9 martie 2018

Autoritate contractanta: Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Numar anunt: 183376 / 09.03.2018
Denumire contract: Servicii de analize medicale

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Republicii nr. 34-36 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400015 , Romania , Punct(e) de contact: Marcela Muresan , Tel. +40 0264590056 , Email: achizitii@iocn.ro, dannyella_pop@yahoo.com , Fax: +40 0264590056 , Adresa internet (URL): www.iocn.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de analize medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
1 – Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul IOCN
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,792,157 si 20,169,355.6 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Constractele se vor atribui trimestrail in functie de bugetul alocat
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoare minim estim pt cela mai amre ctr subsecvent – 1.411.969 – val maxima 5.372.774

In a 10 – a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet
tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
contractele subsecvente se vor incheia trimestrial in functie de buget.

Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru precum si celui mai mare contract subsecvent se regasesc in anexa caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,792,157 si 20,169,355.6 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si reprezinta 1% din valoarea estimata a acordului cadru, respectiv 201693 ron. Contul in care se va depune garantia RO45TREZ2165005XXX016073Trezoreria Cluj-Napoca Cod Fiscal 4547125. Impreuna cu documentele de participare va rugam sa depuneti o notificare unde sa precizati banca si contul unde doriti sa vi se restituie garantia de participare. Contul trebuie sa fie de banca comerciala. Garantia de participare se va posta scanata in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 zile (perioada de valabilitate si a ofertei)de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant în scopul asigurarii autoritatii contractante de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenita a contractului de achizitie publica/contractului subsecvent. Se constituie conform art.40 alin. 1 din HGR 395/2016 De regula, procentul garantiei este de 5% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) – (5) aplicându-se corespunzator. Garantia se constituie pentru contractele subsecvente a caror valoare depaseste suma de 600129 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1,2 si 3 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.

Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art. 60 din Legea 98/2016 cu completari si modificari ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager Asist. Univ. Dr.Vlad Ioan Catalin , Dir. Fin-Contabil Ec. Anca Meda Burca, Ec. Daniela Pop, Dr.Laszlo Istvan, Cons. Jr. Alin Matei, declaratia privind conflictul de interese se va depune odata cu depunerea doc.DUAE.

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/alte documente edificatoare, dupa caz. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1,2 si 3 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1,2 si 3 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Mentionam ca documentele solicitate in sustinerea cerintei, operatorii economici vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 90 % 90
Descriere: Componenta financiara
2. Termen de eliberare a rezultatelor 10 % 10
Descriere: Termenul cel mai scurt de eliberare a rezultatelor pentru analizele care au timp de eliberare a rezultatelor de maxim 3 ore (mentionat in anexa caietului de sarcini)
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in vederea completarii DUAE operatorii economici vor accesa urmatorul link :https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OFICIUL JURIDIC AL AUTORITATII CONTRACTANTE
Adresa postala: str. Republicii nr 34-36 , Localitatea: CLUJ NAPOCA , Cod postal: 400017 , Romania , Tel. +40 264590056 , Email: achizitii@iocn.ro , Fax: +40 264590056
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2018 10:00