16 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Numar anunt: 183657 / 16.03.2018
Denumire contract: Servicii de paza cu agenti autorizati pentru 5 obiective apartinand Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Baia Mare’’

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400380 , Romania , Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN , Tel. +40 0264205435 , Email: mihaiela.oltean@tnd.electrica.ro , Fax: +40 0264205425 , Adresa internet (URL): www.electrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Sucursala Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr.64 , Localitatea: Baia Mare , Cod postal: 430142 , Romania , Punct(e) de contact: Serv.Achizitii Lucrari BM , Tel. +40 262-205882 , In atentia: ing. Roxana Borcovici , Email: Roxana.Borcovici@distributie-energie.ro , Fax: +40 262-205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Sucursala Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr.64 , Localitatea: Baia Mare , Cod postal: 430142 , Romania , Tel. +40 262-205882 , In atentia: ing. Roxana Borcovici , Email: Roxana.Borcovici@distributie-energie.ro , Fax: +40 262-205704

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Sucursala Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr.64 , Localitatea: Baia Mare , Cod postal: 430142 , Romania , Tel. +40 262-205882 , In atentia: ing. Roxana Borcovici , Email: Roxana.Borcovici@distributie-energie.ro , Fax: +40 262-205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

societate pe actiuni
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de paza cu agenti autorizati pentru 5 obiective apartinand Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Baia Mare’’
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
12 – Servicii de investigatie si de siguranta
Locul principal de prestare: jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 – Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de paza cu agenti autorizati ce se vor presta beneficiarului SDEE Transilvania Nord – sucursala Baia Mare, sunt cele mentionate in consemnele generale si particulare ale planurilor de paza specifice obiectivelor prezentate in Anexa 1 din caietul de sarcini atasat si vor cuprinde cel putin:
– controlul accesului in incintele sucursalei;
– paza obiectivelor si bunurilor din patrimoniul sucursalei;
– interventia in caz de acces neautorizat in obiectivele pazite.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 10.
Raspunsul entitatii contractante la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi trasmis cu cel putin 7 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a contractului este:800.000 lei

Valoarea estimata fara TVA: 800,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 8.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Contul bancar pentru depunerea garantiilor este: RO52 RNCB 0182 0116 5961 0001 deschis la BCR Baia Mare . Echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul valutar BNR din ziua publicarii anuntului de participare. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare se va depune in SEAP intr-un fisier distinct cu semnatura electronica extinsa.Garantia de participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de entitatea contractanta dupa semnarea contractului sectorial cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial cu ofertantul declarant castigator. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului în termen de 5 zile de la data semnarii contractului si oricum înainte de inregistrarea primei facturi la achizitor. Garantia de buna executie se constituie astfel: – prin instrumente de garantare emise în conditiile legii de o societate bancara care devine anexa la contract; valabilitatea acestora va fi pâna la data platii facturii finale; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont de garantii la o banca agreata de catre ambele parti, cont aflat la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre prestator în contul astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului sectorial, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul sectorial si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
NOTA: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016.Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
NOTA: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator. 3.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.180 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
NOTA: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
3. Documentele justificative care fac dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la 177, 178, 180 din Legea 99/2016 urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (ne referim la cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege).
4. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.73 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
NOTA: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
Persoanele din cadrul Entitatii contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt din partea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord: Director General ing. Emil Merdan, Director Serv. Comune ec. Dora Fataceanu, Director Divizie Dezvoltare Retea ing. ing. Adrian Margin, Sef Birou Disciplina Contractuala ec. Maria Mandrean, Director Dep. Juridic & Control General jur. Luminita Abrudan, Director Departament Achizitii si Logistica ing. Mihaiela Oltean.
Persoanele de la Sucursala Baia Mare care aproba/semneaza documente legate de procesul de atribuire sunt: Director ing. Mircea Guran, Sef Serv. Financiar ec.Valeria Bondici.
NOTA: Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea entitatii contractante va prezenta documentele justificative, respectiv:
– certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (bugetul local, bugetul de stat, etc), LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA. Si ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (daca este cazul) documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, prin completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016.
Documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, se va prezenta doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul castigator.
Documentul justificativ se va prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.
In vederea efectuarii acestor servicii de paza si protectie prestatorul de servicii va prezenta obligatoriu urmatoarele dovezi:
– Autorizari conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, si protectia persoanelor si a HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
– Licenta de functionare, emisa obligatoriu de catre Ministerul de Interne – Inspectoratul General al Politiei pentru efectuarea acestor servicii conform prevederilor Legii nr. 333/2003 si HG 301/2012;
– Avizul Inspectoratului de Politie Judetean competent pentru conducatorul societatii specializate de paza si protectie;
– Atestatele personalului pentru executarea activitatilor de paza la SDEE Transilvania Nord – Sucursala Baia Mare, eliberate de politie;
– Dispecerat zonal autorizat de monitorizare a alarmelor si interventie prin personal specializat conform articolului 33 din Legea nr. 333/2003;
– Polita de asigurare de raspundere civila in caz de eveniment.
Documentul justificativ, respectiv atestatul tip sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, se va prezenta doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul castigator. Documentul justificativ se va prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.
Ofertantul declarat castigator va avea obligatia reinoirii licentelor daca expira in perioada de trestare a serviciilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita scrisoare de bonitate bancara care sa dovedeasca faptul ca ofertantul dispune de suficiente lichiditati sau ca este capabil sa obtina finantare sau credit de la banca.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016. Documentul justificativ (scrisoare de bonitate bancara) care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor din care sa rezulte ca a prestat la nivelul unuia sau maxim doua contracte, servicii similare cu obiectul contractului a caror valoare cumulata este de cel putin 800.000 lei fara TVA. Experienta similara se confirma prin prezentarea de certificari/documente de buna executie a serviciilor, semnate de beneficiar, din care sa rezulte: valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Cerintele solicitate sunt necesare pentru demonstrarea capacitatii tehnice si organizatorice a prestatorului de a presta servicii de nivelul celui supus achizitiei si cu respectarea duratei impuse prin contract.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016. Documentele justificative (certificate/documente) care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana
Se va prezenta, certificat ISO 9001/2008, sau alte certificate echivalente, emise de organisme independente, care sa confirme ca ofertantul respecta standardul de asigurare a calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016. Documentele justificative (certificate/documente) care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SDBM06_18
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Durata contractului este cea impusa de entitatea contractanta prin documentatia de atribuire. 2. Insusirea clauzelor obligatorii ale contractului este conditie de acceptare a ofertei. Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei. Amendamentele depuse ulterior deschiderii ofertelor nu vor mai fi luate in considerare. 3. Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, în perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita. 4. Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe linkul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter 5. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. 6. In cazul ofertelor cu preturi egale, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa in SEAP, doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 7. In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.
VI.4)nbsp Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Departament Juridic &Control General al S.D.E.E. Transilvania Nord S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400380 , Romania , Tel. +40 264-205907 , Fax: +40 264-205704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2018 14:00