16 martie 2018

Autoritate contractanta: HIDROELECTRICA SA
Numar anunt: 183655 / 16.03.2018
Denumire contract: Documentatii de evaluare a starii de siguranta în exploatare pentru amenajarile hidrotehnice din administrarea Hidroelectrica în vederea reînnoirii Autorizatiei de functionare în conditii de siguranta

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: ION MIHALACHE, NR. 15-17, SECTOR1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020995 , Romania , Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Sebes , Tel. +40 213032500 , In atentia: Daniela Preja – Compartiment Achizitii , Email: secretariat.general@hidroelectrica.ro, alexandru.anghel@hidroelectrica.ro , Fax: +40 213032564 , Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Documentatii de evaluare a starii de siguranta în exploatare pentru amenajarile hidrotehnice din administrarea Hidroelectrica în vederea reînnoirii Autorizatiei de functionare în conditii de siguranta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: La obiectivele hidroenergetice prevazute in Temele de executie aferente fiecarui lot
Codul NUTS: RO121 – Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul achizitionarii acestor documentatii este obtinerea/prelungirea Autorizatiilor de functionare în conditii de siguranta pentru obiectivele aflate în administrarea Hidroelectrica SA, autorizatii care vor expira în anul 2018 si primul trimestru al anului 2019.
Obtinerea Avizului si Autorizatiei de functionare în conditii de siguranta pentru constructiile hidrotehnice va permite continuitatea exploatarii în siguranta, fara restrictii de functionare a acestor obiective si îndeplinirea rolului pentru care au fost construite.
Obtinerea Avizului si Autorizatiei de functionare în siguranta sta la baza obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71313410-2 – Evaluare a riscurilor sau a pericolelor pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1: SH Bistrita – Barajul Izvorul Muntelui ( categoria de importanta A): 1 documentatie;
LOT 2: SH Bistrita – Barajul Vaduri, Baraj Bacau, Baraj Beresti ( categoria de importanta B): 3 documentatii;
LOT 3: SH Curtea de Arges – Barajul si lacul de acumulare Vidraru ( categoria de importanta A): 1 documentatie;
LOT 4: SH Curtea de Arges – Barajul si lacul de acumulare Cumpana ( categoria de importanta C): 1 documentatie;
LOT 5: SH Ramnicu Valcea – Barajul si lacul de acumulare Arcesti, Barajul si lacul de acumulare Draganesti, Barajul si lacul de acumulare Ipotesti ( categoria de importanta A): 3 documentatii;
LOT 6: SH Ramnicu Valcea – Barajul si lacul de acumulare Strejesti, Barajul si lacul de acumulare Slatina ( categoria de importanta B): 2 documentatii;
LOT 7: SH Portile de Fier – Barajul deversor, barajul nedeversor si lacul de acumulare SHEN Portile de Fier ( categoria de importanta A): 1 documentatie;
LOT 8: SH Portile de Fier – Centrala hidroelectrica romana SHEN Portile de Fier I; Centrala hidroelectrica romana SHEN Portile de Fier II; Barajul deversor Gogosu si baraje nedeversoare SHEN Portile de Fier II; Centrala hidroelectrica suplimentara Gogosu – SHEN Portile de Fier II; Ecluzele romane – SHEN Portile de Fier II; Ecluza romana SHEN Portile de Fier I ( categoria de importanta B): 6 documentatii;
LOT 9: SH Cluj – Acumularea Tileagd; Acumularea Lugasu ( categoria de importanta B): 2 documentatii.

Valoarea estimata fara TVA: 288,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare (exprimata in lei): LOT 1: 200 lei; LOT 2: 450 lei; LOT 3: 150 lei; LOT 4: 80 lei; LOT 5: 450 lei; LOT 6: 300 lei; LOT 7: 200 lei; LOT 8: 750 lei; LOT 9: 300 lei. b) Termenul de constituire si valabilitate pentru care se constituie garantia de participare: Garantia de participare se constituie pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si va fi valabila cel putin 120 de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor; c) Modul de constituire a garantiei de participare conform art. 41 alin.1 din HG nr. 394/2016: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu are activitatea suspendata, în cuantumul si pentru o perioada de valabilitate de 120 de zile de la data stabilita ca termen limita de depunere a ofertelor în conformitate cu Formular G1 – document ce va fi incarcat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor sau – prin virament bancar în contul autoritatii contractante RO31INGB0001008163058940, deschis la ING Bank. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna si in alta valuta va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna, iar echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR la o data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. NOTA: Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art. 43 din HG nr. 394/2016. Garantia de participare se va returna ofertantului in conformitate cu art. 44 din HG nr. 394/2016. Cuantum: 5% din valoarea totala a contractului. Forma de constituire: printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, ce nu se afla in insolventa, în conditiile art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016. (Formular G2), sau in numerar, prin depunerea acesteia la casieria autoritatii contractante. NOTA: Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 alin.(1) din H.G. nr. 394/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii – Buget HIDROELECTRICA 2018
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178 ?i 179 din Legea nr. 99/2016.
Ofertan?ii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sus?inatori) au obliga?ia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Cerinta 2 :
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute de art. 73 din Legea Nr.99 / 2016. Prima dovada a neincadrarii in aceasta situatie reprezinta informatiile prezentate in Formularul DUAE.
NOTA:
Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica, si anume:
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
1. Bogdan Nicolae BADEA – Presedinte Directorat
2. Marian BRATU – Membru Directorat
3. Bogdan SOSOACA- Membru Directorat
4. Adrian GHEORGHE – Manager Departament Financiar
5. Irinel IACOB – Manager Departament UCCH si Mentenanta Constructii
6. Daniela DUNEL-STANCU – Manager Departament Juridic
7. Silvia SOLOGIUC – Sef Serviciu Contracte
8. Sandel URSU – Cons. Jur. Serv. Contracte
9. Iuliana VLAD – Inginer Serviciul UCCH
10. Raluca NAIMAN – Inginer Serviciul Mentenanta Constructii
11.Iulia MOTEA – Sef Serviciu UCCH si Mentenanta Constructii SH Portile de Fier
12. Elena PARASCHIV – Sef Serviciu UCCH si Mentenanta Constructii SH Ramnicu Valcea
13.Dan Alexandru PIPIRIGEANU – Sef Serviciu UCCH si Mentenanta Constructii SH Bistrita
14. Victor BULANCEA – Sef Serviciu UCCH si Mentenanta Constructii SH Curtea de Arges
15. Daniela PREJA – Referent de specialitate Compartiment Achizitii SH Sebes.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/ subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 art.180 alin (2) din Legea 99/2016,;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Se completeaza si se depune Formularul DUAE..
NOTA
a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat .
b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara , persoana care asigura sustinerea ( tert sustinator ) va prezenta documentul DUAE susmentionat .
c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti , fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE mentionat.
Atentionari speciale:
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Cerinta 1: Forma de inregistrare a ofertantului
Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE
NOTA I:
Inainte de atribuirea contractului entitatea contractanta va solicita ofertantul clasat pe primul loc Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, original sau copie “conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale / valide la data limita de depunere a ofertei si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract care o realizeaza.
Persoanele fizice autorizate: vor prezenta Certificatul de Inregistrare persoana fizica autorizata emis de ORC sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta / domeniul de activitate acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
NOTA II
a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat .
b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va prezenta documentul DUAE susmentionat.
c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE mentionat.

Cerinta 2: Atestarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform prevederilor:
– NTLH – 014/2002 cu modificarile din Ordinul MMSC nr. 917/05.11.2014,
– NTLH – 015 aprobata prin Ordinul Ministrului Apelor ?i Protectiei Mediului nr. 114/2002 cu modificarile aprobate prin Ordinul Ministerului Mediului ?i Schimbarilor Climatice nr. 917/05.11.2014
– NTLH – 050/2008, aprobate prin Ordinul nr.1.216 din 6 octombrie 2008 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile
– NTLH – 51/2010,
pentru întocmirea documentatiilor in functie de categoria de importan?a a obiectului pentru care se face expertiza si pentru EHEM.

Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in copie legalizata sau certificata “conform cu originalul“.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara:
– Ofertantii vor face dovada ca au prestat servicii similare, la nivelul unui contract sau al mai multor contracte, respectiv: servicii de evaluare a starii de siguranta în exploatare a barajelor încadrate la categoriile de importanta A, B, C, precum si în evaluarea starii de siguranta în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice (EHEM) ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor – functie de lotul/loturile ofertate.
În scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, vor fi luate în considerare servicii relevante realizate in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de cel putin (pentru fiecare lot in parte):
LOT 1: 20.000 lei fara TVA;
LOT 2: 45.000 lei fara TVA;
LOT 3: 15.000 lei fara TVA;
LOT 4: 8.000 lei fara TVA;
LOT 5: 45.000 lei fara TVA;
LOT 6: 30.000 lei fara TVA;
LOT 7: 20.000 lei fara TVA;
LOT 8: 75.000 lei fara TVA
LOT 9: 30.000 lei fara TVA.
Elaboratorul lucrarii trebuie sa aiba experienta în evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor încadrate la categoriile de importanta A si B si trebuie sa fie atestat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform conform prevederilor NTLH – 014/2002 cu modificarile din Ordinul MMSC nr. 917/05.11.2014. (pentru categ de imp. A sau B)
Sau
Elaboratorul lucrarii trebuie sa aiba experienta in evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanta C si trebuie sa fie atestat conform NTLH – 015 aprobata prin Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 114/2002 cu modificarile aprobate prin Ordinul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 917/05.11.2014
Sau/si
Elaboratorul lucrarii trebuie sa aiba experienta în evaluarea starii de siguranta în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice (EHEM) ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor conform NTLH – 050/2008, aprobate prin Ordinul nr.1.216 din 6 octombrie 2008 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile si trebuie sa fie atestat conform NTLH – 51/2010.

Pentru contracte a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei /valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
NOTA:
1) similaritatea activita?ilor este reprezentata de categoriile/tipurile servicii de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul contractului.
2) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.
2) Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
3) În cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.

Cerinta nr. 2
Informatii privind subcontractarea – daca este cazul.
(DUAE – Partea IV , Sectiunea C): Subcontractantii propusi trebuie sa
respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si
acordurile internationale în aceste domenii, prevazute în documentatia de
atribuire.

Cerinta nr. 3 Informatii privind asocierea, daca este cazul- (DUAE – Partea
II , Sectiunea A, lit.e) , alin. 2)

Cerinta nr. 4 Informatii privind tertul sustinatori, daca este cazul-
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE). DUAE se va depune, obligatoriu, si de fiecare ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant – daca este cazul. Observatie: La nivelul DUAE in sectiunea „Descriere” (denumirea contractului) vor fi precizate urmatoarele
informatii:
-Numarul si data contractului invocat drept experienta similara.
-Data si numarul documentului de receptie. –Ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Ofertantului/ofertantului asociat clasat pe locul intai în clasamentul intermediar, rezultat in urma finalizarii evaluarii ofertelor, se va solicita depunerea de documente care sa certifice informatiile prezentate in DUAE. Acestea se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.
Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele:
-Recomandari
-Procese verbale de receptie
-Documente constatatoare
-Sau alte documente.

Modalitatea de îndeplinire
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE). DUAE se va depune de fiecare subcontractant propus. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de
ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.
Odata cu DUAE, se va depune, daca este cazul, Acordul de subcontractare, conform
Formularului nr. 3. La încheierea contractului sectorial, ofertantul va trebui sa prezinte contractele încheiate între el si
subcontractantii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în
anexe la contractul sectorial.

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE). DUAE se va depune de catre fiecare ofertant asociat. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Odata cu DUAE, se va depune, daca este cazul, Acordul de Asociere (Model – Formular nr. 4). Membrii asocierii îsi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspund, în mod solidar, pentru orice consecinte ale viitorului contract sectorial.
Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata înainte de încheierea contractului sectorial, în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Asociatii desemneaza din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului sectorial, îi reprezinta în raporturile cu Entitatea contractanta, în calitate de lider de asociatie.

Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE). DUAE se va depune de catre fiecare tert sustinator. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la
solicitarea autoritatii contractante. Odata cu DUAE, operatorii economici care îsi demonstreaza capacitatea tehnico-profesionala prin sustinerea din partea unui tert, vor prezenta un Angajament de sustinere (Formular nr. 5 si Anexa) din partea acestuia, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Orice operator are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia. Acestea vor fi comunicate doar electronic prin intermediul SEAP. Solicitarile de clarificari vor fi redactate, semnate electronic si postate in atasament la Anuntul de Participare, sectiunea Intrebari. In masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul la solicitarile de clarificari va fi publicat in aceiasi sectiune a anuntului de participare. 2. Orice alta modalitate de a solicita clarificari la documentatia de atribuire este exlusa, entitatea contractanta fiind exonerata de obligatia de a raspunde solicitarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile Legii Nr.101 / 2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Departament Juridic al SPEEH Hidroelectrica SA
Adresa postala: B-dul Ion Mihalache, nr.15 -17, etaj 11-14 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011176 , Romania , Tel. +40 213032500 , Fax: +40 21303564
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2018 13:50