22 martie 2018

Autoritate contractanta: SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.
Numar anunt: 183772 / 22.03.2018
Denumire contract: STALPI DIN LEMN IMPREGNATI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.
Adresa postala: STR. MARASESTI NR. 44 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100024 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii & Logistica , Tel. +40 244405350 , In atentia: Mariana Corneanu , Email: Mariana.Corneanu@distributie-energie.ro , Fax: +40 244405354 / +40 244405004 , Adresa internet (URL): www.mnd.distributie-energie.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

societate cu activitate relevanta
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
STALPI DIN LEMN IMPREGNATI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare:
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. –la sediul central si in sucursalele sale

Cod NUTS RO316 PRAHOVA
Codul NUTS: RO316 – Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 6 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 48,198,800 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent posibil a se incheia, fara TVA: 4.025.930 Moneda: lei Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului Acord-Cadru: • Cantitate minim estimata acord-cadru: 156 buc • Cantitate maxim estimata acord-cadru 38.100 buc Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata Acordului-cadru: • Cantitate minim estimata: 78 buc • Cantitate maxim estimata: 5440 buc Numarul de contracte subsecvente estimat a fi incheiate pe perioada de derulare a Acordului-cadru. • Minim: 2 • Maxim: 12
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de: “STALPI DIN LEMN IMPREGNATI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE” pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord.S.A.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi, inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34928210-3 – Stalpi de lemn (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala estimata pentru Acord-cadru: 38.100 buc
Cantitate totala pentru cel mai mare contract subsecvent: 5440 buc

Valoarea estimata fara TVA: 48,198,800 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare în cuantumul de: 480.000 lei. Perioada de valabilitate „este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei”, 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se exprima în lei si poate fi constituita, în urmatoarele forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, b) ordin de plata în contul organizatorului: Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord.S.A.: Banca Comerciala Româna – Sucursala Ploiesti, RO 08RNCB0205009977340001 c) plata in numerar la casieria organizatorului, conform prevederilor legale In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor – conf. art.42 alin.7 din HG394/2016. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conf. art. 43 din HG 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Nota: Restituirea garantiei de participare se va face conf. art.44/ din HG 394/2016, în baza cererii depuse de catre ofertant, la sediul organizatorului (Formularul din Sectiunea Formulare), cu precizarea valorii de restituit, a contului si bancii societatii, precum si a numarului si denumirii procedurii. Mentiune: Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de sectorial: 5 % din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA; 1. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art.45 din H.G. nr. 394/2016, se poate constitui in oricare din formele de la art. 46 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Scrisoarea de garantie bancara – de regula (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
– DUAE- Document unic de achizitie european conform art.202 Legea 99/2016
Se va completa de catre ofertanti ( inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori ) ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.
(1) Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE (Document unic de achizitie european), care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii:
a) – i. – ofertantul,ofertantul asociat,subcontractantul si tertul nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.
– ii. – ofertantul,ofertantul asociat,subcontractantul si tertul nu se afla în prevederile art. 71-73 din Legea 99/2016.
b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractanta;
(2) În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective.
(3) În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a).”

Incadrarea în situatiile prevazute la art.177;178;180 din L99 / 2016 conduce la excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala

Mentionam urmatoarele persoane cu functii de decizie din cadrul SDEE MN privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
1. Valentin BRANESCU, Director general
2. Marian STEGARITA, Director Divizie Servicii Comune
3. Constantin COMAN, Director Divizie Managementul Energiei
4. Marius RADUTA PETRESCU, Director Divizie Operatiuni Retea
5. Gabriel GHEORGHE, Director Divizie Dezvoltare Retea
6. Gabril PETRE, Director Divizie Servicii Energetice
7. Monica BORLOVAN, Director Departament Juridic si Control General
8. Mariana CORNEANU, Directorf Departament Achizitii & Logistica
9. Daniel CRACIUN, Director Departament Strategie Retea
10. Ioan TOMULET, sef Serv. Inginerie si Standardizare Retea
11. Gheorghe ARDELEANU, Director Departament Suport Tehnic
12. Mihail NITOI, sef Serviciul Logistica
13. Georgeta NEGREA, sef SST- DSE
14. Alexandra MARINESCU, ec. Serviciu Bugete & Controlling
15. Iliana-Carmen PETRACHE, Sef Serviciu Achizitii Produse si Servicii
16. Irinel STOICA, Inginer Serviciu Logistica
17. Maria HEREA, Sef Serviciu Bugete & Controlling
18. Georgeta PARASCHIV, ec. Serviciu Achizitii Produse si Servicii
19. Natalia RAILEANU, ing. SAPS, S.D.E.E. Muntenia Nord S.A

Confirmarea platii obligatiilor la bugetul de stat si taxelor si impozitelor la bugetul local.
Modalitate de indeplinire: completare -DUAE- Document unic de achizitie european conform art. 202 L99/ 2016.

Ofertantii admisi dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, fac dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a urmatoarelor informa?ii ?i documente:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii sau alte documente solicitate de entitatea contractanta, dupa caz;
• cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Operatorii straini vor completa DUAE, urmand ca la solicitarea entitatii contractante, daca este cazul, sa prezinte documente doveditoare, edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa se dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Completare DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii. Cerinte obligatorii
1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise din tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Modalitate de indeplinire: completare -DUAE- Document unic de achizitie european conform art. 202 L99/2016
Dcumentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise din tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catrE ofertantii clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri ? solicitat ?nesolicitat

Solicitam, in conformitate cu art.188 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, indeplinirea ca cerinta minima referitoare la situatia economica si financiara: cifra de afaceri anuala minima pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie egala sau mai mare de: 4.000.000 lei.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Pentru echivalenta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Completare -DUAE- Document unic de achizitie european, conform art. 202 L99/2016.
Se pot prezenta bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la art 202 alin. (1) lit. a) L99/2016, precum si informatiile de la art.202 alin. (1) lit. b) si c) L99/2016 care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
In conformitate cu art.192 din Legea 99/2016: „Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:
‘’………..
b) lista principalelor livrari de produse efectuate sau… în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; atunci când este necesar în scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, entitatea contractanta poate stabili ca sunt luate în considerare livrari de produse similare furnizate in ultimii 3 ani”
Firma ofertanta trebuie sa prezinte documente referitoare la livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca a livrat produse similare in baza unui/ mai multe contracte/ alte documente, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar, in valoare cumulata de minim 4.000.000 lei.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.

?
Modalitatea de indeplinire
Completare -DUAE- Document unic de achizitie european, conform art .202 L99/2016

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective.
Certificarea implementarii sistemului de management al calitatii în conformitate cu standardul român ISO 9001 sau echivalent, valabil la momentul prezentarii documentului.
Operatorul economic va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, care sa permita atât prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, cât ?i alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerin?ei.
Modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

?
Modalitatea de indeplinire
Completare -DUAE- Document unic de achizitie european in conformitate cu Notificarea ANAP nr.237/2016
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei de asigurare a calitatii asumata prin completarea DUAE, respectiv certificate care sa ateste implementarea unui sistem de asigurare a calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau similar, acordate de un organism national sau international urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul în care operatorii economici admisi nu detin un certificat de calitate astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în masura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.”
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
P20-2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 08.08.2018
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 08.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul in care se poate accesa documentatia de atribuire: SEAP Modul de departajare a ofertelor admisibile cu preturi egale. Procedura de atribuire este online (fara etapa finala de licitatie electronica). In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse doua sau mai multe oferte cu o valoare totala egala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, vor fi solicitate acestora, noi propuneri financiare fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament. Solicitarile vor fi facute prin intermediul SEAP la Sectiunea Intrebari. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Castigatorii vor fi desemnati prin aplicarea criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut. Dupa intocmirea raportului intermediar privind clasamentul, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar de catre ofertantii clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii. În situatia în care, în urma demersurilor realizate de entitatea contractanta în baza art. 205 alin. (2) din Legea 99/2016, unul/mai multi ofertantii nu demonstreaza în mod corespunzator îndeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, entitatea contractanta solicita urmatorului/urmatorilor fertantanti clasati pe locul/locurile urmatoare sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare. Entitatea contractanta poate cere oricarui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, sa depuna toate sau o parte dintre certificatele ?i documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii. NOTA: In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, versiunea in format electronic a DUAE este pusa la dispozitie ca formular on-line, la adresa de internet, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.6 si la art. 8 alin.1 din Legea 101/2016 cu actualizarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Departamentul Juridic si Control General al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord.S.A.
Adresa postala: str. Marasesti, nr.44 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100024 , Romania , Tel. +40 244405001 , Email: office.mnd@distributie-energie.ro , Fax: +40 244405004 , Adresa internet (URL): www. distributie-energie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 08:07