22 martie 2018

Autoritate contractanta: PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA FOCSANI
Numar anunt: 183766 / 22.03.2018
Denumire contract: LICITATIE DESCHISA – diverse produse alimentare 2018 – 2020

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA FOCSANI
Adresa postala: STR. LILIACULUI NR 41 FOCSANI , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620040 , Romania , Punct(e) de contact: ROBERT SCHMIDT , Tel. +40 237258707/+40 0745779243 , Email: robert.schmidt@anp.gov.ro , Fax: +40 237258759 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LICITATIE DESCHISA – diverse produse alimentare 2018 – 2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Liliacului nr. 41, cartier Mândresti, mun. Focsani, jud. Vrancea
Codul NUTS: RO226 – Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,117,729 si 1,268,356 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite lunar, bimestrial, trimestrial sau semestrial, in functie de necesitati.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD – CADRU FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 2018 – 2020 pentru urmatoarele loturi:
Amelioratori – Cantitate minima 960 kg, cantitate maxima 1440 kg
Pulpe superioare de pasare – Cantitate minima 14400 kg, cantitate maxima 19200 kg
Ceapa – Cantitate minima 19200 kg, cantitate maxima 26400 kg
Foi de dafin – Cantitate minima 12 kg, cantitate maxima 19,20 kg
Mere – Cantitate minima 1560 kg, cantitate maxima 2400 kg
Gogonele – Cantitate minima 21600 kg, cantitate maxima 32400 kg
Oua – Cantitate minima 67200 buc, cantitate maxima 120000 buc
Paine semialba – Cantitate minima 228000 kg, cantitate maxima 324000 kg
Salam – Cantitate minima 8400 kg, cantitate maxima 12000 kg
Pate – Cantitate minima 192 kg, cantitate maxima 312 kg
Piper – Cantitate minima 48 kg, cantitate maxima 72 kg
Morcovi – Cantitate minima 33600 kg, cantitate maxima 48000 kg
Sare – Cantitate minima 3600 kg, cantitate maxima 5280 kg
Telemea de vaca – Cantitate minima 8400 kg, cantitate maxima 10800 kg
Unt – Cantitate minima 96 kg, cantitate maxima 144 kg
Zahar vanilat – Cantitate minima 48 kg, cantitate maxima 72 kg
Drojdie – Cantitate minima 28,80 kg, cantitate maxima 43,20 kg
Telemea proaspata dulce – Cantitate minima 8400 kg, cantitate maxima 12000 kg
Cozonac – Cantitate minima 336 kg, cantitate maxima 420 kg.
Varza – Cantitate minima 12960 kg, cantitate maxima 16200 kg.
Rosii – Cantitate minima 5760 kg, cantitate maxima 7200 kg.
Cartofi de toamna – Cantitate minima 102400 kg, cantitate maxima 128000 kg.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 15 zile. Autoritarea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15000000-8 – Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
03200000-3 – Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACORD – CADRU FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 2018 – 2020 pentru urmatoarele loturi:
Amelioratori – Cantitate minima 960 kg, cantitate maxima 1440 kg
Pulpe superioare de pasare – Cantitate minima 14400 kg, cantitate maxima 19200 kg
Ceapa – Cantitate minima 19200 kg, cantitate maxima 26400 kg
Foi de dafin – Cantitate minima 12 kg, cantitate maxima 19,20 kg
Mere – Cantitate minima 1560 kg, cantitate maxima 2400 kg
Gogonele – Cantitate minima 21600 kg, cantitate maxima 32400 kg
Oua – Cantitate minima 67200 buc, cantitate maxima 120000 buc
Paine semialba – Cantitate minima 228000 kg, cantitate maxima 324000 kg
Salam – Cantitate minima 8400 kg, cantitate maxima 12000 kg
Pate – Cantitate minima 192 kg, cantitate maxima 312 kg
Piper – Cantitate minima 48 kg, cantitate maxima 72 kg
Morcovi – Cantitate minima 33600 kg, cantitate maxima 48000 kg
Sare – Cantitate minima 3600 kg, cantitate maxima 5280 kg
Telemea de vaca – Cantitate minima 8400 kg, cantitate maxima 10800 kg
Unt – Cantitate minima 96 kg, cantitate maxima 144 kg
Zahar vanilat – Cantitate minima 48 kg, cantitate maxima 72 kg
Drojdie – Cantitate minima 28,80 kg, cantitate maxima 43,20 kg
Telemea proaspata dulce – Cantitate minima 8400 kg, cantitate maxima 12000 kg
Cozonac – Cantitate minima 336 kg, cantitate maxima 420 kg.
Varza – Cantitate minima 12960 kg, cantitate maxima 16200 kg.
Rosii – Cantitate minima 5760 kg, cantitate maxima 7200 kg.
Cartofi de toamna – Cantitate minima 102400 kg, cantitate maxima 128000 kg.

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,117,729 si 1,268,356 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este reportata la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent respectiv: Lotul 1 – amelioratori: nu este cazul; Lotul 2 – pulpe superioare pasare: 480 RON; Lotul 3 – ceapa: 190 RON; Lotul 4 – foi dafin: nu este cazul; Lotul 5 – mere: 40 RON; Lotul 6 – gogonele: 486 RON; Lotul 7 – oua: 280 RON; Lotul 8 – paine semialba: 2500 RON; Lotul 9 – salam: 550 RON; Lotul 10 – pate: nu este cazul; Lotul 11 – piper: nu este cazul; Lotul 12 – morcovi: 240 RON; Lotul 13 – sare: nu este cazul; Lotul 14 – Telemea de vaca: 480 RON; Lotul 15 – Unt: nu este cazul; Lotul 16 – Zahar vanilat: nu este cazul; Lotul 17 – Drojdie: nu este cazul; Lotul 18 – Telemea proaspata dulce: 600 RON; Lotul 19 – Cozonac: nu este cazul; Lotul 20 – Varza: 50 RON; Lotul 21 – Rosii: 60 RON; Lotul 22 – Cartofi de toamna: 600 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Forma de constituire a garantiei de participare: – in numerar la casieria unitatii; – prin virament bancar – RO08TREZ6915005XXX000093, CUI 4297940 deschis la TREZORERIA Focsani – orice instrument de garantare emis de o societate bancara ori societate de asigurari. Garantia de buna executie se constituie in procent de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent in parte, în 5 zile de la semnarea acestuia, astfel: – ordin de plata în contul autoritatii contractante: Penitenciarul Focsani, CIF: 4297940, cont RO08TREZ6915005XXX000093, Trezoreria Focsani. – printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. – retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale intr-un cont deschis de contractant la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL STATULUI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60,164,165,167 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Director – Schmidt Robert, Director economico – administrativ – Nistoroiu Mihaela, Sef Serviciu Logistica – Neagu Romica, Ofiter achizitii – Berehoiu Alexandru, Contabil Sef – Vlad Alina; Viza C.F.P.P. – Gavrila Claudiu, Consilier juridic – Stoian Laura, Gheorghe Catalin – responsabil compartiment hranire, Sandu Aurelian – responsabil angajamente bugetare; Boghici Petrica – agent tehnic constructii, Coman Iulian – ag. tehnic transmisiuni.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate:
Certificate (buget local/stat, etc.) care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, alte documente edificatoare, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Referitor la situatia de neincadrare in art. 60 se solicita prezentarea unei declaratii de catre toti operatorii odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. DUAE se va depune, de catre tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul National al Registrului Comertului (diferit de certificatul de înregistrare) al judetului unde firma îsi are sediul privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; împuterniciti; durata societatii; actionari/asociati; obiect de activitate (cod CAEN). Documentul se va accepta avand mentiunea conform cu originalul si va avea incorporata obligatoriu, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 pozitii, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Informatiile din Certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 pozitii dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, de catre tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2018 15:30

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Livrarea se va executa: Zilnic pentru lotul 8 – Paine semialba; Saptamanal pentru Lotul 2 – Pulpe superioare de pasare; Lotul 5 – mere; Lotul 7 – oua; Lotul 9 – salam; Lotul 14 – Telemea de vaca; Lotul 15 – unt; Lotul 17 – drojdie; Lotul 18 – telemea proaspata dulce; Periodic, la nevoie, pentru celelalte loturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Penitenciarul Focsani
Adresa postala: Strada Liliacului nr. 41, cartier Mandresti , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620040 , Romania , Tel. +40 237258707 , Email: pfocsani@anp.gov.ro , Fax: +40 237258759
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2018 18:37