7 martie 2018

Autoritate contractanta: SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Numar anunt: 183343 / 07.03.2018
Denumire contract: Traverse de lemn normale si speciale impregnate si placate anticrapare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Adresa postala: ALEEA ALBASTRELELOR NR 10 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: RO-900132 , Romania , Punct(e) de contact: LUCIAN CONSTANTINESCU , Tel. +40 0241585342 , Email: lucian.constantinescu@cfrcalatori.ro, achizitii_ct@yahoo.com , Fax: +40 0241582591 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitate (activitati)

-Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Traverse de lemn normale si speciale impregnate si placate anticrapare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform prevederilor caietului de sarcini
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Traverse de lemn normale si speciale impregnate si placate anticrapare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34947100-8 – Traverse (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Traverse de lemn normale si speciale impregnate si placate anticrapare

Valoarea estimata fara TVA: 96,529.36 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
In valoare de 1930.58 lei sau echivalentul leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, va fi constituit prin: – virament bancar sau OP in cont RO18BPOS14002758677.ROL01 deschis la BANCPOST CONSTANTA Sau – orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5000 lei. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse în cadrul sedintei de deschidere Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului sectorial; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial in perioada de valabilitate a ofertei. Nota: Restituirea garantiei de participare se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 20 transmisa entitatii contractante in original sau copie.. Garantia de buna executie va fi constituita astfel: a) Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA b) Mod de constituire a garantiei de buna executie: – Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr 99/2016, conform model Formular 4 din Sectiunea Formulare
Modalitatea de indeplinire:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) RESTANTE la momentul prezentarii; Se va preciza ca persoanele juridice/fizice straine , ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. 2.• cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizi?iile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz.”
Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
Taranu Horia Gabriel – Director SRTFC Constanta;
Constantinescu Dumitru – Contabil Sef SRTFC Constanta.
Olteanu Marinela – Sef Serviciu POTD
Bardi Nicoleta Aurelia – Sef Oficiu Juridic
Constantinescu Lucian – Sef Birou Achizitii
În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei, fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Cerinta nr. 1:
Pentru persoane juridice române:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Obiectul contractului sectorial trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Pentru persoane juridice straine:
– documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
– documentul se va prezenta însotit de traducerea autorizata a acestora in limba romana
Cerinta nr.2:
Autorizatie de Furnizor Feroviar
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Cerinta nr 3:
Agrement Tehnic AFER sau Certificat de Omologare Tehnica AFER
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor furnizari similare efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Furnizarile de produse se confirma prin prezentarea de cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de clientul privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea furnizarii de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de îndeplinire
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile privind experienta similara.

Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte Documentele justificative in sustinerea experientei similare, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 1:
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire referitor la implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Se va prezenta orice document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerinte (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. Similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001), obligatoriu, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CT18/3/108/2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) Ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) Ofertantul care nu esre de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. – Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica precederile Legii nr.101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea nr 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Operatorii economici pot completa DUAE accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al SRTFC Constanta
Adresa postala: Al Albastrelelor 10, et 1 , cam 403 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. +40 241585342 , Email: nicoleta.bardi@cfrcalatori.ro , Fax: +40 241582591
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 12:17