22 martie 2018

Autoritate contractanta: Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj
Numar anunt: 183771 / 22.03.2018
Denumire contract: Produse alimentare pentru hrana copiilor din crese

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj
Adresa postala: str. Mehedinti nr. 15 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400672 , Romania , Punct(e) de contact: Serv.Tehnic,Admin-Achizitii , Tel. +40 264458320 , In atentia: Carean Stefania , Email: centrulbugetarcrese@gmail.com , Fax: +40 364116667 , Adresa internet (URL): www.creseclujnapoca.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
Activitate (activitati)

Altele: Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Produse alimentare pentru hrana copiilor din crese
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cresa Casa Spiridusilor;Cresa Veronica;Cresa Patrocle;Cresa Ursuletul;Cresa Micul Cercetas;Cresa Vrajitorul din Oz
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,911,010 si 5,821,860 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia un acord cadru de furnizare produse pe fiecare lot in parte pe o perioada de 24 luni iar frecventa in atribuirea contractelor subsecvente se va face semestrial.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot I-Produse lactate din lapte de vaca(branza,cascaval,smantana,telemea,unt,urda);Lot II-Produse lactate lapte de vaca bio(lapte,iaurt,chefir);Lot III-Produse lactate lapte de capra(iaurt,branza);Lot IV-Produse din carne(pui,curcan,manzat);Lot V-Carne de iepure;Lot VI-Legume,fructe(ananas,ardei rosu,avocado,morcovi,cartofi,conform caiet sarcini);Lot VII- Alimente de baza (ceai,cereale,cacao,mustar,ulei,zahar,quinoa,goji,paste,faina,miere de albine,piper,orez,conform caiet de sarcini);Lot VIII- Oua(gaina,prepelita).Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15000000-8 – Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I-Produse lactate din lapte de vaca-acord-cadru furnizare-val.minim estimata 297330 lei fara TVA-val max estimata 594660 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 148670 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 297330 lei fara TVA
Lot II-Produse lactate lapte de vaca bio acord-cadru furnizare-val.minim estimata 460925 lei fara TVA-val max estimata 921850 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 230425 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 460925 lei fara TVA
Lot III-Produse lactate lapte de capra acord-cadru furnizare-val.minim estimata 224625 lei fara TVA-val max estimata 449250 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 117015 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 224625lei fara TVA
Lot IV-Produse din carne acord-cadru furnizare-val.minim estimata 292940 lei fara TVA-val max estimata 585880 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 152775 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 292940 lei fara TVA
Lot V-Carne de iepure;acord-cadru furnizare-val.minim estimata 19550 lei fara TVA-val max estimata 39100 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 9775 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 19550 lei fara TVA
Lot VI-Legume,fructe acord-cadru furnizare-val.minim estimata 604020 lei fara TVA-val max estimata 1208040 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 305734 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 604020 lei fara TVA
Lot VII- Alimente de baza acord-cadru furnizare-val.minim estimata 667220 lei fara TVA-val max estimata 1334280 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 358230 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 667220 lei fara TVA
Lot VIII- Oua acord-cadru furnizare-val.minim estimata 344400 lei fara TVA-val max estimata 688800 lei fara TVA.Val ctr.subsecv.minim 172200 lei fara TVA val.ctr.subsecv.maxim 344400 lei fara TVA
Cantitati conform caiet de sarcini,parte a documentatiei de atribuire

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,911,010 si 5,821,860 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este calculata in suma fixa pentru fiecare lot in parte,in cuantum de 1% din valoarea maxima estimata a acordului-cadru/lot.Echivalenta lei/alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ,in cuantum si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantia de participare se poate vira in contul RO74TREZ2165006XXX022194 deschis la Trezoreria Cluj,CUI 19343123,valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei,valabilitate cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,se va posta in SEAP(scanata)pana la data si ora limita stabilita pt depunerea ofertelor.Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta formularul la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.LOT I -Produse lactate din lapte de vaca – 5946 lei; LOT II-Produse lactate din lapte de vaca bio-9218 lei; LOT III- Produse lactate din lapte de capra -4492 lei; LOT IV- Produse din carne de pui,curcan,manzat-5858 lei;LOT V Carne de iepure- 391 lei;LOT VI-Produse legume-fructe – 12080 lei;LOT VII-Produse alimente de baza- 13342 lei;LOT VIII Oua-6888 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate de la bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165 si 167 din L98/2016 privind achizitiile publice.Incadrarea in situatiile prevazute atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.Modalitate de indeplinire:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE sunt:
a)Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii;
b)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscal a unitatii administrative teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social ,din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii;
c)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
d)Dupa caz,documente din care se demonstraza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin(2),art.167 alin(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
e)Alte documente edificatoare,dupa caz.
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Modalitate de indeplinire:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE sunt:
-Declaratie pe proprie raspundere
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:Dr.Neamt Marioara-Director;Ec.Ganj Elena-Contabil sef;ing.Frent Alexandru-Sef serv.Admin.Tehnic-Achizitii;Dr.Coman Cerasela-Sef birou asist.medicala;Corlatescu Madalina-Dietecian;Carean Stefania-Insp.de spec.birou achizitii;Chis Iuliana-Insp.de spec.-birou achizitii;Sima Olimpiu-Insp.de spec.-birou achizitii;Tusa Camelia-Insp.de spec-contabilitate. 1).Documentele edificatoare care dovedesc forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire:completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE sunt:
– pentru persoanele juridice/fizice romane: Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator(pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare operator economic,in cazul unei asocieri)
– persoane juridice/fizice straine:Documentele edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta.Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine,la data solicitarii autoritatii contractante, de documente echivalente,emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta(art.68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunosterii reciproce),de a raporta valabilitatea la momentul depunerii acestora.Toate documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Aceste documente specificate in DUAE,trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante ,numai de catre ofertantul clasat pe locul I.
Toti operatorii economici(lider,asociat,tert sustinator)participanti la procedura vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE creat de autoritatea contractanta si atasat procedurii.
Documentele se prezinta in original,copie legalizata sau copie conform cu originalul.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in urma finalizarii ofertelor si pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente in tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin capacitatea tehnica si profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani in valoare cumulata de minim : -LOT I-297330 lei;-LOT II- 460925 lei;-LOT III – 224625 lei; -LOT IV – 292940 lei;-LOT V- 19550 lei -LOT VI – 604020 lei; -LOT VII – 667220 lei;-LOT VIII – 344400 lei din contractul ofertat,valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor bunurilor furnizate la nivelul unuia sau mai multor contracte-prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar. Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va solicita prezentarea documentelor doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP,in vederea incarcarii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Operatorii economici pot accesa urmatorul link pentru descarcare DUAE : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform dispozitiilor Legii 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Centrul Bugetar de Administrare Crese
Adresa postala: Str.Mehedinti nr.15 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400672 , Romania , Tel. +40 264458320 , Email: centrulbugetracrese@gmail.com , Fax: +40 364116667 , Adresa internet (URL): www.creseclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 07:56