9 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar anunt: 183420 / 09.03.2018
Denumire contract: BURLAN DE IMBRACARE 4 ½ x 9 m

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Soseaua Sibiului, nr. 5 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551129 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii , Tel. +4 0269805216 , In atentia: Csilla Szanto , Email: csilla.szanto@romgaz.ro , Fax: +4 0269830283 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Nationala
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
BURLAN DE IMBRACARE 4 ½ x 9 m
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare DDP: Medias, str. Garii nr. 7, jud. Sibiu.
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Burlane imbracare, se folosesc in operatiile de instrumentatie pentru degajarea garniturii de tevi de extractie sau materialului tubular prins in dopuri de ciment sau poduri de nisip si recuperarea acestuia.
Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari a 3-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

43121400-1 – Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Burlan de imbracare 4 ½ x 9m
Cantitatea: 1 bucata.
Valoarea estimata totala fara TVA: 22.500,00 lei

Valoarea estimata fara TVA: 22,500 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GP 225 lei In cazul in care ofertantii depun oferte pentru mai multe loturi, GP se poate constitui cumulat. Ofertantii care depun oferte vor afisa, obligatoriu, in SEAP dovada constituirii garantiei pentru participare, scanata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Garantia de participare se va prezenta pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita in urmatoarele forme: – virament bancar sau OP in cont RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 al Entitatii contractante, deschis la BCR, Suc. Medias; – orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila 3. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitoului , pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si sa prezinte entitatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia pentru participare se retine conform art. 43 din HG nr. 394/2016. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in termenul prevazut la art.138 al(3) din HG nr. 394/2016. In cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Se constituie conform art. 46 Hotararea nr. 394/2016 dupa cum urmeaza: • printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (formularul nr. 4) sau de o societate de asigurari (care se prezinta in max 5 zile lucratoare de la incheierea contractului); • prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care: Furnizorul va prezenta entitatii contractante, in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, un extras al contului de garantie de disponibil, distinct, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea sa si pe numele furnizorului. Suma initiala care se va depune de catre furnizor, va fi de 0,5% din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile emise, a unui procent de 9,5% din valoarea fiecarei facturi , si alimentarea contului de garantie pana la concurenta sumei stabilite drept garantie. Asupra acestui cont nu se poate opera decat cu consimtamantul achizitorului. Modalitatea de restituire: în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract si/sau de la plata ultimei facturi, daca nu s – a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 67 din Legea nr. 99/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevazute la art.73 din legea 99/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura pana la data limita a depunerii ofertelor.
2. Persoanele cu functie de decizie sunt urmatoarele:
– Corin Emil CINDREA, avand functia de Director General S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias;
– Horea Sorin BODOGAE, avand functia de Director Directie Achizitii S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias;
– Sorin GHEORGHIU, Director Tehnic, presedinte comisie de evaluare;
– Veronica Angela MELINESCU, Sef Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare,;
– Csilla SZANTO, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare;
– Gabriel CATANA, Sef Serviciul Dezvoltare, membru comisie de evaluare;
– Gabriel MOGA, Serviciul Dezvoltare, membru comisie de evaluare;
– Elena Aurica CATANA, Sef Serviciul Protectia Mediului;
-Daniela SURDU, Serviciul Contabilitate, membru comisie de evaluare.
– Andrei POPESCU, Sef Birou Juridic, consilier juridic;
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.73 din Legea 99 / 2016. Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, fiecare tert sustinator, subcontractant (dupa caz).
I Se va prezenta de catre ofertant declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 177 din Legea nr. 99/2016 prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic, nu se afla in stituatiile de excludere.
Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant)
II Se va prezenta de catre ofertant declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, referitoare la excluderea din procedura a ofertantului.
Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant
III Se solicita prezentarea Certificatului de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii certificatului. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” la solicitarea entitatii contractante.
IV Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata, insa doar la solicitarea entitatii contractante.
Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate, fara compensari, cu datorii mai mari de 4.000 lei sau cu datorii mai mari de 4.000 lei si mai mare de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate la cea mai recenta data scadenta vor fi exclusi din procedura de atribuire a Acordului Cadru. Acest certificat trebuie prezentat de ofertant, fiecare ofertant asociat.
NOTE:
1.Odata cu oferta se va depune DUAE (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator, DACA E CAZUL )
2. Odata cu oferta se va depune DUAE, angajamentul ferm al ter?ului sus?inator DACA E CAZUL din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare ?i/sau a acordul de asociere. Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate.

Cerinta nr. 1.
Pentru persoane juridice/fizice romane si persoane juridice/fizice straine:
•Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE.
Nota: Documentele care demonstreaza indeplinirea cerintelor mai sus mentionate se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si in urma aplicarii criteriului de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
– Cifra de afaceri medie anuala, pe ultimii trei ani, 2015, 2016, 2017.
Nu se solicita indeplinirea unui anumit nivel al cifrei de afaceri.
Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa reiasa datele complete ale ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE.
Nota: Membrii comisiei de evaluare vor solicita ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire, documentele
pentru demonstrarea celor declrate in DUAE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Capacitatea tehnica se probeaza cu experienta similara. Lista cu doua livrari de produse similare din ultimii 3 ani, in valoare de cel putin 22500 lei cu indicarea valorilor datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Experienta similara din ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE.
Entitatea contractanta va solicita, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte ca dovada ca a livrat produse similare in ultimii 3 ani prin prezentarea de copii dupa cel putin un document/parti relevante din contract/proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat.
Cerinta nr.2 – Informatii privind Asocierea – DACA ESTE CAZUL
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea viitorului Contract, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea Contractului. Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramâna în Asociatie pe întreaga durata a Contractului. În cazul depunerii unei oferte în asociere, pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala cerinta privind autorizatii specifice este considerata îndeplinita, in comun sau de un membru pentru partea de contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.
Capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita si proportional cu cota de implicare al fiecarui asociat.
Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a ofertantului si Sectiunea III.2.1.b) I si II – Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa cate un DUAE de catre fiecare membru al asocierii astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Acordul de asociere – daca e cazul.
Cerinta nr.3 – Informatii privind Angajamentul ferm – DACA ESTE CAZUL
Ofertantul poate sa îsi demonstreaze capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, avand obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului respectiv, (se solicita completarea formularului 4 ). Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia excluderii din procedura de atribuire. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza experienta similara, tertul va depune documente din care sa rezulte propria sa experienta conform cerintelor prevazute in documentatia de atribuire si ca va putea in mod concludent sa – si mobilizeze resursele / utilajele / personalul indiferent de tara in care este stabilit. Documentele transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:
1. Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Angajamentul ferm se va prezenta – daca e cazul.
La solicitarea entitatii contratante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate.
2. Angajament ferm al tertului respectiv, (in acest sens se solicita completarea formularului nr. 4 cuprins in Cap. IV – Modele de formulare).
Cerinta nr.4 – Informatii privind Subcontractarea – DACA ESTE CAZUL
Ofertantul care participa la procedura, cu subcontractanti trebuie sa prezinte datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, informatiile privind partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze. Precizam ca se ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contract care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. La incheierea Contractului, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la Contract. Pe parcursul derularii Contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea substantiala a Contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta DUAE completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si contractul de subcontractare – daca e cazul. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate.
1.Se va prezenta obligatoriu formularul nr. 5 cuprins in Sectiunea IV – DACA ESTE CAZUL
Cerinta 1 . Ofertantul/asociati vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardele ISO 9001/2008 sau echivalentul.

Cerinta 2 . Filetele reglementate de API vor fi realizate conform Api Spec.7.1 Ofertantul va prezenta documentele doveditoare in acest sens.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.
Entitatea contractanta va solicita, doar ofertantului castigator sa prezinte documentele justificative (prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari (ISO 9001/2008).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3)&nbsnbsp Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2018 15:30

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut de Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul juridic S.I.R.C.O.S.S.
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551129 , Romania , Tel. +4 0269805154 , Email: andrei.popescu@romgaz.ro , Fax: +4 0269830283 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2018 11:18