9 martie 2018

Autoritate contractanta: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Numar anunt: 183371 / 09.03.2018
Denumire contract: Achizitia de Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Adresa postala: strada Piata Revolutiei nr. 1A sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050035 , Romania , Punct(e) de contact: Valeriu Radu , Tel. +40 213037080/30157 , In atentia: Marina Ionescu , Email: marina.ionescu@mai.gov.ro , Fax: +40 213161061 , Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Centrul National SIS

Sos. Oltenitei nr. 217B, Sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 5,199,878 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pe durata acordului cadru de 4 ani se vor incheia mai multe contracte subsecvente. Calendarul de atribuire a contractelor subsecvente va fi, de regula, anual. În functie de necesitatile aparute, fara a depasi cantitatile maxime estimate pentru acordul cadru, se pot încheia contracte subsecvente semestrial sau trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari o singura data, in a 10-a zi, inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1) din Fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72267000-4 – Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
72611000-6 – Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati acord cadru minim 1- maxim 228 servicii de mentenanta si suport tehnic pe o perioada de 48 luni din care: 48 servicii de mentenanta preventiva, 92 servicii de mentenanta evolutiva, 32 servicii de mentenanta corectiva, 8 servicii de mentenanta adaptiva, 48 servicii de suport tehnic, conform Anexei nr. 1 Centralizator de preturi.
Valoare estimata a acordului cadru, pentru o perioada de 48 luni: 5.199.878 lei fara TVA.
Cantitatile contractului subsecvent cu cea mai mare valoare sunt de minim 1-maxim 57 servicii de mentenanta si suport tehnic pe o perioada de 12 luni din care: 12 servicii de mentenanta preventiva, 23 servicii de mentenanta evolutiva, 8 servicii de mentenanta corectiva, 2 servicii de mentenanta adaptiva, 12 servicii de suport tehnic conform Anexei nr. 1 Cantitatile maxime estimate. Contractul subsecvent cu cea mai mare valoare pentru o perioada de 12 luni este de 1.299.969,50 lei fara TVA.
NOTA:
Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a achizitiona servicii de mentenanta si suport tehnic astfel încat sa acopere cantitatea maxima
si/sau valoarea maxima a acordului cadru.
Valoarea estimata fara TVA: 5.199.878 lei
Detalierea activitatilor pe fiecare tip de mentenanta se regaseste in fisier separat, la sectiunea General-Documente, Document de atribuire

Valoarea estimata fara TVA: 5,199,878 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de participare conform art. 36 alin (1) din HG 395/2016 in cuantum de 51998 lei. Pentru conversia cu alte valute se va utiliza cursul afisat de BNR cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, ca inclusa în cele 5 zile. Perioada de valabitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Instrument de garantare: se poate utiliza Formularul 1. Constituirea garantiei prin virament se face in contul RO86 TREZ 7005 005X XX00 0168 deschis la ATCMB, Cod fiscal: 4267095. Nota: Garantia de participare va fi incarcata in SEAP, in sectiunea dedicata, cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Nerespectarea acestei cerinte se va clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Eliberarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din HG nr. 395/2016 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie se va constituii in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016. Constituirea garantiei prin virament se face in contul de Trezorerie al achizitorului, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile FSI:75% Contributie nationala:25%.Acest contract este prevazut in bugetul proiectului ROFSIB20160S3A09P02 „Achiz de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB”
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 59-60 din Legea 98/2016.Ofertantii, tertii sustinatori si
subcontractantii, trebuie sa prezinte aceasta declaratie o data cu DUAE
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai
jos:
Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Probarea indeplinirii celor asumate se face prin completarea DUAE urmand ca la solicitarea
autoritatii contractante sa fie depuse documente justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantul clasat
pe primul loc, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

Aceste documente pot fi:
1. Certificate prin care se confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa reiasa lipsa
datoriilor restante la momentul prezentarii. Solicitat – Cerinta obligatorie. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente
cerintelor solicitate.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Persoane cu functii de decizie:
NICA GEANI-CATALIN-Secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne
DIMOFTE DORINA – (I) Director general al Directiei Generale Financiare
CATALIN MIHAELA-FLORENTINA – (I) Director general al Directiei Generale Juridice
PELIGRAD ION – Director General al Directiei Generale Logistice
DANILA MIHAI EMANUEL – (I) Director general adjunct al DGCTI
JIGA RAZVAN-IULIAN – (I) Director general adjunct al DGCTI
BOARIU IULIANA –Director CNSIS
ION GEORGE – Director adjunct CNSIS
RADU VALERIU – Director DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE.
JIPA VALENTIN – Sef serviciu Achizitii Tehnica si Echipament Directia Achizitii Publice

Nota:
Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant care se incadreaza in situatiile
prevazute la rt. 58-63, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016.
daca este cazul, ofertantii vor prezenta odata cu DUAE o lista cu datele de identificare ale tertilor sustinatori/subcontractantilor, in vederea
respectarii prevederilor art. 63 alin (2) din Legea 98/2016.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura
electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora
in limba romana. Toate documentele vor avea , pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati
similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC) Nota:certificatul constatator pote fi prezentat in original/copie legalizata/fotocopie certificata „conform cu
originalul” (formula specificata poate fi efectuata olograf sau prin aplicarea unei stampile contanand aceasta mentiune) insusita prin
semnatura reprezentantului abiloitat sa depuna documentele si prin stampila operatorului economic sau emis in forma electronica, avand
incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa (Notificare ONRC_Serviciul Info Cert_AC_O). Informatiile din
certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Pentru persoane juridice/fizice straine:
In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotit de o
traducere autorizata a acestuia in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform
prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrl
procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta
Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul
ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare vor fi prezentate in traducere in limba
romana
Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura
electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

Ofertantul trebuie sa prezinte un acord sau o scrisoare preliminara de autorizare de la producatorul licentei SIB.
Probarea indeplinirii celor asumate se face prin completarea DUAE urmand ca la solicitarea autoritatii contractante sa fie depuse documente justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.
Ofertantul va prezenta cumulativ urmatoarele documente:
-Acord sau o scrisoare preliminara de autorizare de la producatorul licentei.
-Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza autorizarea/certificarea de la producatorul licentei, iar aceasta va fi prezentata Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Solutia SIB, pentru care se achizitioneaza serviciile de mentenanta si suport tehnic, are la baza produsul licentiat SIB (Steria Interconnection Box).
Solutia SIB a fost implementata in cadrul contractului RO-FSCH 13.1.
Pentru solutia SIB, STERIA BENELUX SA/NV a acordat catre Ministerul Afacerilor Interne dreptul de utilizare a solutiei pe o perioada nedeterminata in baza unei licente neexclusive, netransmisibile si netransferabile. Conform contractului RO-FSCH 13.1, STERIA BENELUX SA/NV isi rezerva dreptul exclusiv de a corecta orice erori continute de SIB.
Aceasta licenta nu contine drepturi de modificare a software-ului de catre Ministerul Afacerilor Interne, care este beneficiarul solutiei SIB, sau de catre orice alt tert.
Nota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
In cazul depunerii unei of. in asociere, fiecare asociat are oblig. de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii documentelor in copie simpla aut. contract. isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofert. in cauza.
Din acest motiv, pentru a desfasura serv. de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB, serv. care fac obiectul prezentei achizitii, ofert. trebuie sa detina, direct sau prin parteneri/sub-contractori, certificarile si/sau autorizarile necesare de la producatorul licentei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1

Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2014,2015,2016 sa fie de cel
putin 1299969,50 lei fara TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia
lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru
anul respectiv (2014,2015,2016). Daca un grup de operatori economici
depun o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se
demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului cu aplicarea prevederilor art.31 alin.(3) din HG 395/2016.

Se vor prezenta situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare
(bilanturi aferente exercitiilor financiarepentru ultimii 3 ani financiari incheiati
(2014,2015,2016) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi
prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice (copie
conform cu originalul, cu semnatura si stampila). Daca din motive obiective,
justificate corespunzator, ofertantii nu au posibilitatea de a prezenta
documentele solicitate, acestia pot sa-si demonstreze situatia economica si
financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia
economica si financiara.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
ofertantilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate
nu sunt relevante. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu
anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014,2015,2016).

Cerinta nr. 2

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele
financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
– Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente (conform art. 193, alin. 2) si alin. 3) din Legea 98/2016 ): angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere
se vor prezenta urmatoarele documente:
– Lista cuprinzand asociatii.
– Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.
– Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata
castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi
prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Cerinta nr. 2

Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un
operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti
din contract, se va prezenta un document in acest sens.
Cerinta nr. 3 (exp. similara)
Ofert. va prezenta o lista a principalelor contracte de serv. informatice
similare cu cele ce fac obiectul prezentului acord-cadru prestate in ultimii 3
ani (calculati pana la data limita de depunere a oferelor), continand valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt aut.contract. sau clienti privati. In acest sens, ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii 3 ani, prin unul sau mai multe contract. serv. informatice similare celor de mentenanta si suport tehnic sau alte serv. informatice pentru un sistem informatic (a se vedea Nota 1 si Nota 2. Valoarea cumulata a serviciilor care fac obiectul contractului trebuie sa fie în valoare de minim 1.299.969,36 lei fara TVA. Pentru contr. pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra exp. similara, se vor completa urmatoarele informatii: tipul contractului; obiectul contractului; descrierea serviciilor prestate; cod CPV serv. prestate; valoarea serviciilor prestate; beneficiarul contractului; pret total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.
Nota 1:
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Nota 2: Prin sistem informatic se întelege un
ansamblu de componente: hardware, software de baza, baze de date, aplicatie si interfata cu alte sisteme informatice sau cu utilizatorii finali
Cerinta nr. 4
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula,
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice
si profesionale invocate.
Cerinta :
Standarde de asigurare a calitatii. Ofertantul va demonstra ca are implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi”.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
– Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente (conform art. 193, alin. 2) din Legea 98/2016 ): angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. – Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente (conform art. 193, alin. 3) din Legea 98/2016 ): angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016). -Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. – Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a. Licitatia electronica se va desfasura în 1 (una) runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. b. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este „pretul ofertei”. c. Pentru a putea participa la etapa finala de licitatie eletronica ofertantul trebuie sa fie înregistrat in SEAP. Refuzul acestuia de a se înregistra în SEAP în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 37 alin. (1) lit. a) din H.G. 395/2016; d. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul sistemului informatic SEAP, simultan, invitatia de participare la etapa finala electronica, în care se va prezenta data de desfasurare a rundei, numai ofertantilor ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Invitatia de participare si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistemul SEAP la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile în sectiunea “Notificari de sistem.” Clasamentul final se va stabili luând în considerare rezultatul obtinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. e. Licitatia electronica va începe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile. f. Informatiile la care vor avea acces ofertantii în cursul licitatiei electronice: • ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: NU; • ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: NU; g. Sistemul informatic SEAP va comunica instantaneu, în cursul rundei licitatiei electronice, informatii necesare ofertantilor pentru a-si determina în orice moment pozitia pe care o ocupa în clasament. h. Nu se va folosi pas de licitare si procent. i. Autoritatea contractanta nu va dezvalui identitatea ofertantilor pe parcursul efectuarii rundei de licitare; j. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice, ata cum prevede art. 138 din Legea nr. 98/2016. Dupa runda de reofertare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului care va avea cea mai buna propunere financiara, formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Solicitarea se va face prin intermediul SEAP la sectiunea “Întrebari”, raspunsul urmând a fi transmis în termen de 2 zile lucratoare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
617081
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Acordul cadru se inscrie in „Programul National pentru Fondul Securitate Interna. componenta Frontiere si Vize”
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
1.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. 2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. 5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica 7. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE) accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter . Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. • Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. • Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitate a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Ministerul Afacerilor Interne-Directia Generala Juridica
Adresa postala: Piata Revolutiei, nr. 1 A, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010086 , Romania , Tel. +40 213037080/11272 , Email: dgj@mai.gov.ro , Fax: +40 213112052
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2018 09:02