9 martie 2018

Autoritate contractanta: Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Numar anunt: 183368 / 09.03.2018
Denumire contract: Achizi?ie STATIE DE LUCRU TIP TEMPEST sau echivalent in conformitate cu Legea 535 / 2004, referitoare la acordul de securitate privind operationalizarea si utilizarea sistemului informatic de comunicatii dintre CCOA si institutiile componente SNPCT si conform HG 585 / 2002 privind protectia surselor generatoare de informatii INFOSEC.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Adresa postala: Bd. Libertatii, Nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania , Punct(e) de contact: Liviu Romanescu , Tel. +40 372111478 , Email: liviu.romanescu@mdrap.ro , Fax: +40 372111445 , Adresa internet (URL): www.mdrap.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizi?ie STATIE DE LUCRU TIP TEMPEST sau echivalent in conformitate cu Legea 535 / 2004, referitoare la acordul de securitate privind operationalizarea si utilizarea sistemului informatic de comunicatii dintre CCOA si institutiile componente SNPCT si conform HG 585 / 2002 privind protectia surselor generatoare de informatii INFOSEC.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bld. Libertatii nr. 16, Latura Nord, Sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO32 – Bucuresti – Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform prevederilor art. 160 alin (2) din Legea nr. 98/2016 modificat prin OUG nr. 107/2017, termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare, va fi de 10 zile fata de data limita de depunere a ofertelor.
Durata contractului este de 150 zile lucratoare de la semnarea de catre ambele parti dar nu mai tarziu de 31.12.2018.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30213000-5 – Computere personale (Rev.2)
48317000-3 – Pachete software pentru editare de text (Rev.2)
48624000-8 – Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie 2 statii de lucru tip TEMPEST sau echivalent in conformitate cu Legea 535 / 2004, referitoare la acordul de securitate privind operationalizarea si utilizarea sistemului informatic de comunicatii dintre CCOA si institutiile componente SNPCT si conform HG 585 / 2002 privind protectia surselor generatoare de informatii INFOSEC, 2 licente sistem de operare Windows ?i 2 licen?e pachet Microsoft Office.

Valoarea estimata fara TVA: 44,960 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Nu este cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.1.Ofertantii si eventualii subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea preliminara a cerintei: se va completa DUAE de catre ofertan?i, cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta este aplicabila inclusiv pentru eventualii asociati/ subcontractanti. Daca este cazul, ofertantii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociati/ subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor, precum si acordul de subcontractare /sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociati/ subcontractanti), la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentarii;
• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• alte documente edificatoare, dupa caz.
I.2. Ofertantii si eventualii subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea preliminara a cerintei: ofertantii (inclusiv eventualii asociati/ subcontractanti) vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor precum si Formularul pus la dispozitie de autoritatea contractanta în Sectiunea ”Formulare”. Formularul se va prezenta odata cu DUAE.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu drept de decizie:
1. Stanescu Paul – Viceprim-ministru, ministru;
2. Caraman Sirma – Secretar de stat;
3. Chirila Virgil Alin – Secretar de stat;
4. Gâdea Adrian Ionut – Secretar de stat;
5. Rosca Ciprian-Lucian – Secretar de stat;
6. Toader Mihaela Virginia – Secretar de stat;
7. Tudose Nicolae – Secretar de stat;
8. Paxino Octav-Dan – Secretar de stat;
9. Gheorghiu Angel – Subsecretar de stat;
10. Stoica Marcel-Alexandru – Subsecretar de stat;
11. Udroiu Adriana Mihaela – Subsecretar de stat;
12. Stoian Ionela – Secretar general;
13. Coporan Iuliana-Camelia – Secretar General Adjunct;
14. Dinca Mihaela – Secretar General Adjunct;
15. Rusnac Melania – Director General, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
16. Voinea Mihaela – Director general, Directia generala achizitii;
17. Ralea Adela Steliana – Director, Directia achizitii publice, Directia generala achizitii;
18. Uretean Remus Gabriel – Sef Serviciu, Serviciul licitatii si proceduri simplificate, Directia achizitii publice, Directia generala achizitii;
19. Gate Anabella – Director general adjunct, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
20. Zarnoianu Eugenia – Sef serviciu, Serviciul financiar contabil, Directia buget, financiar, contabilitate, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
21. Sachelari Oana – Sef serviciu, Serviciul buget, Directia buget, financiar, contabilitate, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
22. Solomon Mihaela-Dana – Sef serviciu, Serviciul control financiar preventiv propriu, Directia buget, financiar, contabilitate, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
23. Lazar Valentina – Sef serviciu, Serviciul suport financiar asistenta tehnica, Directia buget, financiar, contabilitate, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
24. Ludu Dorinela Anca – Sef serviciu, Serviciul salarizare, Directia buget, financiar,contabilitate, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
25. Dontu Cristinel Stefan – Director, Directia resurse umane, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
26. Dobre Mihai Alexandru – Director Adjunct, Directia resurse umane, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
27. Popescu Ana Maria – Sef serviciu, Serviciul resurse umaneI, Directia resurse umane, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
28. Bucur Monica-Nicoleta – Sef serviciu, Servicul resurse umaneII, Directia resurse umane, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
29. Bolchis Sorin-Emil – Sef serviciu, Serviciul avize, formare si evaluare profesionala, Directia resurse umane, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
30. Cocos Cornelia – Sef birou, Biroul petitii si audiente, Directia resurse umane, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
31. Ionescu Catalin Adrian – Director, Directia administrativ si logistica, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
32. Drecea Alexandra – Sef serviciu, Serviciul management proiecte si reglementari specifice, Directia resurse umane, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
33. Romanescu Liviu Catalin – consilier evaluare-examinare,responsabil derulare procedura. Ofertantii si eventualii subcontractanti, trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta. Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea preliminara a cerintei: ofertantii (inclusiv eventualii asociati/ subcontractanti) vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociati/ subcontractanti), la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi, dupa caz:
– certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractarea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii trebuie sa furnizeze informatii privind subcontractarea. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea preliminara a cerintei: daca este aplicabil, ofertantii vor include în DUAE, informatiile cu privire la subcontractantul/ subcontractantii propusi. Odata cu DUAE vor prezenta si acordul/ acordurile de subcontractare.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art.196 alin.1 din Legea 98/2016. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand cu acelasi pret, se va realiza in format electronic prin intermediul SEAP, prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul tot in format electronic prin intermediul in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevedelire Legii nr. 101/ 2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Generala Juridica si Relatia cu Parlamentul
Adresa postala: Bld. Libertatii nr. 16, Latura Nord, Sector 5. , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2018 08:28