9 martie 2018

Autoritate contractanta: Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Numar anunt: 183362 / 09.03.2018
Denumire contract: SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATURA MEDICALA 10 LOTURI

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4 , Localitatea: Arad , Cod postal: 310031 , Romania , Punct(e) de contact: Diana Lavinia Lina , Tel. +40 257211233 , In atentia: Diana Lavinia Lina , Email: scjuarad.bap@gmail.com , Fax: +40 257211233 , Adresa internet (URL): www.scjarad.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

unitate sanitara cu paturi
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATURA MEDICALA 10 LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad
Codul NUTS: RO421 – Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Potrivit caietului de sarcini elaborat se are in vedere prin derularea prezentei proceduri achizitia de servicii de reparatii si intretinere aparatura medicala.

Concret, se vizeaza achizitionarea de servicii de reparatii si intretinere aparatura medicala 10 loturi in vederea mentinerii acesteia (identificate in Caietul de sarcini) in parametrii normali de functionare, la standardele cerute conform legislatiei române aplicata in momentul de fata pentru asigurarea in conditii de permanenta a actului medical.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-6-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50421000-2 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
50421200-4 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 572,320 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valorile/cuantumurile garantiei de particip. sunt mentionate si in anexa B cuprinzand informatii despre loturi si reprezinta 1% din valoarea estimata fara TVA a fiecarui lot. respectiv: Lot 1 – 1440 lei, Lot 2 – 120 lei, Lot 3 – 240 lei, Lot 4 – 72 lei, Lot 5 – 1320 lei, Lot 6 – 20 lei, Lot 7 – 46 lei, lot 8 – 268.20lei, Lot 9 – 117 lei, Lot 10 – 2080 lei. Pentru garantia de participare constituita in valuta se va face echivalenta BNR leu/valuta avand ca data de referinta data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare (conf. 35, alin. 3, lit. a din HG 395/2016) se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii sau prin orice alta modalitate de constituire permisa lege (inclusiv virament bancar) exceptand prin depunerea sumei in numerar. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei participare se va face neconditionat respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se va depune in SEAP insotita de semnatura electronica extinsa cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. Se va depune in contul – RO26TREZ0215006XXX016233 Trezoreria Arad. Perioada de valabilitate 120 de zile de la limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59, art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 achizitiile publice.
1.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala.
Nota1: Se solicita atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului.
Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59, 164, 165 si 167 autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectivsubcontractantul/subcontractantii;
Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii urmatoarele:
a). certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia si sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutive sau dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
b). certificatul de cazier fiscal al persoanei juridice – in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul(scanat). In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
c). documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate),pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine.
In cazul unei asocieri certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.
Nota: Din Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea 98/2016.
Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.
2.) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
1. Carmen Alina Lucuta – Manager
2. Mircea Onel – Director medical
3. Florina Ionescu – Sef Serviciu Financiar Contabil
4. Nicoleta Popa – Director ingrijiri medicale
5. Maria Iacob – Director Directia Patrimoniu si Achizitii Publice
6. Simona Virciu – Consilier Juridic
7. Dorin Mohorea Motiu- Inginer /Sef Serviciu Tehnic /Membru in Comisia de ev.
8. Diana Lavinia Lina – Economist/Presedinte Comisie de ev. fara drept de vot
9. Slagean Petcov – Economist/Membru supleant Comisie de ev.
10. Razvan Bulboaca – Consilier juridic/Membru Comisie de ev.
11. Ioan Golda – Sing. Membru Comisie de ev.
12. Simona Tamas – Reprezentant legal al furnizorului de servicii auxiliare
13. Tamas Silviu – Reprezentant legal al furnizorului de servicii auxiliare
2.) Mod de dovedire:
Se va prezenta ODATA CU DUAE Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, inclusiv de catre subcontractorul si/sau tertul sustinator al ofertantului – Formular nr. 7. 1.) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 16 din Legea nr. 98/2016.
1.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, se va completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii se va depune in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata) sau in forma electronic.
prin intermediul serviciului InfoCert (scanate).
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare inteleganduse conform art. 5, alin. 1 din normativul mentionat mai sus „[…] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate”.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest a codului CAEN autorizat.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata).
2.) Cerinta:
Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevant in raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara activitatea).
2.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii, copii dupa original (scanate) si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care are sediul ofertantul.
3.) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe numele ofertantului pentru activitatea service dispozitive medicale cf. art. 4 alin. 1 pct. 7 din HG nr. 144/2010 si cf.art. 888 din Legea nr. 95/2006 in termen de valabilitate la data prezentarii.
3.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii.
Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluariiavizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii – în copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata).
În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
4.) Cerinta:
Ofertantii loturilor care vizeaza interventii la instalatii/aparate/echipamente radiologice (lot 4,9,10) vor prezenta autorizatie conform art. 2 din Legea nr. 111/1996 republicata, cu modificarile ulterioare – in termen de valabilitate la data prezentarii.
4.) Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la autorizatia conform Legii 111/1996 republicata.
Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare finalizarii evaluarii autorizatie conform Legii 111/1996 republicata, cu modificarile ulterioare – in termen de valabilitate la data prezentarii – în copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata).
În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.) Cerinta:
Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au inregistrat o cifra de afaceri medie globala care este cel putin dubla fata de valorea estimata a lotului pentru care se depune oferta respectiv Lot 1 – 288.000 lei, Lot 2 – 24.000 lei, Lot 3 – 48.000 lei, Lot 4 – 14.400 lei, Lot 5 – 264.000 lei, Lot 6 – 4.000 lei, Lot 7 – 9.200 lei, Lot 8 – 53.640 lei, Lot 9 – 23.400 lei, Lot 10 – 416.000 lei.
Pentru echivalenta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
2.) Cerinta:
În cazul în care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea financiara tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze în prevederile art. 59, 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Nota1: Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European DUAE) cu privire la cifra de afaceri înregistrata de catre ofertant în ultimii 3 ani. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se va completa si atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii documentele necesare care sa certifice ca acestia au inregistrat in ultimii trei ani cifra medie de afaceri declarata in DUAE. Aceste documente pot fi: bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente,raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile,prezenta alte documente edificatoare. 2.) Mod de dovedire: Se va depune ODATA cu DUAE si Formularul nr. 10 – Angajamentul de sustinere a tertului – în original (scanat) impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative (certificate/documente care probeaza cele asumate in angajamente) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.) Cerinta:
Ofertantii participanti la procedura vor prezenta documente din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari/contracte care sa releve faptul ca in ultimii 3 ani au mai prestat servicii similare (Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si/sau radiologic) de valoare cumulata minim egala cu valoarea estimata a lotului pentru care depune oferta, respectiv:Lot 1 – 144.000 lei, Lot 2 – 12.000 lei, Lot 3 – 24.000 lei, Lot 4 – 7.200 lei, Lot 5 – 132.000 lei, Lot 6 – 2.000 lei, Lot 7 – 4.600 lei, lot 8 – 26.820 lei, Lot 9 – 11.700 lei, Lot 10 – 208.000 lei.
Nota: Experienta similara din ultimii 3 ani se raporteaza la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
2.) Cerinta:
Ofertantii vor depune declaratia privind detinerea de echipamente, dotari
necesare indeplinirii contractului in care vor identifica concret aceste
dotari/echipamente.
3.) Cerinta:
In cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea tehnico profesionala, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 59, 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Nota: Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractanta solicita o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.
4.) Cerinta:
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, acestia urmand sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Asociatii vor tb. sa dep. imputernicirea liderului asociatiei de asociatiei de a reprezenta asociatia la proc. de atribuire,din care sa rez. cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indepl.fiecare asociat (valoric si procent din val. contr.), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si
obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata exec. contr.Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba rom., se va prezenta copia dupa aceste acorduri si traducerea in lb. rom. dp. acestea.
5.) Cerinta:
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi.
Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii,ca se afla in aceasta situatie.
Nota2: In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
1.) Cerinta:
Ofertantii vor prezenta orice document prin care vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manual de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la experienta similara (Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si/sau radiologic). Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, documentele justificative (certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 2.) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la dotarile si echipamentele de care ofertantii dispun. Avand in vedere prevederile art.196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante se va completa si atasa de catre ofertantul pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii documente care sa certifice faptul ca ofertantii detin/dispun de echipamentele, dotarile necesare indeplinirii contractului. Aceste documente pot fi contracte de achizitie, contracte de inchiriere, contracte de comodat, facturi, angajamente de punerela dispozitie, extras situatie mijloace fixe sau orice documenteconsiderate relevante – in copie simpla cf. cu originalul (scanate). 3.) Mod de dovedire: Se va depune ODATA cu DUAE si Formularul nr. 9 – Angajamentulde sustinere al tertului – în original (scanat) impreuna cu documentele anexe angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative(certificate/documente probeaza cele asumate in angajamente) vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 4.) Mod de dovedire: Se va atasa odata cu DUAE Formularul nr. 5 si Formularul nr. 6 – in original (scanate). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit finalizarea evaluarii ofertelor. 5.) Mod de dovedire: Se va si atasa odata cu DUAE Formularul nr. 4 in original (scanat). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. 1.) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE)cu privire la cerinta de calificare impusa. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar ca urmare a finalizarii evaluarii sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organism de calificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, conform art. 200 din Legea 98/2016 – in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comsisiei de evaluare si expertii externi cooptati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Dc. se depun doua sau mai multe of. cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul of. depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare. 2. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter. 3.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (siteurile furnizorilor de semnatura electronica). 4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie,clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad- Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Andreny Karoly, nr. 24, Jud. Arad, Localitatea: Arad , Localitatea: ARAD , Cod postal: 310037 , Romania , Tel. +4 0357407211 , Email: scjuarad.bap@gmail.com , Fax: +4 0257211233 , Adresa internet (URL): www.scjarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 17:33