16 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numar anunt: 183555 / 16.03.2018
Denumire contract: Acord cadru – Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Bucuresti, lot 1- 8

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Adresa postala: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061101 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii , Tel. +40 213186684 , In atentia: Sef Departament Achizitii , Email: drdpb@andnet.ro , Fax: +40 213186704 , Adresa internet (URL): www.drdpb.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru – Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Bucuresti, lot 1- 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Raza de activitate a D.R.D.P. Bucuresti
Codul NUTS: RO3 – Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,299,902.8 si 8,471,511.52 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Minim un contract subsecvent pe an/lot. Valoarea minima si maxima a Acordului cadru pentru fiecare lot este mentionata in Anexa B.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P Bucuresti, lot 1- 8.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:
Lot 1 SDN Bucuresti Sud – 83,892.60 lei fara TVA
Lot 2 SDN Bucuresti Nord – 109,950.32 lei fara TVA
Lot 3 SDN Alexandria – 43,275.60 lei fara TVA
Lot 4 SDN Pitesti – 149,177.80 lei fara TVA
Lot 5 SDN Targoviste – 506,333.15 lei fara TVA
Lot 6 SDN Ploiesi – 333,135.80 lei fara TVA
Lot 7 SDN Buzau – 453,589.65 lei fara TVA
Lot 8 Sectia Autostrazi – 438,522.96 lei fara TVA.

Valoarea totala maxima estimata a Acordurilor cadru este de 8,471,511.52 lei fara TVA, din care:
Lot 1 SDN Bucuresti Sud – 335,570.40 lei fara TVA
Lot 2 SDN Bucuresti Nord – 439,801.28 lei fara TVA
Lot 3 SDN Alexandria – 173,102.40 lei fara TVA
Lot 4 SDN Pitesti – 596,711.20 lei fara TVA
Lot 5 SDN Targoviste – 2,025,332.60 lei fara TVA
Lot 6 SDN Ploiesi – 1,332,543.20 lei fara TVA
Lot 7 SDN Buzau – 1,814,358.60 lei fara TVA
Lot 8 Sectia Autostrazi – 1,754,091.84 lei fara TVA

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45221119-9 – Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P Bucuresti, lot 1- 8. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt mentionate in Anexa 2 la Caietul de sarcini/lot. Cantitatile minime si maxime ale Acordului cadru sunt mentionate in Anexa 1 la Caietul de sarcini/lot.

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,299,902.8 si 8,471,511.52 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GP in cuantum de: Lot 1 – SDN Bucuresti Sud – 838 lei, Lot 2 – SDN Bucuresti Nord – 1.099 lei, Lot 3 – SDN Alexandria – 432 lei, Lot 4 – SDN Pitesti – 1.491 lei, Lot 5 – SDN Targoviste – 5.063 lei, Lot 6 – SDN Ploiesti – 3.331 lei, Lot 7 – SDN Buzau – 4.535 lei, Lot 8 – Sectia Autostrazi – 4.385 lei. Note: • GP va avea valabilitate minimum 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertei, • GP se poate constitui prin: – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (Formularul nr. 1), – virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001 (RON), • GP trebuie sa fie irevocabila. • Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. • La procedura online, dovada constituirii GP (indiferent de modalitatea de constituire) se va posta obligatoriu in SEAP (copie cu mentiunea “conform cu originalul”, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) de catre toti operatorii economici pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, In cazul in care documentele privind GP sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea se vor posta obligatoriu in SEAP (scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa) insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-valuta se are in vedere cursul comunicat de BNR cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 10% din valoarea de contractului subsecvent fara TVA si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. • Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie, conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si/sau venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, cu completarile ulterioare.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale” – subsectiunile:
– „Participarea la o organizatie criminala”
– „Coruptie”
– „Fraude”
– „Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste”
– „Spalare de bani sau finantarea terorismului”
– „Exploatare prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane”.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora,
B. Alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale” – subsectiunile:
– „Plata impozitelor”
– „Plata asigurarilor sociale”.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice române trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.), prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Subcontractantului/Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza in conditiile legii de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei,
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.
III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” – subsectiunile:
– „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu”
– „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale”
– „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii”
– „Falimentul”
– „Insolventa”
– „Concordat preventiv”
– „Situatii similare, in temeiul legislatiei nationale, cum ar fi falimentul”
– „Active administrate de lichidator”
– „Activitatile economice sunt uspendate”
– „Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei”
– „Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave”
– „Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice”
– „Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice”
– „Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile”
– „Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura”.

Modalitatea de indeplinire:
• Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
• Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), din Legea nr. 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
• Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
– certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare,
– alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care ofertele transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire.
Nota 3: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care in cadru organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
Nota 4: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
Nota 5: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Nota 6: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau
inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
IV. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
Daniel-Augustin DINU – Director General Regional,
Mihai HULDUBAN – Director Adj. Exploatare,
Daniela CRISTEA – Director Economic,
Ana Maria TANASE-LIESS – Inlocuitor Director Economic,
Ana-Nicoleta PETREA – Inlocuitor Director Economic,
Adi Constantin MORARU IORGA – Sef Dep. Juridic,
Silviu George PETRE – Inlocuitor Sef Dep. Juridic,
Marius Inocentiu COSTACHE – Economist Compartiment CFP,
Cristina DUMITRU – Consilier juridic Compartiment Analiza si Avizare,
Monica Elena PUFAN – Consilier juridic Compartiment Analiza si Avizare,
Florin DINICA – Inginer Serviciul Achizitii,
Elena VOICU – Inginer Serviciul Achizitii,
Codruta Adela FICIU – Inginer Serviciul Achizitii,
Gabriela SIMION – Inginer Serviciul Achizitii,
Camelia BUCUR – Economist Serviciul Achizitii,
Roxana Gabriela FONEA – Sef Serviciul Contracte,
Adriana MIROSONICENCU – Consilier juridic Serviciul Contracte,
Bianca-Diana DOBRESCU – Consilier juridic Serviciul Contracte,
Dorina-Mariana BELEA-MATEESCU – Cons. juridic Serviciul Contracte,
Rodica Mihaela BRATU – Sef Birou Pregatire Documentatii cu preluare atributii Sef Dep. Achizitii,
Andreea Ximena STANCU – inginer Birou Pregatire Documentatii,
Aurelian-Adrian NICULESCU – Inginer Birou Pregatire Documentatii,
Mihai-Bogdan IORDANESCU – Economist Birou Pregatire Documentatii,
Daniel VIZIRU – Inginer Birou Pregatire Documentatii,
Ion CORLAN – Sef Serviciu Lucrari de Arta, Cladiri si BMS,
Mihai Dragos CIUTA – Inginer Serviciul Lucrari de Arta, Cladiri si BMS,
Alina POPESCU – Inginer Serviciul Lucrari de Arta, Cladiri si BMS,
Daniela Elena STEFAN – Inginer Serviciul Lucrari de Arta, Cladiri si BMS,
Catalin DIDE – Inginer Serviciul Lucrari de Arta, Cladiri si BMS,
Ludmila CHIRU – Inginer Serviciul Lucrari de Arta, Cladiri si BMS,
Georgeta DELEANU – Tehnician Serviciul Lucrari de Arta, Cladiri si BMS.

Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator.
Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete, ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.
Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.
Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declarati in oferta. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 6: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic / Ofertantul asociat / subcontractantul / tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” – subsectiunile:
– „Inscrierea in Registrul Comertului”
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarat/i in oferta:
• Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv.
Nota 1: Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
In acest sens, va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”, prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul.

Ofertantul va demonstra ca a executat in ultimii 5 ani* lucrari similare a caror valoare cumulata la nivelul unui contract sau a mai multor contracte este de cel putin:
41.946,00 lei, fara TVA, pentru Lot 1 – SDN Bucuresti Sud
54.975,00 lei, fara TVA, pentru Lot 2 – SDN Bucuresti Nord
21.637,00 lei, fara TVA, pentru Lot 3 – SDN Alexandria
74.588,00 lei, fara TVA, pentru Lot 4 – SDN Pitesti
253.166,00 lei, fara TVA, pentru Lot 5 – SDN Targoviste
166.567,00 lei, fara TVA, pentru Lot 6 – SDN Ploiesti
226.794,00 lei, fara TVA, pentru Lot 7 – SDN Buzau
219.261,00 lei, fara TVA, pentru Lot 8 – Sectia Autostrazi

*Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.
Prin lucrari similare se intelege lucrari de reparatii, reabilitare sau constructii noi de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente infrastructurii rutiere.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
– certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrari executate, perioada de executie si valoarea acestora (exprimata in lei fara TVA).
Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

Nota 1:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013-1euro = 4,4190 lei, 2014 -1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 -1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 -1 Euro = 4,4908 Lei, 2017 -1 Euro = 4,5681 Lei.
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.
Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nota 2:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3:
Documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, incarcate in SEAP, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa.
Dovada similitudinii lucrarilor executate in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI – continuare
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”, prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: – certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de executie si valoarea acestora (exprimata in lei fara TVA). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Nota 1: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013-1euro = 4,4190 lei, 2014 -1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 -1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 -1 Euro = 4,4908 Lei, 2017 -1 Euro = 4,5681 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a). Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, incarcate in SEAP, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa. Dovada similitudinii lucrarilor executate in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic. Prin lucrari similare se intelege lucrari de reparatii, reabilitare sau constructii noi de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente infrastructurii rutiere. Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea “Pentru contractele de lucrari: executarea de lucrari de tipul Specificat”. Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, dupa caz, • ANGAJAMENTUL TERTULUI SUSTINATOR – Formularul nr. 4 prezentat in Sectiunea „Formulare” din Documentatia de atribuire impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. • ACORDUL DE ASOCIERE – Formularul nr. 3 prezentat in Sectiunea „Formulare” din Documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta, doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor conform criteriului de atribuire ales. Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati”. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: – partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”, -partea III „Motive de excludere” – partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea “Pentru contractele de lucrari: executarea de lucrari de tipul Specificat”., in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, documente justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm (documente justificative solicitate prin Fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind capacitatea tehnica). In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, Formularul nr. 4 prezentat in Sectiunea „Formulare” din Documentatia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrari executate, perioada de executie si valoarea acestora. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182 – 185 din Legea nr. 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, cu conditia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului. Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Proportia de subcontractare”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: – partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A” Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”, – partea III „Motive de excludere”. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nota 1: Conform art. 170, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 – In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 17.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic .xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei, pentru fiecare lot in parte la care se depune oferta. In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.06.2016 disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf 2. Durata Acordului cadru: 48 de luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti 3. Garantia lucrarilor: minim 10 ani.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

D.R.D.P. Bucuresti – Departamentul Achizitii
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu 401A, sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061101 , Romania , Tel. +40 213186684 , Email: drdpb@andnet.ro , Fax: +40 213186691 , Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2018 11:02