9 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183405 / 09.03.2018
Denumire contract: Acord cadru de furnizare produse pentru pepiniere pe o perioada de 3 ani – D.S. Covasna

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: DIRECTIA SILVICA COVASNA str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna , Localitatea: Sf.Gheorghe , Cod postal: 520055 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment achizitii , Tel. +40 267351890 , Email: office@sfgh.rosilva.ro , Fax: +40 267351024 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare produse pentru pepiniere pe o perioada de 3 ani – D.S. Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform descrierilor din caietul de sarcini
Codul NUTS: RO123 – Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani

Valoarea estimata fara TVA: 34,388 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual, in functie de necesitatile subunitatilor, se vor incheia contracte subsecvente, a caror valoare nu va depasi valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Valoarea totala estimata a celui mai mare contract subsecvent este de: pentru lotul nr.1 4043 lei, lotul nr.2 – 5948 lei, lotul nr.3 – 1472 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse pentru pepiniere aferente activitatii de regenerarea padurilor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de a 10 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24400000-8 – Ingrasaminte si compusi azotati (Rev.2)
39541140-9 – Sfori (Rev.2)
44172000-6 – Folii (constructii) (Rev.2)
44192200-4 – Cuie (Rev.2)
44313200-9 – Tesatura metalica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL NR.1 – OCOLUL SILVIC BRETCU CANTITATEA MINIMA CANTITATEA MAXIMA
1 Ingrasamant complex NPK sac7 7 21
2 Sfoara ptr legat puieti kg 28 84
3 Aparat masura 4in1 Q1100 buc 1 3
4 Folie polietilena kg 85 255
5 Sol dezinfectant pat nutritiv L 10 30
6 Plasa umbrire rola 2 6
7 Plasa rabitz mp 100 300
8 Cuie constructii kg 25 75
9 Erbicid L 5 15

LOTUL NR.2 – OCOLUL SILVIC COVASNA
1 Ingrasamant complex NPK sac 9 27
2 Sfoara ptr legat puieti kg 45 135
3 Aparat masura 4in1 Q1100 buc 1 3
4 Folie polietilena kg 180 540
5 Plasa umbrire rola 3 9
6 Cuie constructii kg 24 72

LOTUL NR.3 – OCOLUL SILVIC TALISOARA
1 Sfoara ptr legat puieti kg 5 15
2 Aparat masura 4in1 Q1100 buc 1 3
3 Folie polietilena kg 50 150
4 Sarma ghimpata kg 20 60
5 Cuie constructii kg 5 15
6 Plasa umbrire rola 1 3

Valoarea estimata fara TVA: 34,388 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de (1% din valoarea estimata a acordului cadruor) : – 121 lei pentru lotul nr.1 – 178 lei pentru lotul nr.2 – 44 lei pentru lotul nr.3 (echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta va avea in vedere cursul BNR inainte cu cinci zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va constitui conform Art. 36 din HG nr. 395/2016. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Directiei Silvice Covasna (R1590120, J40/450/1991): cont RO71BPOS15008032981RON01 – BANCPOST Sucursala Covasna. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare’’ semnata cu semnatura electronica extinsa. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare în situatiile prevazute la Art. 37 din HG nr. 395 /2016. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din Legea HG nr. 395/ 2016 în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165, 167 din Legea nr.98/2016 .

Modalitatea de deplinire a cerintei: “Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Aceste documente sunt :

a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor , taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

b) Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.(2),art.180 alin .(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Oferantii, terti sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.Se solicita declaratie conform art.60 din Legea nr.98/2016 care va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

2. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt:Cornea Emilian Ilie, Morar Maria, Vura Francisc, Burloiu Livia, Spinu Viorica, Pap Mihaly, Sinka Katalin, Sandu Gheorghe, Chirculescu Mihai, Tokos Andras-Attila

Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data prezentarii acestora Cerinta nr 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile din certificatul constatator va cuprinde informatii reale/actuale la data prezentarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1872
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit autoritatii contractante în forma scrisa in plic sigilat. 2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii acestuia la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna
Adresa postala: str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna , Localitatea: Sf.Gheorghe , Cod postal: 520055 , Romania , Tel. +40 267351890 , Email: office@sfgh.rosilva.ro , Fax: +40 267351024
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2018 08:56