7 martie 2018

Autoritate contractanta: SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Numar anunt: 183354 / 07.03.2018
Denumire contract: Serviciul de spalare si calcare material textil ( lenjerie de pat ) din St. ilva Mica si St. Oradea – 2 loturi SRTFC Cluj

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Adresa postala: P-ta Avram Iancu nr.17 , Localitatea: CLUJ NAPOCA , Cod postal: 400117 , Romania , Punct(e) de contact: ALINA IONESCU , Tel. +40 0264595572 , Email: alina.ionescu@cfrcalatori.ro , Fax: +40 0213192428 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Serviciul de spalare si calcare material textil ( lenjerie de pat ) din St. ilva Mica si St. Oradea – 2 loturi SRTFC Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
15 – Servicii diverse
Locul principal de prestare: St. Oradea si St. Ilva Mica
Codul NUTS: RO11 – Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 Serviciul de spalare si calcare material textil ( lenjerie de pat ) din St. ilva Mica
Lot 2 Serviciul de spalare si calcare material textil ( lenjerie de pat ) din St. Oradea
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, in legatura cu documentatia de atribuire, cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, urmand ca entitatea contractanta sa raspunda in mod clar si complet, la orice clarificare solicitata, cu 4 zile inainte de termenul limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

98310000-9 – Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Spalare Ilva M.cearceaf plic =310 buc/luna, cearceaf pat=310buc/luna, fata perna=310 buc/luna,paturi= 6 buc/luna; Spalare St. Oradea cearceaf plic =700 buc, cearceaf pat=700, fata perna=700,paturi= 5

Valoarea estimata fara TVA: 49,761.84 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare: LOT1 = 155lei, LOT 2=345 Lei; , (conform art.41, alin.(3), pct. a)din Legea nr. 99/2016) sau echivalentul calculat la cursul leu/valuta stabilit de BNR inainte cu 6 zile de la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere al ofertelor, conform modelului din Sectiunea Formulare- Formular 4, va fi constituita prin: virament bancar, OP in contul RO66BPOS13407993968RON03 deschis la BancPost -Agentia Avram Iancu este obligatorie mentionarea nr. procedurii si a numarului Lotului pentru care oferteaza sau – orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Ofertele pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare este irevocabila. ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului sectorial; c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea Garantiei se face conform prevederilor art. 44 din HG 394/2016, in baza cererii intocmite conform Formularului 6 din sectiunea Formulare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: 5% din pretul fara TVA a contractului sectorial. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: – scrisoare de garantie (Formularul 5 corespunzator din Sectiunea Formulare), – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, – retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului sectorial, fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016. Pentru sume mai mici de 5000 lei se face depunere la caseria unitatii, in numerar, a sumei reprezentand garantia de buna executie, in cuantumul stabilit.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii pot participa la procedura in calitate de ofertant individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forma de asociere, subcontractant propus sau tert sustinator conform art.66 din Legea 99/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.73,177, 178, 180 din Legea nr.99/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre ofertanti, inclusiv pentru asociati /subcontractanti/terti sustinatori, cu informatiile aferente situatiei fiecarui participant; Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat( buget local, Buget de stat) la momentul prezentarii; cazierul judiciar si cazier fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 172 alin.2, art.180 alin.2, art. 184 din legea 99/2016 privind achizitiile publice sectoriale; alte documente edificatoare dupa caz. Aceleasi documente vor fi depuse si de catre subcontrctant/i propus/i sau tert sustinator/i.
Pentru ofertantii straini: se va completa DUAE conform situatiei inclusiv pentru subcontractant/i propus/i si/sau tert/i sustinator. Se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obilgatiilor restante de plata impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune DUAE (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant/i propus/i si/sau tert sustinator).
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:Vlad Ilie – Director SRTFC Cluj, Marta Albu – Contabil Sef, Ionescu Alina-Sef Birou Achizitii, Morutan Nicoleta Stefania -inginer Biroul Achizitii, Florin Bece -Sef Serviciu POTD, Ioana Mare-Sef Serviciu Financiar, Iurian Mihaela-Sef Birou Financiar, Jecan Alexandrina- Sef Serviciu Contabilitate BVC, Monica Roman- Consilier Juridic- Oficiu Juridic, Berindean Nicolae-Sef Oficiu Juridic, Lupsa Brandusa-Consilier Juridic, Bolojan Doru-ing. Serviciul POTD – Branzei Nicoleta- economist Serviciul POTD, Ona Sebastian -economist serviciul POTD.
Solicitarea de prevedere a acestor cerinte este determinata de necesitatea prezentarii, de catre operatorii economici participanti la procedura, a dovezilor respectarii prevederilor legale în vigoare. Pentru persoanele fizice/juridice române:
Pentru persoane juridice romane:
Ofertantii/subcontractantii sau tertii sustinatori trebuie sa faca dovada ca obiectul de activitate cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie si vor prezenta: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE pentru ofertanti, subcontractanti si/sau terti sustinatori, urmand ca documentele justificative, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial aferent fiecarui ofertant/subcontractant sau tert sustinator, sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in acestea trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului.
Pentru persoane juridice straine:
Ofertantii/subcontractantii sau tertii sustinatori trebuie sa prezinte documente echivalente certificatului ONRC, emis in tara de rezidenta (in traducere autorizata) sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau certificate de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul este rezident.
Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE pentru ofertantanti, subcontractanti si/sau terti sustinatori, urmand ca documentul justificativ echivalent certificatului ONRC, aferent fiecarui ofertant/subcontractant sau tert sustinator sa fie prezentat la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se vor prezenta însotite traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Solicitarea de prevedere a acestor cerinte minime de calificare este determinata de:
Necesitatea prezentarii de catre operatorii economici participanti la procedura a dovezii ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul contractului ce urmeaza a se încheia.
Necesitatea prezentarii de catre operatorii economici participanti la procedura a dovezii privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor pentru transportul feroviar si cu metroul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
MEDIA CIFREI DE AFACERI PE UTIMII 3 ANI
Modalitatea de indeplinire
: Se va completa DUAE de catre operatorii economici /subcontractanti/terti sustinatori participanti la procedura de atribuire cu informatiile generale privind cifra medie de afaceri GLOBALA pe ultimii trei ani, cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art.205 alin.1 din Legea 99/2016. Entitatea Contractanta poate solicita ofertantilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele justificative pot fi FORMULARUL20 – Contul de profit si pierdere pe ultimii trei ani.
Daca ofertantul este sustinut de un tert acesta va completa DUAE in care va include informatii cu privire la tertul sustinator, inclusiv masurile avute in vedere pentru a accesa in orice moment resursele tertului sustinator, la care se va atasa DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator privind indeplinirea angajamentului.Prin angajamentul ferm tertul/tertii confirma faptul va /vor sprijinii ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor intervenii conccret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitia ofertantului (descriiind modul concret in care va realiza acest lucru). In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include informatiile cu privire la fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant/i propus/i si/sau tert sustinator).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor prestari de servicii similare în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarea de servicii efectuate se confirma prin prezentarea de cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Informatii privind partea din contractul sectorial pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze. Declaratii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani. Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, conform Caietului de sarcini, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului sectorial.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile privind experienta similara. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile privind partea din contractul sectorial pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze . Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele justificative privind partea din contract pe care eventual are intentia sa o subcontracteze, doar la solicitarea entitatii contractante. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si de conducere in ultimii 3 ani. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Formular T din sectiunea Formulare. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile referitoare la utilaje, instalatii, echipamentele tehnice de care pot dispune. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii -Formular E din Sectiunea Formulare.
Declaratii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor include informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. Se va prezenta formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat si semnat in mod corespunzator cu situatia fiecaruia, inclusiv cu o lista a principalelor prestari de servicii similare aferente partii de contract pe care urmeaza a o indeplini, prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele justificative in sustinerea privind partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, la solicitarea entitatii contractante.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, conform Caietului de sarcini, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului sectorial.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Inainte de atribuirea contractului, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele suport respectiv declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice.
Dovada implementarii unui sistem de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorul economic participant cu informatiile aferente situatiei sale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SRTFC CLUJ 7/2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici au instructiuni de completare DUAE, dupa logarea in sistem. DUAE postat de autoritatea contractanta la procedura se importa de catre operatorul economic dupa ce s-a logat pe link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica extinsa conf.art67 alin (4) din HG 394/2016. Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, iar ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei; ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare Comisia de evaluare va consemna in procesul verbal al sedintei de deschidere ofertele depuse care va incarcat in SEAP la sectiunea ”Procese verbale si declaratii” in cel mult o zi lucratoare de la deschidere. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Propunerile financiare transmise de ofertanti in SEAP nu sunt accesibile autoritatii contractante pana la momentul finalizarii verificarilor documentelor de calificare si a propunerii tehnice Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Neprezentarea formularului DUAE, a propunerii tehnice, a propunerii financiare sau a documentului care atesta constituirea garantiei de participare pana la data limita de depunere a ofertelor are ca efect declararea ofertei ca inacceptabila Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului „pretul cel mai scazut”, in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta, prin intermediul SEAP, va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare; noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre actul entitatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: P-ta Avram Iancu nr.17 , Localitatea: CLUJ NAPOCA , Cod postal: 400117 , Romania , Tel. +40 0264595572 , Email: alina.ionescu@cfrcalatori.ro , Fax: +40 0264594413
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 14:08