9 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183434 / 09.03.2018
Denumire contract: furnizare materiale diverse pentru activitati de fond forestier si amenajarea padurilor2018-DSSV

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720244 , Romania , Punct(e) de contact: Birou fond forestier , Tel. +40 230217685 , In atentia: ing.Morari Ovidiu , Email: achizitii@suceava.rosilva.ro , Fax: +40 230521783 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA-Directia Silvica Suceava
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720244 , Romania , Punct(e) de contact: birou fond forestier , Tel. +40 30217685 , In atentia: ing.Morari Ovidiu , Fax: +40 30521783
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare materiale diverse pentru activitati de fond forestier si amenajarea padurilor2018-DSSV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Ocolul silvic Gura Humorului
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de emailuri, diluanti, pensule, topoare, borne din beton armat pentru activitatile de fond forestier si amenajarea padurilor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44812100-6 – Emailuri si smalturi (Rev.2)
39224210-3 – Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)
44511400-9 – Topoare (Rev.2)
44832200-3 – Diluanti (Rev.2)
45223500-1 – Structuri din beton armat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

Valoarea estimata fara TVA: 48,549.2 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare solicitata: conform Anexa B – perioada de valabilitate a GP :- cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile; –modalitatea de constituire: conform dispozitiile reglementate de art. 36 alin. (1) si (6) din HG nr. 395/2016 in cont deschis la BRD Suceava cod IBAN-RO41BRDE340SV10287103400 sau depunere la casierie a sumei în numerar; -Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. Pentru echivalarea garantiei de participare depusa in alta valuta se va utiliza cursul BNR valabil anterior cu trei zile fata de data depunerii ofertei. – in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, in conditiile art. 40 din Normele de aplicare a Legii 98/2016 aprobate prin HG 395/2016, in termen de 5 zile de la data semnarii contractului .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59,164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura

de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza

îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul

clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi: •certificate constatatoare

privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de

stat etc.) la momentul prezentarii;•cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa

cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca

operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind

achizitiile publice; •alte documente edificatoare, dupa caz.

Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60). Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de

atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Persoanele cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Suceava

sunt:Ing.Sorin Calin Ciobanu -director,Ing.Valerian Solovastru – director tehnic, ing. Catalin Diaconescu – director commercial,ec.Mihai Ion Cotos – director economic, ec.Voda Gabriela -sef birou financiar ing.Morari Ovidiu Costel – birou fond forestier,jr.Corniciuc Gheorghe birou juridic, ing.Horia Bogdan Ionut-sef birou Fond forestier, ing.Gafincu Cristian Gabriel-birou fond forestier, ing.Lazar Constantin Mihail- responsabil achizitii.

Cerintele de calificare sunt valabile pentru toate loturile. 1)Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti
participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care
acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat
constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Dovada experientei similare a operatorului economic, respectiv o

lista a principalelor furnizari similare din ultimii 3 ani, continând valori,

perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt

autoritati contractante sau clienti privati. Nu se solicita o anumita valoare,

perioada de furnizare sau un anumit nr. de beneficiari/contracte pentru a fi

calificat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE. – completarea DUAE urmand ca documentele justificative,respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 17.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a oferteiperioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea“Clarificari”.Operatorii economici au dreptul sa îmbunateteasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire(in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract,respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. NOTA:Formularul DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform LEGE 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Adresa postala: Bdul 1 Mai nr.6 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720244 , Romania , Tel. +40 230217685 , Fax: +40 230521783
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2018 14:47