9 martie 2018

Autoritate contractanta: Municipiul Timisoara
Numar anunt: 183392 / 09.03.2018
Denumire contract: Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului – “SF+PT constructie cladire cu destinatia cresa in zona de NORD”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Anunt de intentie
Numar anunt: 29225
Denumire contract: Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului „SF+PT constructive cladire cu destinatia Cresa in zona de NORD ”
Data publicare: 06.03.2018

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2018 Program anual achzitii publice 2018 Servicii de verificare- SF+PT constructie cladire cu destinatia cresa str. Cocea

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300030 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 256408478 , In atentia: Ec. Corina Radu , Email: achizitiipublice@primariatm.ro , Fax: +40 256408478 , Adresa internet (URL): www.primariatm.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

www.e-licitatie.ro (SEAP)
Adresa postala: – , Localitatea: – , Cod postal: – , Romania
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

www.e-licitatie.ro (SEAP)
Adresa postala: – , Localitatea: – , Cod postal: – , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

www.e-licitatie.ro (SEAP)
Adresa postala: – , Localitatea: – , Cod postal: – , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului – “SF+PT constructie cladire cu destinatia cresa in zona de NORD”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului, la sediul autoritatii contractante, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E – Timisoara (dupa caz)
Codul NUTS: RO424 – Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului la cerintele esentiale in conformitate cu Legea 10/1995 si HG 925/1995, astfel cum sunt acestea impuse in Caietul de sarcini si Nota conceptuala. Toate documentatiile vor fi elaborate în corelare cu prevederile Ghidului solicitantului POR.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71328000-3 – Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului la cerintele esentiale in conformitate cu Legea 10/1995 si HG 925/1995, astfel cum sunt acestea impuse in Caietul de sarcini si Nota conceptuala. Toate documentatiile vor fi elaborate în corelare cu prevederile Ghidului solicitantului POR.

Valoarea estimata fara TVA: 6,300 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
14 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum de 30 lei, perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Neprezentarea acesteia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin.(2), litera a) din HG 395/2016) Garantia de participare se restituie in conditiile art.38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constituii in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie, conform art.40 din HG nr.395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Motivele de excludere vor fi aplicate si în cazul asociatiilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta si DUAE completat in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor.
Pe langa DUAE, se vor prezenta:
a) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – de catre toti participantii la procedura si
b) daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Robu Nicolae – Primar;
Diaconu Dan Aurel – Viceprimar;
Farkas Imre – Viceprimar;
Kristof Robert – Administrator Public;
Steliana Stanciu – Director economic;
Magdalena Nicoara – Director General de Urbanism si Dezvoltare Urbana
Radu Corina – Sef Serviciul Achizitii Publice
Caius Sorin Suli – Sef Serviciul Juridic
Dubles Victoria Slavita – Consilier Birou Evidenta Patrimoniu;
Oprisor Loredana Iuliana – Consilier Birou Evidenta Patrimoniu;
Cristu Eliza Angela – Consilier Birou Locuinte
Dolha Nicoleta Ramona – Consilier Birou Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare;
Dolga Valerica – Consilier Contabilitate;
Crisan Lelica – Sef Birou Finantare Scoli
Consilieri locali: Elena Sipos; Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Lucian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mazilu Octavian;Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
TITULARI:
Presedinte: MAGDALENA NICOARA – Sef Serviciul G.M.P.F.I.N.L
Membrii: IOAN DOMINTEANU – Consilier Serviciul G.M.P.F.I.N.L
MILIVOIEVICI MARA – Consilier Birou Finantare Scoli
CORINA RADU – Sef Serviciul Achizitii Publice
CRISTINA LUCIA BOZAN – Consilier Juridic
MEMBRII DE REZERVA:
Presedinte: BICA GABRIELA – Sef Serviciu Monitorizare, Implementare Proiecte
Membrii: MARCEL MALAC – Consilier Serviciul G.M.P.F.I.N.L
ANDRA SIRBU – Consilier Biroul Contabilitate
OPREA CRENGUTA – Consilier Serviciul Achizitii Publice
AMELIA GABRIELA FAUR – Consilier Juridic Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire:
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare încheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016). Se vor anexa acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/206
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare încheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE completat de subcontractant in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, care va fi insotit de acordul de subcontractare si declaratia subcontractantului, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, DOAR la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitiei publica.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2018/S046-102091 din 07.03.2018
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.10.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si observatorii UCVAP (dupa caz).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, la sectiunea “Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei, (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta. 2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, op.ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. 3.Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai în format electronic,semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. 4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise in termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1.a prezentului document, iar cele adresate in afara acestui termen, nu vor fi luate in considerare. Raspunsurile la solicitari vor fi publicate în SEAP la sectiunea ”Documentatie clarificari si decizii”din cadrul anuntului de participare conform celor precizate la sectiunea II.1.5). 5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila. 6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire„pretul cel mai scazut”se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc,contin preturi egale,se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara ofline. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 6 si art.8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Municipiul Timisoara-Serviciul Achizitii Publice, cam.223
Adresa postala: Bv. C.D. loga nr.1 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300030 , Romania , Tel. +40 256408478 , Email: achizitiipublice@primariatm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2018 13:19