat cu minim 3 organe de lucru 4. Tractor de putere mijlocie (minim 120 CP) dotat cu plug ?i grapa cu discuri, cu diametrul discurilor de minim 60 cm 5. Distrugator de cioate prin a?chiere 6. Freza pentru îndepartarea ?i distrugerea vegeta?iei ierboase ?i lemnoase ?i mobilizarea solului pe adancimea de lucru de minim 35 cm. Freza poate substitui utilajele de la punctele 2, 3 si 4. Lista de utilaje solicitata este minima, pentru executarea contractului sunt necesare în unele cazuri ?i alte utilaje de care operatorii economici trebuie sa dispuna. Documente doveditoare : facturi, contracte de inchiriere, etc. Se va completa declaratia DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documente care sustin informatiile din DUAE. Document obligatoriu: Lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Certificate/documente emise de o autoritate sau de un beneficiar din care sa rezulte modul de îndeplinire a obliga?iilor. Documentele se vor depune pentru fiecare lot în parte. Prin servicii similare se intelege servicii de pregatirea integrala a terenului si solului. Ofertantul/candidatul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare in valoare cumulata de minim valoarea estimata pentru fiecare lot în parte, respectiv 183000 lei pentru lotul nr. 1 si 192000 lei pentru lotul nr. 2. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune copii dupa procese verbale de receptie semnate de o autoritate contractanta sau de un beneficiar. Se va completa declaratia DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documente care sustin informatiile din DUAE.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, incarcarea de documente cu preturi noi. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. DUAE se poate accesa astfel : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al Directiei Silvice Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Tel. +40 249432013 , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 11:53