22 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA
Numar anunt: 183767 / 22.03.2018
Denumire contract: Achizitie autoutilitara mica 5 locuri – 10 buc si autoutilitara 4X4 – 5 buc

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA
Adresa postala: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 8 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010147 , Romania , Punct(e) de contact: In atentia Birou Achizitii Publice , Tel. +40 771029685 , In atentia: Horia Bizon , Email: horia.bizon@cmmtb.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autoutilitara mica 5 locuri – 10 buc si autoutilitara 4X4 – 5 buc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Aristide Demtriade, nr 2, birou nr 8, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea va achizitiona autoutilitara mica 5 locuri – 10 buc si autoutilitara 4X4 – 5 buc. Autoritatea contractanta va raspunde prompt si clar tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34100000-8 – Autovehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 – Achizi?ie autoutilitara mica 5 locuri – 10 buc, Lotul 2 – Achizi?ie autoutilitara 4X4 – 5 buc.
Valoarea estimata fara TVA:
Lotul 1 – 473.950,00 lei fara TVA
Lotul 2 – 423.000,00 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 896,950 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Autoritatea contractanta impune in cadrul acestei proceduri prezentarea garantiei de participare, in cuantum de 8.000 lei, defalcata pe loturi astfel: Lot 1: 4.000 lei, Lotul 2: 4.000 lei. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 36 din HG 395/2016. Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul autoritatii contractante, CIF 37832101, IBAN RO09CECEB31530RON4478304 deschis la CEC Bank cu mentionarea obiectului contractului sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii si va fi valabil 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata) de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor, insotita de scrisoare de inaintare, Formular nr. 1, precum si documentul de plata prin care se face dovada constituirii instrumentului de garantare (chitanta/ordin de plata, etc). Restituirea garantiei de participare se va face conform art.38 din HG nr.395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei de 90 zile Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 5 % din valoarea fara TVA a contractului Garantia de buna executie se constituie conform art. 39 din Hotarârea 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, în perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 5 zile lucratoare, de la semnarea contractului,printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, respectiv, scrisoare emisa de o societate bancara/ societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) sau membrii organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic precum si persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Se solicita cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cerinta nr. 2
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului Autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: Certificatul de atestare fiscala privind datoriile restante la bugetul consolidat general sau documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul nu si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii lor).

Cerinta nr. 3
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz).

Cerinta nr. 4
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60.
Documente de confirmare: se va completa formularul nr. 4 ?i se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si se va completa si prezenta si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. persoanelor care detin functii de decizie in cadrul Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti SA, sunt urmatoarele:
Daniel – Florin Lupu, avand functia de membru Consiliul de Administratie, Madalin Toader, avand functia de membru Consiliul de Administratie, Emanuela Jugureanu, avand functia demembru Consiliul de Administratie, Ionut Neagoe, avand functia de membru Consiliul de Administratie, Traian – Constantin Petrescu, avand functia de membru Consiliul de Administratie, Anda – Nicoleta Onetiu, avand functia de membru Consiliul de Administratie, Cornelia Hirsu, avand functia de membru Consiliul de Administratie, David Alexandru Burghiu, avand functia de Director General al companiei, Emilia-Oana Boboc, avand functia de Director Economic, Cristian Vasile Catichi, avand functia de Sef Birou Achizitii Publice, Horia Ionu? Bizon, avand func?ia de Expert Achizi?ii Publice, Biroul Achizi?ii Publice, Petru Horvath, func?ia de Inginer, Direc?ia Coordonare Semafoare ?i Siguran?a Circula?iei, Catalin Munteanu, avand func?ia de Inginer Electronist în cadrul Direc?iei Dezvoltare ?i Proiecte, Alexandra Stroe, având func?ia de Func?ionar Administrativ în Serviciul Administrativ
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: caziere judiciare, certificate de atestare fiscale etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Cerinta
Operatorii economici trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in registre comerciale, precum si obiectul de activitate astfel incat sa aiba corespondent in codurile CAEN ale societatii pentru activitatile ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.

Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca este înscris în registrele comerciale in statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE. Se va tine cont ca cerintele legale privind înregistrarea în registrele comerciale în alte tari pot fi diferite fata de cerintele la nivel national si de faptul ca se aplica principiul recunoasterii reciproce. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
certificat constatator ONRC sau orice alt document echivalent care sa dovedeasca forma de înregistrare, oferind informatii care sa permita
verificarea ca operatorii economici sunt înregistrati într-un registru comercial si au autorizata activitatea, oferind în mod licit pe piata produse similare cu obiectul achizitiei, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba romana. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
154
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 18.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. Declaratia DUAE completata cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic/prin mijloace electronice. Formularul DUAE poate fi accesat si completat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : 10 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

C.M.M.T.B. – Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Teodor Stefanescu, Nr. 4, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030167 , Romania , Tel. +40 771029685 , Email: office@cmmtb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2018 18:52