22 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta”Sfantul Apostol Andrei”
Numar anunt: 183773 / 22.03.2018
Denumire contract: ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta”Sfantul Apostol Andrei”
Adresa postala: Str.Brailei nr.177 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800578 , Romania , Punct(e) de contact: BIROUL ACHIZITII , Tel. +40 0236317232 , In atentia: Ref.Spec.Codreanu Aneta , Email: achizitii@spitalulurgentagalati.ro , Fax: +40 0236317232 , Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: strada Brailei nr.171 Galati
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 98,416 si 3,542,976 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar sau ori de cate ori este necesar in functie de fondurile alocate.Caloarea celui mai mare contract subsecvent este – lot 1.Truse Transfuzie sange cu canula din plastic 19.998 lei lot 2.Truse Perfuzie solutie sterile cu canula din plastic 54.375 lei lot 3.Truse Perfuzie cu membrana hidrofoba si filtru 49.350 lei lot 4.Tifon absorbant din bumbac – latime 0,90 m 86.625 lei lot 5.FESI 10 m/10 cm 32.400 lei lot 6.FESI 10 m/20 cm 52.500 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru furnizare truse transfuzie, truse perfuzie, tifon si fesi 10/10 si 10/20
Nota:Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 13 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33141626-4 – Truse de dozaj (Rev.2)
33141110-4 – Pansamente (Rev.2)
33141114-2 – Tifon medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitati minime si maxime si caracteristici tehnice se regasesc in caietul de sarcini si in Anexa B

Valoarea estimata fara TVA: intre 98,416 si 3,542,976 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: conform art.36 din HG 395 / 2016: – prin scrisoare de garantie bancara – in numerar, prin depunere la casieria spitalului – Virament bancar – prin ordin de plata cont RO18TREZ3065006XXX010832, Trezoreria Galati – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate de asigurari, societate bancara sau alta institutie financiara acreditata. De asemenea, conform a art.37 din HG 395 / 2016 autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita. Dovada constituirii va fi atasata in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de participare/lot va fi 1% din valoarea estimata a acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit. Cuantumul Garantiei este conform Anexei B pentru lot .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul/ofertantii clasat/clasati pe locul I,II si III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
a)Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat etc.)la momentul prezentarii;
b)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 alin.1 din Legea 98/2016 se va depune o data cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractanta , precum si care participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie :
Ec.Dobrea Valentina-Alina Manager
Dr.Romila Aurelia Director Medical
Ec.Grosu Alina Director Financiar Contabil
As.Med.Pr. Skowronski Mariana Director Ingrijiri
Ref Codreanu Aneta Presedinte comisie evaluare Birou Achizitii
Dr.Beznea Adrian membru comisie evaluare-medic primar bloc operator
Jr.Calin Viorel membru comisie evaluare- jurist
Dr.Lupu Mary Nicoleta membru comisie evaluare- medic primar ATI
Ing.Tanase Adriana membru comisie evaluare- birou achizitii
As.Ghinea Constanta membru comisie evaluare-as.sef Sterilizare
Ing.Andrei Monica membru rezerva comisie evaluare- birou achizitii
Dr.Calarasu Florenta membru rezerva comisie evaluare- medic primar ATI
Dr.Mihailov Raul membru rezerva comisie evaluare- medic specialist bloc operator
Jr. Bocaneala Mirela Alina membru rezerva comisie evaluare- jurist

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate , la solicitarea autoritatii contractante , doar de catre ofertantii clasati pe locurile I,II si III in clasament in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv, Certificatul constatator emis de O.N.R.C sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante , doar de catre ofertantii clasati pe locurile I,II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din Certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Experienta similara-lista principalelor livrari de produse, efectuate in cursul unei perioade de 3 ani. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: – certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiar, din care sa reiasa indeplinirea in bune conditii a contractului de furnizare, doar cei clasati pe locurile I, II si III, in clasamentul intermediar. Nota: Precizari privind experienta similara: in situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul). În cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera îndeplinita în mod cumulativ, prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si depunere DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in sustinerea experientei similare doar cei clasati pe locurile I ,II si III,in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.04.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art.137 alin 2, lit.b din HG 935/2016,completa obligatoriu formularul DUAE. Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.6 -Notificare prealabila si art. 8- Termen de contestatie din legea nr.101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Achizitii al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sfantul Apostol Andrei” Galati
Adresa postala: strada Brailei nr.177 , Localitatea: GALATI , Cod postal: 800578 , Romania , Tel. +40 236317232 , Email: achizitii@spitalulurgentagalati.ro , Fax: +40 236317232 , Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 08:18