22 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Numar anunt: 183769 / 22.03.2018
Denumire contract: acord cadru de furnizare sistem implant cohlear – din cadrul Programului national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Adresa postala: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 7000 , Romania , Punct(e) de contact: Dana Sandor , Tel. +40 3165283 , Email: alexandrescugrigore@yahoo.com , Fax: +40 3165283 , Adresa internet (URL): www.sccc-ga.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

unitate spitaliceasca
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru de furnizare sistem implant cohlear – din cadrul Programului national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul autoritatii contractante – Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, din bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 791,100 si 966,900 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite:Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau trimestrial,în functie de buget si de necesitatile spitalului.Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente/lot se regasesc in Caietul de sarcini.Valoarea celui mai mare contract subsecvent este : LOT 1 = 439500.00 lei, LOT 2 = 175800.00 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru de furnizare sistem implant cohlear– din cadrul Programului national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile:
Nr.
LOT Produsul

LOT 1 SISTEM IMPLANT COHLEAR CU TELECOMANDA BIDIRECTIONALA
LOT 2 SISTEM IMPLANT COHLEAR CU INSERTIE PE TOATA LUNGIMEA COHLEII
In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, termenul-limita in care autoritatea va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare -conform prevederile OUG 107/2017 este de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33185200-2 – Implant cohlear (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate pe durata acordului cadru sunt
Nr. lot./Produsul – UM = buc
LOT 1 : SISTEM IMPLANT COHLEAR CU TELECOMANDA BIDIRECTIONALA – min contract subsecvent 2- max contract subsecvent 5 ; min acord cadru 6- max. acord cadru 7bucati
LOT 2 : SISTEM IMPLANT COHLEAR CU INSERTIE PE TOATA LUNGIMEA COHLEII– min contract subsecvent 1- max contract subsecvent 2 ; min acord cadru 3- max. acord cadru 4 bucati

Valoarea estimata fara TVA: intre 791,100 si 966,900 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Gar. de participare se achita in RON ptr. fiecare lot/loturi pentru care se depune oferta asa cum sunt specificate in Anexa B a prezentei fise de date. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita a depunerii ofertei. Garantia de participare se va const.conf. art. 36, alin(1) din H.G. nr. 395/2016. Contul ptr. gar.de participare: RO34TREZ7015005XXX000169 deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti. Garantia de participare se poate constitui si prin depunere de numerar la casierea A.C.( L-J -ora 8-15,V-ora8- 13) Data ptr. care se determina echivalenta lei/alta valuta: data publicarii A.P.in SEAP. Banca ptr. echivalente leu/alta valuta: B.N.R.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Dovada constituirii garantiei se va depune obligatoriu in SEAP(scanata) semnata cu semnatura electronica de ofertant pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, de catre toti operatorii economici.Obligatoriu, se va intocmi un tabel care sa cuprinda produsele ofertate si garantia de participare aferenta fiecarui lot, defalcat pe loturi si totalizat. Nu se solicita garantie de buna executie intrucat nu exista nici un lot a carui valoare sa depaseasca val.prev. la art 7 alin 1 din Lg 98/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programului national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile: implant cohlear -buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016.

2. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea 98/2016 Nota: se solicita atat
ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

3. Declaratia privind neancadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si
tertului sustinator.

4. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.58-63 din Legea nr.98/2016

Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr.98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului
sustinator, daca este cazul.

Conf. art 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016 ,persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii
contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager Conf.Dr.Alexandru Ulici, Director
financiar contabil ec. Victoria Gusianu, Avocat Popescu Elena, sef serv. Achizitii ref.spec. Sandor Dana ,Dr.Toader Miorita – sef sectie ORL,
Dr. Tudor Adrian George – medic primar ORL – competenta in audiologie, Dr.Zamfir Chiru Anton Adina, Dr. Mertic Ioana Adelina ,ec.Chirica
Paula, Ec.Radulescu Andreea Carmen

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie
European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada
preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea
contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative
actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se
va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente
echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Mentionam : – “Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: 1.• certificate
constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat
(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie
sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin
care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz. 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al
respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
O.N.R.C..Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la
momentul prezentarii. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire,ofertantului clasat pe primul loc i se va
solicita sa prezinte ptr. conformitate documentul in oricare din urmatoarele forme : in orginal/ copie legalizata , copie conform cu originalul
sau in format electronic. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE
(Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a
capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro)
sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor
de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant.

2. Pentru persoane juridice/fizice straine documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional , in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident – original, copie legalizata sau copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz
de functionare eliberat de catre ANMDM pentru activitatile de import, distributie si punere in functiune pentru dispozitive medicale in conf. cu
prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sanatatii(art. 926 alin. (2)), republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, referitoare la avizarea activitatilor în
domeniul dispozitivelor medicale, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul sau pentru
ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea
evaluarii ofertelor.Se accepta : fie Aviz sau autoriza?ie de la Ministerul Sanata?ii pentru comercializare sau distribu?ie, fie Autoriza?ie emisa
de Agen?ia Na?ionala a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale. Persoanele fizice sau juridice straine care desfa?oara în mod legal
activitatea de comercializare sau de distribu?ie a dispozitivelor medicale în statul lor de origine UE sau SEE, acestea prezintând documente
de autorizare din ?ara de origine

Precizam : pana la termenul limita de depunere a ofertelor se completeaza in DUAE detinerea autorizatiei , urmand ca documentele
justificative ( dupa caz echivalente in cazul ofertantilor straini)solicitate in sustinerea cerintei sa fie prezentate doar de operatorul economic
clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, doar acesta este obligat sa le prezinte la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea
evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Formularul se va semna cu semnatura electronica extinsa si se va posta in SEAP.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari de produse similare in ultimii 3 ani(sau

experienta similara cf.art.179 lit.b din Legea 98/2016),certificate/documente
emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul
beneficiar, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati., din care sa rezulte furnizarea de produse similare in ultimii 3
ani.

Justificare cerinta experienta similara :

Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale , avand in vedere

specificul produselor ce urmeaza sa fie furnizate, autoritatea contractanta
solicita informatii si documente, considerate relevante pentru indeplinirea
contractului, astfel, se solicita:experienta similara, livrarea de produse
similare avand in vedere necesitatea probarii unei experiente anterioare a
ofertantului, experienta care reprezinta o asigurare suplimentara privind
capacitatea acestuia.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2018 10:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 21.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP.Mentionam :DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro)sau de la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd. Modul de departajare al ofertelor clasate pe acelasi loc: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret (pret egal), autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza reofertare, printr-o clarificare transmisa prin SEAP la sectiunea „INTREBARI”,iar ofertantii vor depune un nou document/pret IN SEAP ca urmare a solicitarii de clarificari formulate de autoritatea contractanta . Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie. ELEMENTUL DE DEPARTAJARE VA FI PRETUL MAI SCAZUT .Daca in urma reofertarii, preturile raman egale si nu se poate face departajarea, lotul va fi anulat.Se admit, in cadrul reofertarii, preturi unitare cu trei zecimale. Toate documentele sa se depuna sub forma scanata in SEAP-SE SEMNEAZA CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA SI NECRIPTATA.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform preved. Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011743 , Romania , Tel. +40 212115185 , Email: alexandrescugrigore@yahoo.com , Fax: +40 212115185
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 02:37