16 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183581 / 16.03.2018
Denumire contract: Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP si private din cadrul Directiei Silvice Satu Mare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: DANIEL ROBU , Tel. +40 213171005 , In atentia: MONICA STET , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP si private din cadrul Directiei Silvice Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: In Cadrul ocoalelor silvice Borlesti si Negresti oas din cadrul Directiei Silvice Satu Mare
Codul NUTS: RO115 – Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari Servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP si private din cadrul Directiei Silvice Satu Mare în vederea impaduririi, completarii, lucrarilor de intretinere a regenerarilor si ARN, conform specificatiilor caietului de sarcini.
Termen limita in care autoritatea contracatnta va raspunde clarificarilor este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor OUG 107/2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata este de 226588,79 lei ?i rezulta din însumarea valorilor celor 8 loturi de mai jos:

Lot1 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Ardusat, din cadrul ocolului silvic Borlesti – 7908.56 lei;
Lot2 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Pomi, din cadrul ocolului silvic Borlesti – 48571,97 lei;
Lot3 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Valea Vinului, din cadrul ocolului silvic Borlesti – 29749,49 lei;
Lot4 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Composesoratul Borlesti, din cadrul ocolului silvic Borlesti – 5275,18 lei;
Lot5 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Satu Mare, din cadrul ocolului silvic Negresti Oas – 49461,88 lei;
Lot6 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Negresti Oas, din cadrul ocolului silvic Negresti Oas – 35511,99 lei;
Lot7 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor cu contracte de administrare la Primaria Orasul Nou, din cadrul ocolului silvic Negresti Oas – 9927,07 lei;
Lot8 Prestari servicii la lucrarile de regenerare a padurilor RNP in cadrul ocolului silvic Negresti Oas – 40182,65 lei;

Valoarea estimata fara TVA: 226,588.79 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantie de participare în cuantum de 1% adica 2265,88 lei din care: Lot 1 – 79,08 lei; Lot 2 – 485,71 lei, Lot 3 – 297,49 lei, Lot 4 – 52,79 lei, Lot 5 – 494,61 lei , Lot 6 – 355,112 lei , Lot 7 – 99,27 lei , Lot 8 – 401,82 lei (valoare care nu depaseste 1% din valoarea estimata fara TVA a contractului.)2.Data de referinta pt. cursul de schimb leu/alta moneda este ziua a cincea inainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul BNR. 3. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 4. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. 5. Dovada constituirii garantiei de participare, va fi scanata si postata in SEAP într-un fisier separat denumit ,,garantie de participare” . 6. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei într-unul din conturile Directiei Silvice Satu Mare (RO 1590120, J30/83/2003): cont RO97RZBR0000060002935419 – deschis la Raiffeisen Bank Satu Mare. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016 Garan?ia de buna executie a contractului este de 5% din pre?ul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de conservare si regenerare ale Direc?iei Silvice Satu Mare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/supravegehere cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul ofertantului/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 164 din Legea 98/2016.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016).
Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita: cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii; cazier judiciar valabil la data depunerii pentru persoanele ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia.
Cerinta nr. 2
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 165 din Legea 98/2016.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016).
Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita: certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii;
certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul local la momentul prezentarii; dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2).
Cerinta nr. 3
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 167 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/supravegehere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul in cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 167 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016).
Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin (2).
Cerinta nr. 4
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator vacompleta declaratie pentru neancadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita dupa caz documente.
Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165, 166 se vor accepta orice alte documente legale sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la situatiile prevazute la art. 164,165,166, orice documente autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrage excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

În sensul prevederilor articolului 63, aliniat (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,persoane cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Satu Mare: Fortiu Marcel, Ceica Monica, Stet Monica, Cigan Ruxandra Denisa, Trella Adrian, Osan Cosmin, Trella Sanda, Avram Calin, Mihalca Ioan, Serba Sever, Spatariu Iuliana. Cerinta nr. 1
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii certificatului ONRC. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.
Cerinta nr. 2
Operatorul economic trebuie sa detina autorizatie/atestat in baza Regulamentului aprobat prin O.M. nr. 1763/2015 cu modoficarile sau completarile ulterioare.
Document obligatoriu: Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art.193 alin (1) din Legea nr.98/2016). Numai la solicitarea autorita?ii contractante se va depune autorizatie/atestat in baza Regulamentului aprobat prin O.M. nr. 1763/2015 cu completari si modificari ulterioare, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
NOTA: Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva.
Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorita?ii, copie conforma cu originalul a autorizatie/atestat in baza Regulamentului aprobat prin O.M. nr. 1763/2015, solicitata în vederea analizarii conditiilor necesare atribuirii contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII Direc?ia Silvica Satu Mare dore?te accelerarea procedurii de atribuire prin reducerea termenului de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii anun?ului spre publicare, având în vedere urmatoarele aspecte. Precizam ca Directia Silvica Satu Mare a luat toate masurile posibile pentru evitarea prezentei situatii cu caracter de urgenta, a încheiat lucrarile privind controlul anual al regenerarilor in termenul prevazut in normative si a demarat procedura imediat dupa definitivarea si aprobarea documentatiilor tehnice ce au avut la baza rezultatul controlului anual al regenerarilor. Procedura de achizitie pentru serviciile de împaduriri – completari, refaceri si întretinere a plantatiilor nu putea fi demarata mai devreme de finalizarea si aprobarea controlului anual al regenerarilor, prin care se stabilesc lucrarile necesare în plantatii pentru anul urmator, în functie de starea plantatiilor constatata la control. De asemenea, procedura de achizitie nu putea fi demarata înainte de întocmirea si aprobarea devizelor, pe baza cantitatilor de lucrari necesare, rezultate în urma controlului anual al regenerarilor, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerarilor, aprobate prin O.M. nr. 1653/31.10.2000. Controlul anual al regenerarilor s-a aprobat în luna noiembrie 2017, dupa care s-a procedat la întocmirea devizelor (luna decembrie), astfel procedura de achizitie poate fi demarata cel mai devreme în luna ianuarie 2018. Necesarul de puieti pentru anul 2018 a putut fi stabilit numai dupa aprobarea controlului anual al regenerarilor, astfel ca si devizele pentru pepiniere au putut fi întocmite abia în luna decembrie. Serviciile de împaduriri – refaceri si completari, scos puieti din pepiniere pot fi executate numai în perioada de repaus vegetativ, respectiv pâna la pornirea în vegetatie a puietilor forestieri care, de regula, în zona geografica în care sunt situate plantatiile, se produce începând cu a doua jumatate a lunii martie, sau, în functie de evolutia factorilor climatici, în cazul unei primaveri timpurii, chiar în prima decada a lunii martie. Perioada pentru plantarea puietilor forestieri, de regula, se poate prelungi pâna cel mai târziu la data de 15 aprilie, dupa care nu mai pot fi plantati puieti. Pentru cheltuirea cât mai eficienta a fondurilor alocate, respectiv pentru evitarea riscului producerii de pierderi si având în vedere ca serviciile de împaduriri, spre deosebire de alte tipuri de servicii, nu pot fi executate oricând în timpul anului ci numai într-o perioada de timp limitata, determinata de influenta climei, a conditiilor fizico – geografice, de intrarea în vegetatie a puietilor, perioada ce se încheie cel mai târziu la 15 aprilie, este necesar ca încheierea contractelor având ca obiect prestarea acestor servicii sa se realizeze, cel mai tarziu, la începutul lunii martie. Perioada de 15 zile este suficienta pentru elaborarea ofertei deoarece procedura de achizitie este simpla, cu minime conditii de calificare, iar formularele de oferta tehnica si financiara sunt usor de intocmit si completat -In vederea completarii formular DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al Directiei Silvice Satu Mare
Adresa postala: P-ta Eroii Revolutiei , nr.12 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440055 , Romania , Tel. +40 261717304 , Email: office@satumare.rosilva.ro , Fax: +40 261717306
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2018 08:52