16 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183584 / 16.03.2018
Denumire contract: SERVICII DE PREGATIRE MECANIZATA A TERENULUI ?I A SOLULUI- dolj

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Silvica Dolj, str Iancu Jianu,19 , Tel. +40 251421363 , Email: office@craiova.rosilva.ro , Fax: +40 251597059 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PREGATIRE MECANIZATA A TERENULUI ?I A SOLULUI- dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Pe raza de activitate a Direc?iei Silvice Dolj la O S Calafat, O S Craiova, OS Dabuleni, O Sc Filia?i, OS Peri?or, OS sadova, OS Segarcea
Codul NUTS: RO411 – Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pregatire mecanizata a terenului ?i a solului, conform cu cerintele din caietul de sarcini, în suprafe?ele din fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasa, în vederea crearii condi?iilor pentru executarea împaduririlor conform obligatiilor impuse de Codul Silvic si Programul anual de impaduriri al Directiei Silvice Dolj

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari , cel mai tarziu in a 10 -a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor :14
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini si anexei B privind Loturile

Valoarea estimata fara TVA: 490,673 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
2000 lei- pentru lotul 1 2000 lei -pentru lotul 2 Echivalen?a pentru garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr.98/2016, prin virament bancar, depunere in numerar la casieria autoritatii contractante sau printr-un instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RO24RZBR0000060002216605 deschis la Raiffeisen Bank Agentia N.Titulescu, Craiova . Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier denumit “Garan?ie de participare” in sectiunea ,, Documente de calificare si oferta tehnica,, pâna la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se restituie în condi?iile prevazute de art. 38 din Legea nr. 98/2016 în contul IBAN declarat de ofertant în cererea de restituire a garantiei de participare. 10 % din valoarea contractului ?i se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizi?ie publica, astfel: -prin virament bancar(pentru toata suma) sau -printr-un instrument de garantare (pentru toata suma)emis în condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, cu condi?ia ca garan?ia sa fie irevocabila ?i instrumentul de garantare sa prevada ca plata garan?iei se va executa necondi?ionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa prestatorului, sau – prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale; în acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide, la Trezorerie, un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante, purtator de dobânda în favoarea contractantului, în care va depune o suma ini?iala de cel pu?in 0,5 % din valoarea fara TVA a contractului- Restituirea garan?iei de buna execu?ie se va face în termen de 14 zile lucratoare de la data îndeplinirii de catre contractant a obliga?iilor asumate prin contractul de achizi?ie publica. Garan?ia aferenta obliga?iilor asumate prin contract dar neîndeplinite de catre contractant pâna la data expirarii perioadei contractuale, respectiv garan?ia aferenta suprafe?elor care fac obiectul contractului dar pe care, pâna la data expirarii perioadei contractuale, nu s-au prestat serviciile de pregatire mecanizata a terenului, nu va fi restituita ?i se va re?ine de catre beneficiar fara a fi necesara probarea unui prejudiciu. Restituirea garan?iei de buna execu?ie se va face în baza unei adrese scrise din partea ocolului silvic unde au fost prestate serviciile, prin care sa se faca dovada ca au fost îndeplinite obliga?iile contractuale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduL de conservare si regenerare constituit conform legii 46/2008
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE si declaratia privind evitarea conflictului de interese (declaratia privind neincadrarea in art 59-60) ,de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
•cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
•alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie si persoanele care pot influenta procedura de atribuire sunt urmatoarele : Nuta Ilie Silvestru-director, Florian Popa- director tehnic, Razvan MITROI-director economic, Nicoleta Eugenia Toma-economist, George Lungu- cons. Juridic 1)Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta , urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor “
Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.
2)Ofertantul trebuie sa fie atestat conform O.M. 1763/2015, pentru grupele de lucrari prevazute la art. 6 lit a.
SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestatul in speta sau documentul echivalent al ofertantilor straini, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Datele prevazute în atestat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj.
SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative pot fi:
b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/acordul in cauza;
b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1907
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 20.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea “Clarificari” . Operatorii economici au dreptul sa îmbunateteasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel, mai scazut, sa fie declarata câstigatoare . Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire(in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Completarea si depunerea DEAU este obligatorie (se poate depune in format xml sau in pdf (inclusiv cu semnatura electronica digitala). DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt prevazute de Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica- nr 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

serviciul juridic al Directiei silvice Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200000 , Romania , Tel. +40 251421363 , Email: office@craiova.rosilva.ro , Fax: +40 251597059
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2018 09:09