9 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183363 / 08.03.2018
Denumire contract: furnizare feromoni si materiale feromonale 2018-DSSV

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720244 , Romania , Punct(e) de contact: birou regenerarea padurilor Directia Silvica Suceava , Tel. +40 230217685 , In atentia: ing.Rotariu Cristian , Email: achizitii@suceava.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720244 , Romania , Punct(e) de contact: birou regenerarea padurilor , Tel. +40 230217685 , In atentia: ing.Rotariu Cristian , Fax: +40 230521783
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare feromoni si materiale feromonale 2018-DSSV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL DS.Suceava
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare feromoni si materiale feromonale-DSSV
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24450000-3 – Produse agrochimice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Feromoni specifici gândacilor Ips typographus BUC 10808
Feromoni specifici gândacilor Pityogenes chalcographus BUC 2188
Feromoni specifici gândacilor Ips duplicatus BUC 3775
Feromoni specifici defoliatorului Lymantria monacha BUC 5431
Feromoni specifici defoliatorului Tortrix viridana BUC 105
Panouri cu adeziv BUC 5536
Accesorii pentru curse (borcane cu site) BUC 1180
Curse ipide BUC 1425
Clei pentru omizi KG 51

Valoarea estimata fara TVA: 367,672 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valorea garantiei de participare este de 3676 lei. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din HG nr.395/2016, prin virament bancar conf.art.40 (1-3) din HG395/2016, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în urmatorul cont al Directiei Silvice Suceava la BRD-Suceava, cod IBANRO41BRDE340SV10287103400. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la termenul limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire:Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
– cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data solicitarii.
– cazier judiciar, valabil la data prezentarii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),
Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167, alin.1 din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.167,alin.1,lit.c din Legea 98/2016 .
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
– declaratii pe proprie raspundere din partea membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare,de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului privind neîncadrarea la prevederile art.167, alin.1,lit.c din Legea 98/2016.
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin.(2).
Nota:In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60). Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Persoanele cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Suceava sunt :Ing.Sorin Calin Ciobanu-director,Ing.Valerian Solovastru-director tehnic,Ec.Mihai Ion Cotos-director economic, ing.Diaconescu Catalin director comercial,ec.Voda Gabriela-sef birou financiar, jr.Camelia Gradinaru-sef birou juridic, jr.Corniciuc Gheorghe- birou juridic,ing.Sultanica Raluca Nichiforel- birou achizitii IT, ing.Rotariu Cristian- responsabil protectia padurilor,ing.Cucos Marinel-responsabil paza, ing.Lazar Constantin Mihail-responsabil achizitii 1.Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti
participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea/partile de contract pe care acestia urmeaza sa o
indeplineasca efectiv.

Se vor depune documentele:

Initial se va completa formularul DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei
lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator eAmis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din
certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a princialelor produse
livrate in ultimii trei ani, similare celor solicitate prin documentatia de
atribuire, ce va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Nu se
solicita o anumita valoare, perioada de prestare sau un anumit nr. de
beneficiari/contracte pentru a fi calificat.
Nota : Prin produse similare se inteleg produse agrochimice care au fost furnizate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv experienta similara,urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de la ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, A.C. va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720244 , Romania , Tel. +40 230217685 , Fax: +40 230521783
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 17:35