9 martie 2018

Autoritate contractanta: Ministerul Finantelor Publice
Numar anunt: 183390 / 09.03.2018
Denumire contract: Servicii de dezvoltare software pentru implementarea solicitarilor de schimbare aferente EMCS Faza 3.3 pentru alinierea completa a sistemului EMCS_RO la aceasta Faza

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: B-dul Libertatii, nr. 16, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Horia , Tel. +40 212261112 , In atentia: Alina Horia , Email: alina.horia@mfinante.gov.ro , Fax: +40 213199792 , Adresa internet (URL): www.mfinante.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 000000 , Romania , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 000000 , Romania , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 000000 , Romania , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de dezvoltare software pentru implementarea solicitarilor de schimbare aferente EMCS Faza 3.3 pentru alinierea completa a sistemului EMCS_RO la aceasta Faza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
15 – Servicii diverse
Locul principal de prestare: Sediul MFP
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de dezvoltare software pentru implementarea solicitarilor de schimbare aferente EMCS Faza 3.3 pentru alinierea completa a sistemului EMCS_RO la aceasta Faza (cu exceptia solicitarilor de schimbare obligatorii aferente primei etape – Lot nr. 1, pentru care se incheie un contract distinct in baza unei achizitii directe, in temeiul prevederilor art.19 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare).
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72230000-6 – Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
72220000-3 – Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
389 ore

Valoarea estimata fara TVA: 870,077.86 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul RO06TREZ7005005XXX000153 – deschis la ATCPMB sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea. Garantia de participare se va constitui în cuantum de aprox.1% din valoarea estimata a serviciilor, respectiv 8.700,00 lei si va fi valabila pentru o perioada de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie, in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Completare DUAE si Formular care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art.59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Ordonator principal de credite, Secretar General – dl. Mihai Diaconu
Director General al Directiei Generale Juridice – dl. Ciprian Sebastian Badea
Director General al Centrului National pentru Informatii Financiare – dl. Adrian Popescu
Director General al Directiei Generale Economice – dl. Ciprian Constantin Ghioc
Director General Adjunct al Directiei Generale Economice – dl. Angelica Macau
Sef Serviciu Achizitii Publice si Derulare Contracte – dna. Elena Daniela Moise
Expert superior – Serviciul Achizitii Publice si Derulare Contracte – dna. Ileana Alina Horia

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire, conform art.132 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici vor depune pe parcursul evaluarii, la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Autoritatea contractanta solicita ca operatorii economici ce depun oferta sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire, conform art.132 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea contractanta solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, care sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codul C.A.E.N.
– pentru persoanele juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate impreuna cu traducerea autorizata in limba romana.
– certificatul constatator trebuie sa certifice faptul ca societatea comerciala apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului, respectiv are activitate corespunzatoare obiectului achizitiei publice.
– informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii.
– certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, daca este cazul, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea contractanta solicita ca operatorii economici sa faca dovada serviciilor prestate in ultimii 3 ani, calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare celor care fac obiectul contractului, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.
Prin servicii similare se inteleg servicii de consultanta privind sistemele informatice, servicii de consultanta tehnica si servicii de dezvoltare software personalizat.
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant (Certificat ISO9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire, conform art.132 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste documente pot fi: certificate / contracte / documente relevante / procese-verbale de receptie / recomandari etc. contrasemnate de catre beneficiarii serviciilor din sectorul public sau privat, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat serviciile similare ce vor fi prezentate in Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire, conform art.132 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita prezentarea unui certificat ISO9001 sau echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului, eliberat de un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardelor relevante in domeniu.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
637930
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 17:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Clasamentul ofertantilor se va intocmi in baza criteriului de atribuire. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in vederea departajarii ofertelor. Intrucat sunt situatii in care nu functioneaza portalul Comisiei Europene prin intermediul caruia se poate completa Documentul Unic European de Achizitie (DUAE), adresele unde poate fi completat DUAE-ul sunt: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

MFP – Directia Generala Juridica
Adresa postala: B-dul Libertatii, nr. 16, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania , Tel. +40 212262231 , Email: mihai.vasilescu@mfinante.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2018 12:12