9 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Numar anunt: 183442 / 09.03.2018
Denumire contract: Modernizare bransamente in localitatea Bozna, judetul Salaj

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400380 , Romania , Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN , Tel. +40 0264205435 , Email: mihaiela.oltean@tnd.electrica.ro , Fax: +40 0264205425 , Adresa internet (URL): www.electrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Zalau
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu, nr. 79 , Localitatea: Zalau , Cod postal: 450135 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii , Tel. +40 260605333 , In atentia: Nechita Dacian , Email: Nechita.DacianVasile@distributie-energie.ro , Fax: +40 260605704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: SEAP , Localitatea: SEAP , Cod postal: SEAP , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: SEAP , Localitatea: SEAP , Cod postal: SEAP , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare bransamente in localitatea Bozna, judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Bozna
Codul NUTS: RO116 – Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
– refacere bransamentelor deteriore si montare BMP (monof-112buc;trif-6 buc), pentru 2 buc monofazice se va inlocui doar conductorul;
– BMPM si BMPT vor fi prevazute cu disjunctoare automate diferentiale cu protectie la suprasarcini;
– coloanele vor fi prevazute cu cond. de protectie FY 4;

Valoarea estimata a achizitiei este de: 212.755,00 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45317300-5 – Lucrari de instalare electrica de aparate de distributie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile se vor realiza conform PT+CS anexat la documentatia de atribuire.
Valoarea estimata a achizitiei este de: 212.755,00 lei

Valoarea estimata fara TVA: 212,755 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
2.100 lei. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Modelul de scrisoare de garantie bancara in favoarea entitatii contractante este prevazut in sectiunea Formulare. Contul bancar pentru depunerea garantiilor este: RO48 RNCB 0214 0055 4605 0001 deschis la BCR Zalau. Echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul valutar BNR din ziua publicarii anuntului de participare. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de catre entitatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de entitatea contractanta dupa semnarea contractului sectorial cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial cu ofertantul declarant castigator. Nota: Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii, va fi transmisa de catre participantii la procedura la adresa b-dul Mihai Viteazu, nr. 79, Zalau, Salaj, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie reprezinta 10% din pretul contractului sectorial, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial. Garantia de buna executie se constituie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (modelul de scrisoare de garantie bancara de buna executie este prevazut in sectiunea Formulare), care devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; valabilitatea acestora va acoperi intreaga perioada de garantie de buna executie. In acest ultim caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului sectorial, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului sectorial, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul sectorial si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a demonstra neincadrarea in prevederile art. 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, ofertantii vor completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016.

NOTA: Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator. Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire documentele justificative, respectiv: 1. certificatele constatatoare, privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata taxelor si impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele justificative se vor prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul”. Si ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea entitatii contractante, daca este cazul, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.

Persoanele din cadrul Sucursalei Zalau cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director ing. Ardelean-Marian Ovidiu-Adrian, Sef Serviciu Suport Tehnic ing. Balana Constantin Mihai, Sef Serv. Monitorizare Investitii ing. Pantea Adrian,Sef Serviciu Financiar ec. Hosu Anamaria Livia, Serviciu Financiar ec. Ianc Mariana Florica, Serviciu AQM ing. Chende Adela, Serv. Monitorizare Investitii ec. Gabor-Gordea Cecilia-Olivia si Serv. Achizitii Lucrari ing.Nechita Dacian Vasile. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, prin completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, se va prezenta doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentul justificativ se va prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca ca detin atestat de tip C2A sau C2B, emis de ANRE, in conformitate cu art. 8 din Ordinul ANRE nr. 45/2016, prin completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Cerinta este obligatorie intrucat proiectarea, executarea si verificarea instalatiilor electrice fara atestat si/sau autorizatie constituie contraventie, conform Legii nr. 123/2012, art. 93, alin. (1), pct. 2. Documentul justificativ, respectiv atestatul tip sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, se va prezenta doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si trebuie sa fie valabil la data prezentarii. Documentul justificativ se va prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana. Ofertantul declarat castigator va avea obligatia reinoirii atestatului ANRE daca expira in perioada de executie a lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul simplificat publicat initial), din care sa rezulte ca a executat la nivelul unuia sau mai multor contracte, lucrari de natura si complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului/operatiuni de tipul celor precizate in obiectul contractului, a caror valoare cumulata este de cel putin: 212.755,00 lei, fara TVA. Experinta similara se confirma prin prezentarea de certificari/documente de buna executie, semnate de beneficiari, din care sa rezulte: valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentele justificative (certificate/documente) care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.
Ofertantii vor depune angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Aceste documente se vor prezenta odata cu DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa formularele: Angajament privind sustinerea tehnica – experienta similara si acordul de asociere, din Sectiunea Formulare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri sa fie solicitate de catre entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)&nnbsp Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EDTN-407/L-2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 28.03.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Durata de executie este cea impusa de entitatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor. 2. Insusirea clauzelor obligatorii ale contractului este conditie de acceptare a ofertei. Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei. Amendamentele depuse ulterior deschiderii ofertelor nu vor mai fi luate in considerare. 3. Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, în perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita. 4. Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe linkul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 5. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. 6. In cazul ofertelor cu preturi egale situate pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 7. In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile in conformitate cu art. 6, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 101/2016; 5 zile in conformitate cu art. 8, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii
Adresa postala: str. Ilie macearu nr. 28A , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400380 , Romania , Tel. +40 264205435 , Fax: +40 264205425
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2018 16:43