9 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad
Numar anunt: 183400 / 09.03.2018
Denumire contract: Carburanti pe baza de carduri pentru coloanele auto Interventie Arad, Ineu, Sebis, Lipova, Savarsin, Chisineu Cris si Statia Pecica

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad
Adresa postala: ARAD, CALEA VICTORIEI, NR. 35B – 37 , Localitatea: Arad , Cod postal: 310158 , Romania , Punct(e) de contact: Ciobanca Rodica , Tel. +40 0257338590 , In atentia: Ciobanca Rodica , Email: achizitii@ctparad.ro , Fax: +40 0257338590 , Adresa internet (URL): www.ctparad.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate comerciala din domeniul transportului public de persoane
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Carburanti pe baza de carduri pentru coloanele auto Interventie Arad, Ineu, Sebis, Lipova, Savarsin, Chisineu Cris si Statia Pecica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: localitatile din judetul Arad, in care SC CTP SA detine coloane auto, respectiv Interventie Arad, Ineu, Sebis, Lipova, Savarsin Chisineu Cris si statia Pecica
Codul NUTS: RO421 – Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste achizitionarea urmatoarelor cantitati de carburanti pe baza de carduri, pe loturi:
– LOT 1 – Coloana de Interventie Arad – 8.000 litri Motorina tip Euro 5; 4.000 litri benzina fara plumb CO95 si 600 litri gaz petrolier lichefiat tip GPL
– LOT 2 – Coloana Ineu – 46.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 3 – Coloana Sebis- 26.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 4 – Coloana Lipova – 14.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 5 – Coloana Savarsin – 12.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 6 – Coloana Chisineu Cris – 8.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 7 – Statia Pecica – 800 litri Motorina tip Euro 5
In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare,autoritatea contractanta raspunde pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a candidaturilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09134200-9 – Motorina (Rev.2)
09132100-4 – Benzina fara plumb (Rev.2)
09133000-0 – Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se doreste achizitionarea urmatoarelor cantitati de carburanti pe baza de carduri, pe loturi:
– LOT 1 – Coloana de Interventie Arad – 8.000 litri Motorina tip Euro 5; 4.000 litri benzina fara plumb CO95 si 600 litri gaz petrolier lichefiat tip GPL
– LOT 2 – Coloana Ineu – 46.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 3 – Coloana Sebis- 26.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 4 – Coloana Lipova – 14.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 5 – Coloana Savarsin – 12.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 6 – Coloana Chisineu Cris – 8.000 litri Motorina tip Euro 5
– LOT 7 – Statia Pecica – 800 litri Motorina tip Euro 5

Valoarea estimata fara TVA: 589,512 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare va fi în cuantum total de 5.895 Lei, sau echivalentul in alta valuta a sumei de 5.895 lei la cursul valutar din data de 01.01.2018. Garantia de participare se va constitui în lei sau o alta valuta, la cursul BNR din data de 01.01.2018. Garantia de participare este repartizata pe loturi astfel: LOT 1 – 608 lei; LOT 2 – 2.277 lei; LOT 3 – 1.287 lei; LOT 4 – 693 lei; LOT 5 – 594 lei; LOT 6 – 396 lei si LOT 7- 40 lei. Garantia de participare nu poate sa fie constituita de catre subcontractanti. -Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor; Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei; Forma de constituire a garantiei de participare: – prin virament în contul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA, deschis la BRD-GSG sucursala Arad, nr. cont RO90BRDE020SV02169100200, sau – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Ordinul de plata sau instrumentul de garantare prin care s-a achitat garantia de participare se incarca în SEAP. Neconstituirea garantiei de participare pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor atrage respingerea ofertei, fiind considerata inacceptabila. Restituirea garantiei de participare se va face pe baza solicitarii transmise de operatorul economic, sau in cel mult trei zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului fara TVA; Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi prin: – prin virament în contul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA, deschis la BRD-GSG sucursala Arad, nr. cont RO90BRDE020SV02169100200, sau – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; Ofertantul câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. În cazul ofertantului câstigator, garantia de participare se va restitui dupa constituirea garantiei de buna executie. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177,178 si 180 din Legea 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
-declaratie privind incadrarea/neincadrarea in situatiile prevazute de art. 71 si 73 din Legea nr 99/2016. Se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Legat de conflictul de interese, respectiv încadrarea/neincadrarea în prevederile art. 71 si 73 din Legea nr. 99/2016, nominalizam toate persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent procedurii, necesar finantarii contractului de furnizare Carburanti pe baza de carduri pentru coloanele auto Interventie Arad, Ineu, Sebis, Lipova, Savarsin, Chisineu Cris, Statie Pecica:
– Jur. GODJA CLAUDIU – director general
– Ec. MATEUT ANGELICA – contabil sef
– Ing. BALTA CATALIN – presedinte comisie evaluare
– Ing. CIOBANCA RODICA – membru comisie evaluare
– Ing. NEACSIU DORU – membru comisie evaluare
– Ing. HANCIUTA PAUL – membru comisie evaluare
– Ec. CHIFA IOAN – membru comisie evaluare
– d-na GROZA SORINA – membru reprezentant Primaria Municipiului. Arad
– d-nul TAU IOAN -membru reprezentant C.J. Arad

– Ec. NUTIU CARMEN – membru de rezerva
– Ec. ANDRA SILVIU -membru de rezerva
– Ing. OPREA LIVIU -membru de rezerva

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care se pot prezenta la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii.
2. cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
3. dupa caz, documentatia prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2),art.180 alin.(2), art.184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4. alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
– operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau un document echivalent pentru ofertatii straini.
Modalitatea de indeplinire a cerintei – completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, (Certificatul constatator) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii trei ani.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita completarea DUAE.
Documentele pe care le solicitam in sustinerea experientei similare, (certificate/documente),operatorul economic clasat pe locul I pe fiecare lot va fi obligat sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul reofertarii la etapa finala electronica il reprezinta valoarea ( pret unitar x cantitate ) pe fiecare lot in parte. a) Nu se va folosi pasul de licitare. b) Nu sunt limite ale valorii pana la care pretul poate fi imbunatatit. c)Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cadrul licitatiei electronice vor fi: numarul de participanti inscrisi in licitatie si cea mai buna oferta. d)Licitare electronica intr-o singura runda de o zi e)Nu se cer conditii in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze Pentru accesarea in bune conditii a site-ului www.e-licitatie.ro este necesar sa dispuneti de un sistem cu urmatoarele configuratii minimale: – Cerinte hardware – Procesor: Pentium III, 450 MHz o Memorie RAM: 256 MB o Hard-disk: 250 MB spatiu liber – Cerinte software o Sistem de operare: Windows 2000 SP4 sau versiuni ulterioare, Windows XP SP3 sau versiuni ulterioare, Linux, Mac OS o Browser: Windows – IE6.0 sau versiuni ulterioare; Linux – Mozilla 2.0, Konqueror; Mac OS – Safari, Firefox
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 10:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 12.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca, dupa etapa electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se face la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
Adresa postala: CALEA VICTORIEI, NR. 35B-37 , Localitatea: ARAD , Cod postal: 310158 , Romania , Tel. +40 257338625 , Email: ctp.achizitii@gmail.com , Fax: +40 257338625
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2018 08:09