16 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183623 / 16.03.2018
Denumire contract: Servicii de transport material lemnos – D.S. Arges

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA ARGES , Tel. +40 248213434 , In atentia: DOREL BIRIBOIU , Email: office@pitesti.rosilva.ro , Fax: +40 248214099 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

DIRECTIA SILVICA ARGES
Adresa postala: str. TRIVALE, nr. 82 , Localitatea: PITESTI , Cod postal: 110058 , Romania , Punct(e) de contact: COMPARTIMENTUL ACHIZITII , Tel. +40 248213434 , Email: achizitii@silvapit.ro , Fax: +40 248214099 , Adresa internet (URL): www.silvapit.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: . , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport material lemnos – D.S. Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: La subunitatile D.S. Arges: OS ANINOASA, OS CAMPULUNG, OS C.DE ARGES, OS DOMNESTI, OS SUICI si OS VIDRARU
Codul NUTS: RO311 – Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport material lemnos din parchet la depozit de masa lemnoasa, pentru partizi de pe raza a 6 ocoale silvice (subunitati) ale D.S. Arges.
Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in termen de 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77210000-5 – Servicii de transport de busteni (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea este conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 478,756.7 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare este de, pe loturi:lot 1: 1.151,0 lei, lot 2: 214 lei, lot 3: 1.350,0 lei, lot 4: 1.357,0 lei, lot 5: 264,0 lei si lot 6: 450,0 lei. 2.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se face la cursul BNR din data publicatii anuntului de participare. 3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 4.Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. 5.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, scanata si postata in SEAP intr-un fisier separat denumit “Garantie de participare”. 6.În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei într-unul din conturile RNP Romsilva – DS Ages (R1590120, J40/450/1991): Cont: RO17RZBR0000060000197191–Raiffeisen Bank Pitesti. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016. In cuantum de 5 % din valoarea fara T.V.A. a contractului si se va constitui prin una din modalitatile prevazute la art. 40 din H.G. nr. 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Ofertantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima davada a neincadrarii in situatiile de excludere si indeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale / comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
– documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– alte documente edificatoare, dupa caz;
– in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
– in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 se depune de catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator ) odata cu DUAE pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoane cu functie de decizie din cadrul RNP Romsilva – Directiei Silvice Arges: Chiriloiu Armand, Vilcoci Petruta, Podea Catalin, Belu Andreea, Capatana Maria-Mihaela, Branescu Bogdan, Biriboiu Dorel, Albu Mihai, Truica Constantin, Mirica Tiberiu, Litescu Mihai, Ionescu Dragos, Zamfirescu Olivian, Nistorescu Emilia, Susala Irinel, Cirstea Ana Maria, Nitescu Ramona, Muruga Daniel, Cucu Gheorghe, Albulescu Nicolae. Cerinta 1. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Se vor depune documentele:
Initial se va completa DUAE.
Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului. Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit autoaritatii contractante în forma scrisa in plic sigilat. 2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. 4.In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, ofertantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii nr. 101/2016 – legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OFICIUL JURIDIC AL DIRECTIEI SILVICE ARGES
Adresa postala: str. TRIVALE, nr. 82 , Localitatea: PITESTI , Cod postal: 110058 , Romania , Tel. +40 248213434 , Email: office@pitesti.rosilva.ro , Fax: +40 248214099 , Adresa internet (URL): www.silvapit.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2018 17:50