7 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar anunt: 183348 / 07.03.2018
Denumire contract: Reparare uscatoare aer instrumental ADQ 1440 – S.E. Turceni

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari Servicii pt. Activitatea Energetica , Tel. +40 372819798 , In atentia: Anca PETREUS , Email: anca.petreus@ceoltenia.ro , Fax: +40 253223248 , Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate administrata in sistem dualist cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparare uscatoare aer instrumental ADQ 1440 – S.E. Turceni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului – S.E. Turceni
Codul NUTS: RO412 – Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciului cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
Nota: Solicitarile de clarificari ale ofertantilor se vor face cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50531300-9 – Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreg serviciul cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 19,635 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare: 190,00 lei, cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a GP este conform art. 42 din Hotararea 394/2016. Garantia de participare se va returna de catre entitatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Cont lei: RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 – Raiffeisen Bank Tg Jiu. Garantia de participare emisa în alta limba, decât limba româna, va fi însotita de traducerea în limba româna. In cazul depunerii de oferte in asociere garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare trebuie sa mentioneze ca este constituita in numele asocierii si ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Operatorul economic trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de participare pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, depunand in SEAP documente probatorii. Garantia de participare se executa neconditionat. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de Buna Executie este 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. In cazul asocierii, garantia de buna executie constituita printr-un instrument de garantare trebuie sa mentioneze ca este constituita in numele asocierii si ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Motive de excludere:
a) Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016;
b) Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016;
c) Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016;
d) Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 72 si 73 din Legea 99/2016;
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
– Sorinel Gheorghe Boza – Presedinte al Directoratului
– Ovidiu Balacescu – Membru al Directoratului
– Constantin Balasoiu – Membru al Directoratului
– Dan Vasile – Membru al Directoratului
– Catalin Liviu Stanculescu – Director Directia Energie
– Dumitru Iacob – Director Directia Servicii Suport
– Grigorie Dadalau – Director Adjunct Comercial
– Leliana Tatiana Duma – Sef Serviciu Achizitii Lucrari Servicii Activitatea Energetica
– Mihaela Lazar Andrei – Sef Serviciu Disciplina Contractuala
Modalitatea de îndeplinire:
Ofertantul ( inclusiv fiecare asociat / subcontractant / tert sustinator, daca este cazul) va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter).
Declaratia cu persoanele cu functie de decizie din partea operatorului economic ofertant se va incarca in SEAP odata cu formularul DUAE.
Nota:
Ofertantul ( inclusiv fiecare asociat / subcontractant / tert sustinator, daca este cazul) nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la motivele de excludere (art. 177, 178, 180, 72 si 73).
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– orice document edificator in tara de origine sau tara in care ofertantul este stabilit (cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din ceriticatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, certificate, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180;
– certificate care atesta lipsa datoriilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii;
– documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, art. 180, alin. 2 si art. 184 din Legea 99/2016,
– alte documente edificatoare, dupa caz
Pentru Persoane Juridice Straine se vor prezenta:
– documente edificatoare in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180;
– documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat, la momentul prezentarii, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele vor fi prezentate traduse in limba romana. Inregistrare:
Ofertantul trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in tara de rezidenta. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este legal constituit, ca nu se afla in nuciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a executa lucrarile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ filter).
Nota:
Inregistrarea se solicita atât ofertantului cât si asociatului.
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– certificatul constatator emis de O.R.C. sau alte documente suport ca alternativa la certificatul in cauza din care sa reiasa ca ofertantul este legal constituit si are ca obiect de activitate principal sau secundar lucrari similare caietului de sarcini;
Pentru Persoane Juridice Straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara în care acestia sunt rezidenti. Documentele vor fi prezentate traduse in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara.
Operatorii economici trebuie sa fi prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), servicii similare celor care fac obiectul achizitiei in valoare cumulata de minim 19.000,00 lei la nivelul unuia sau mai multor contracte.
In cazul contractelor prezentate ca experienta similara, a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, pentru calculul nivelului minim impus, se va folosi cursul mediu anual lei / valuta al BNR, pentru fiecare an in parte, conform site-ului curs-valutar-bnr 2015, 2016, 2017.
Cursul leu/ valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Nota:
Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:
– servicii receptionate partial;
– servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie)
Prin „servicii similare” se intelege: servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter).
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– documente prin care se confirma prestarile de servicii
similare si care contin informatii ca prestarile au fost efectuate in
conformitate cu obligatiile contractuale (contracte insotite de:
documente constatatoare/ procese-verbale de receptie/
certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre
clientul beneficiar public sau privat, etc.)
Informatii privind participarea la procedura impreuna cu alta/ alte entitati
(asociatii) – daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter).
Daca ofertantul participa la procedura impreuna cu alta entitate
(are asociat) va completa si depune odata cu DUAE si Acordul
de asociere – Formular nr. 1. Asociatul are obligatia de a
completa si depune un DUAE propriu.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator
documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Informatii privind subcontractarea unei/ unor parti din contract altei/altor
entitati (subcontractantii) – daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter).
Daca ofertantul subcontracteaza o parte din contract altei entitati
(are subcontractant) va completa si depune odata cu DUAE si
Acordul de subcontractare – Formular nr. 2. Subcontractantul
are obligatia de a completa si depune un DUAE propriu.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator
documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Informatii privind utilizarea capacitatilor altei/ altor entitati (tertii sustinatori) – daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter).
Daca ofertantul utilizeaza capacitatile altei entitati (are tert
sustinator) va completa si depune odata cu DUAE si Declaratiile
tert sustinator – Formularele nr. 3.a. si 3.b. Tertul sustinator are
obligatia de a completa si depune un DUAE propriu.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator
documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ filter)
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare operatorul economic va preciza în oferta depusa care din informatiile cuprinse în propunerea tehnica si în propunerea financiara sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala în masura, în care în mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute in Legea nr. 99/2016, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, in SEAP (conf art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016). Potrivit art. 108 din Hotararea nr. 394/2016, orice operator economic are dreptul de a solicita prin intermediul SEAP clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit cu privire la clauzele contractuale (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Ofertantul va prezenta eventualele obiectiuni/amendamente la clauzele aferente proiectului de contract (pus la dispozitie de entitatea contractanta in documentatia de atribuire), daca este cazul, solicitand entitatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat, daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Entitatea contractanta accepta formularea de obiectiuni/amendamente la clauzele contractuale din proiectul de contract (pus la dispozitie de entitatea contractanta in documentatia de atribuire) la clauzele contractuale pe care aceasta le considera ca nu sunt dezavantajoase in favoarea sa. Potrivit art. 143 alin. (3) lit. b) din Hotararea nr. 394/2016, oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care entitatea contractanta le considera in mod evident dezavantajoase pentru acestea din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective In cazul în care comisia de evaluare solicita unui ofertant clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completarile solicitate sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata inacceptabila (conf art. 140 alin. (4) din Hotarârea nr. 394/2016). Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de exemplu: oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat (conform art.129 alin. (2) si alin. (3) din Hotararea nr. 394/2016)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul va fi in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Societatea C.E. Oltenia S.A. – Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala: str. A.I. Cuza nr. 5 , Localitatea: Tg-Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Tel. +40 372819749 , Fax: +40 253223248
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 13:21