16 martie 2018

Autoritate contractanta: Administratia Nationala „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Siret
Numar anunt: 183646 / 16.03.2018
Denumire contract: Servicii de întretinere, asistenta tehnica si reparatii în perioada de garantie pentru autoturisme Dacia Duster 2 cu asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de catre prestator (9 buc.)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Administratia Nationala „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau , Localitatea: Bacau , Cod postal: 600274 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii , Tel. +40 234541646 , In atentia: sing. Claudia Calin , Email: achizitii@das.rowater.ro , Fax: +40 234510050 , Adresa internet (URL): www.rowater.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de întretinere, asistenta tehnica si reparatii în perioada de garantie pentru autoturisme Dacia Duster 2 cu asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de catre prestator (9 buc.)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Ofertantii vor face dovada ca sediul atelierelor în care va fi prestata activitatea de service se afla în municipiul Bacau si/sau zonele limitrofe.
Codul NUTS: RO211 – Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 115,200 si 118,800 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se preconizeaza ca se vor încheia 3 contracte subsecvente, unul pentru anul 2018, unul pentru anul 2019 si unul pentru anul 2020. -Valoare estimata contract subsecvent nr. 1 – min. 38.400,00 lei – max. 39.600,00 lei exclusiv TVA; -Valoare estimata contract subsecvent nr. 2 – min. 38.400,00 lei – max. 39.600,00 lei exclusiv TVA; -Valoare estimata contract subsecvent nr. 3 – min. 38.400,00 lei – max. 39.600,00 lei exclusiv TVA; – Valorile minime de servicii corespund duratei contractelor subsecvente pâna la sfârsitul fiecarui an bugetar. Valorile maxime corespund posibilitatii de majorare a duratei contractelor subsecvente cu 4 luni în anii urmatori, fiind considerate contracte cu caracter de regularitate. – Valorile serviciilor aferente fiecarui contract subsecvent sunt estimative. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul suplimentarii/diminuarii în functie de necesitatile si posibilitatile financiare pe care le va avea în fiecare an. – Valorile estimate sunt maximale, valorile reale de cost fiind stabilite pe baza devizelor întocmite la solicitarile beneficiarului.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru de servicii pe o perioada de 3 (patru) ani respectiv 2018, 2019 si 2020, atribuind ulterior contracte subsecvente de servicii in funcite de necesitatile si fondurile existente cu aceasta destinatie.
Servicii de întretinere, asistenta tehnica si reparatii în perioada de garantie pentru autoturisme Dacia Duster 2 cu asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor (9 buc.), vor fi prestate conform specificatiilor din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 – Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate estimata ACORD-CADRU: Serviciile de reparatii si intretinere cu asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de catre prestator aferente se preconizeaza sa se realizeze pentru un numar de 9 autoturisme Dacia Duster 2 aflate in dotarea A.B.A. Siret Bacau.
Cantitatile de servicii ce vor face obiectul contractelor subsecvente sunt:

– Contract subsecvent nr. 1:
• minim 17 revizii x 1.200,00 lei/revizie = 20.400,00 lei exclusiv TVA;
• reparatii accidentale = 18.000,00 lei exclusiv TVA;
Valoare minima contract subsecvent nr. 1: 38.400,00 lei exclusiv TVA
• maxim 18 revizii x 1.200,00 lei/revizie = 21.600,00 lei exclusiv TVA;
• reparatii accidentale = 18.000,00 lei exclusiv TVA;
Valoare maxima contract subsecvent nr. 1: 39.600,00 lei exclusiv TVA
Valoare totala estimata contract subsecvent nr. 1: minim 38.400,00 lei – maxim 39.600,00 lei exclusiv TVA.

– Contract subsecvent nr. 2:
• minim 17 revizii x 1.200,00 lei/revizie = 20.400,00 lei exclusiv TVA;
• reparatii accidentale = 18.000,00 lei exclusiv TVA;
Valoare minima contract subsecvent nr. 2: 38.400,00 lei exclusiv TVA
• maxim 18 revizii x 1.200,00 lei/revizie = 21.600,00 lei exclusiv TVA;
• reparatii accidentale = 18.000,00 lei exclusiv TVA;
Valoare maxima contract subsecvent nr. 2: 39.600,00 lei exclusiv TVA
Valoare totala estimata contract subsecvent nr. 2: minim 38.400,00 lei – maxim 39.600,00 lei exclusiv TVA.

– Contract subsecvent nr. 3:
• minim 17 revizii x 1.200,00 lei/revizie = 20.400,00 lei exclusiv TVA;
• reparatii accidentale = 18.000,00 lei exclusiv TVA;
Valoare minima contract subsecvent nr. 3: 38.400,00 lei exclusiv TVA
• maxim 18 revizii x 1.200,00 lei/revizie = 21.600,00 lei exclusiv TVA;
• reparatii accidentale = 18.000,00 lei exclusiv TVA;
Valoare maxima contract subsecvent nr. 3: 39.600,00 lei exclusiv TVA
Valoare totala estimata contract subsecvent nr. 3: minim 38.400,00 lei – maxim 39.600,00 lei exclusiv TVA.

Valoarea estimata fara TVA: intre 115,200 si 118,800 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare va fi în cuantum de 1% din valoarea estimata a acordului-cadru, respectiv 1.188,00 lei. Valabilitatea garantiei de participare: minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertei. Modul de constituire a garantiei de participare: -Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; -Virament în contul de garantie al autoritatii contractante deschis la Trezoreria Bacau, cod IBAN RO51TREZ0615005XXX013935, CIF: 33839263. -Numerar, la casieria autoritatii contractante. -Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei cestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va restitui: -câstigatorului, în maxim 3 zile lucratoare de la semnarea acordului cadru si constituirea garantiei de buna executie aferenta contractului subsecvent nr. 1; -necâstigatorului, în maxim 3 zile lucratore de la data semnarii acordului cadru cu ofertantul declarat câstigator; -în cazul anularii procedurii se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data. Garantia de buna executie va fi în cuantum de 10% din valoarea fara T.V.A. a fiecarui contract subsecvent. Vor fi acceptate urmatoarele forme de constituire: -Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; -Virament în contul de garantie al autoritatii contractante deschis la Trezoreria Bacau, cod IBAN RO51TREZ0615005XXX013935, CIF:33839263; Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii fiecarui contract subsecvent. Garantia de buna executie se va elibera/restitui în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent respectiv, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul local si bugetul de stat), din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentariidocumentelor doveditoare.
In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii documentelor doveditoare.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului administrative, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE(Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.DUAE se va completa si prezenta initial de catre ofertanti inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor capacitate.Nedepunerea odata cu DUAE a documentelor mentionate anterior poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Operatorii economici vor prezenta DUAE iar documentele/certificatele solicitate pot fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
DUAE se va depune dupa caz si de catre subcontractant/tert sustinator.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:
Director – dr. ing. Emil Vamanu;
Director Tehnic Dezvoltare Investitii – ing. Mihai Talpau;
Director Tehnic Exploatare Lucrari Hidrotehnice – ing. Viorel Nechifor;
Director Tehnic Resurse de Apa si Planuri de Management – ing. Irina Lucavetchi;
Director Economic – ec. Camelia Ardeleanu;
Sef Serviciu financiar – ec. Aina Daraban;
Serviciu financiar – ec. Loredana Bitire;
Control financiar preventiv – ec. Mihaela Rosu;
Control financiar preventiv – ec. Gabi Mihaela Bucur;
Compartiment Juridic – c.j.Enula Pricopoaea / c.j. Elena Andries;
Sef Compartiment Mecanizare – sing. Constantin Stoian;
Compartiment Mecanizare – sing. Sorin Matei
Sef Compartiment Achizitii – sing. Claudia Calin;
Compartiment Achizitii – ec. Ovidiu Varlan;
Compartiment Achizitii – ec. Cristina Oprisan;
Compartiment Achizitii – ec. Adrian Bondor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
a) Persoane juridice/fizice romane – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu anexele din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
b) Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional – traduse in limba romana;
c) Abilitare sau Contract de reparator autorizat din partea producatorilor de vehicule ce fac obiectul caietului de sarcini sau din partea reprezentantilor autorizati ai acestora, conform prevederilor art. 2 alin.(5) din Ordonanta nr. 82/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor prezenta documente valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat în ultimii trei ani, calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare celor care fac obiectul contractului pentru care se depune oferta, prin prezentarea unei Liste a principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati – Completare DUAE la sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala – Pentru contractele de servicii: prestarea de servicii.
Informatii privind partea din contract ce urmeaza sa fie subcontractata sau privind tertii sustinatori – Numai daca va fi cazul. Conform notificarii ANAP nr. 256/2016 se va solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE. In conformitate cu Notificarea nr.256/2016 emisa de ANAP, în cazul ofertantilor care beneficiaza de terti sustinatori, odata cu depunerea DUAE se va depune si angajamentul tertului/tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele doveditoare se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante si numai ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele pe care le poate prezenta ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in sustinerea cerintei de experienta similara la solicitarea autoritatii contractante pot fi certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Pentru subcontractanti: Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Pentru terti: Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori,din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. În cazul în care vor exista doua sau mai multe oferte care contin, în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara prin încarcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiara, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2. Operatorii economici vor oferi informatii privind subcontractantii si asocierea (Numai daca va fi cazul). 3. DUAE poate fi descarcat în vederea completarii si depuneri de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.6 alin. 1, lit.b) si art. 8 din Legea nr. 101/2016, eventualele contestatii se pot depune la CNSC in termen de 5 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Administratia Bazinala de Apa ”Siret” – Compartimentul Juridic
Adresa postala: strada Cuza Voda, nr. 1 , Localitatea: Bacau , Cod postal: 600274 , Romania , Tel. +40 234541646 , Fax: +40 234510050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2018 12:14