7 martie 2018

Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Numar anunt: 183352 / 07.03.2018
Denumire contract: Ferestre tramvaie

Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: RO010861 , Romania , Punct(e) de contact: Dicran-Daniel Costache , Tel. +40 0213074120 , In atentia: Denisa Comnea , Email: emanuela.jugureanu@ratb.ro, george.mindrila@ratb.ro, cristina.ivan@ratb.ro, dicran.costache@ratb.ro, denisa.comnea@ratb.ro , Fax: +40 0213074555 , Adresa internet (URL): www.ratb.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie Autonoma
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Ferestre tramvaie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RATB-SCD – Biroul Derulare
Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 25,750 EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia estimativ 2 contracte subsecvente, semestrial. Cantitati estimate pentru un contract subsecvent: min 1 set, maxim 4 set. Estimarea valoarii celui mai mare contract subsecvent: 20600 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie ferestre tramvaie. Termenul-limita in care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34630000-2 – Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Min 4 set. max 5 set, conform anexei 1 model Acord cadru. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse

Valoarea estimata fara TVA: 25,750 EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare: 1199 lei(cursul valutar luat in considerare la stabilirea cuantumului garantiei de participare in lei-curs BNR – 4,6596 lei/euro din data 06.03.2018). Perioada de valabilitate a garantiei de participare:90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor,cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Mod de constituire:virament bancar sau instrument de garantare,irevocabil,emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante,doar pentru sume pana la 5.000 lei. Contul bancar al entitatii contractante: RO50BRDE410SV84247194100 (Cont Euro:RO61 BRDE410SV84247944100) deschis la BRD Ag.Stirbei Voda–Buc. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea Documente de calificare, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare,ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: a)si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare,refuza sa semneze acordul cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se elibereaza conform art.44 din HG394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la RATB-SDC nr de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria RATB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata cu ordin de plata in termen de 30 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.73,177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(inclusiv pentru asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din L99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2) cazierul judiciar al operatorului economic Si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aSa cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC / actul constitutiv; 3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti,subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul),angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acrordul de asociere.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
1 Mihail Adrian Sorin Director General
2 Mitroi Marian Director Economic
3 Sicoe Aurel-Mihai Director General Adjunct Directia Transport si Mentenanta
4 Andrei Sorin Director DRMT
5 Savu Ileana Inginer Sef Divizia Tehnica
6 Jugureanu Emanuela Director Achizitii
7 Oprea Cristina Elena Sef Serviciu Juridic Contencios
8 Cretu Gabriela Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate
9 Mindrila George Sef Serviciu Contractare Derulare
10 Ivan Cristina Sef Birou Contracte
11 Comnea Hernestina Denisa Economist – Birou Contracte
12 Tudoran Oana – Mirela Expert achizitii publice – Birou Contracte
13 Rusu Ileana – Aurelia Expert achizitii publice – Birou Contracte
14 Piporan Mariana Referent specialitate SPAAS
15 Marin Pompiliu Gheorghe Sef Serviciu Tehnic
16 Moldovan Cristina Roxana Inginer Serviciu Tehnic
17 Stefan Gheorghe Inginer Serviciu Tehnic
18 Cronakis Iulian Inginer Serviciu Tehnic
19 Duicu Gabriela Inginer Serviciu Tehnic
20 Cazan Gheorghe Inginer Sef DRMT
21 Nicolae Victor Catalin Sef Serviciu Tehnic DRMT
22 Bulf Valeriu Sef BPC – DRMT
23 Brados Rodica Inginer ST – DRMT
24 Cazan Adina Inginer BPC – DRMT
25 Antonescu Viorel Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
26 Dumbrava Emanuela Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
27 Dumitrescu Mihai Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
28 Mogos Catalina Livia Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
29 Verginica Vlad Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
30 Ambrus Lavinia Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
31 Sandu Doru Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
32 Borcea-Popa Iulia Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
33 Rada Adriana Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
Persoanele care aproba bugetul sunt Directorul General si Directorul Economic. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2788
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total(fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea de produse din anexa 1 model contract. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici se va accesa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

RATB – Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.1, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010861 , Romania , Tel. +40 213074000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 13:57