22 martie 2018

Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
Numar anunt: 183776 / 22.03.2018
Denumire contract: FURNIZARE CONSERVE SI ALTE PRODUSE ALIMENTARE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
Adresa postala: str. Maxim Gorki nr.4 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710171 , Romania , Punct(e) de contact: VALERIU DUMAN , Tel. +40 231537993 , Email: dgaspcbt_achizitii@yahoo.com , Fax: +4 0231511047 , Adresa internet (URL): http://www.geocities.com/dgaspcbt_achizitii , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE CONSERVE SI ALTE PRODUSE ALIMENTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco beneficiar la subunitatile aflate in subordinea DGASPC Botosani,conform anexei la caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO212 – Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de „Conserve si alte produse alimentare”impartite in 8 loturi, necesare pentru asigurarea hranei beneficiarilor institutionalizati in cadrul subunitatilor aflate in subordinea DGASPC Botosani in anul 2018:
Lot 1: Oua:oua;
Lot 2: Miere de albine: miere de albine;
Lot 3: Conserve de fructe si legume:pasta de tomate,rosii in bulion,ciuperci conserva,mazare conservata,fasole verde conservata,gogosari in otet,castaraveti in otet,compot de piersici,gem de fructe,dulceata de fructe;
Lot 4: Masline:masline;
Lot 5: Uleiuri si grasimi animale sau vegetale: ulei rafinat, margarina;
Lot 6: Produse de morarit, amidon si produse amilacee:faina de grau,faina de porumb,gris,pesmet,orez;
Lot 7: Cereale pentru micul dejun: cereale pentru micul dejun;
Lot 8: Bauturi fara alcool: apa minerala plata 2l, apa minerala carbogazoasa 2l, suc de portocale 2.5l.
Astfel, valoarea estimata a nevoilor DGASPC Botosani pana la data de 31.12.2018 este de 518.325,00 lei.
Conform prevederilor art. 165 alin. (1) din HG 395/2016 autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a prelungi contractele de furnizare pana la data de 30.04.2019,caz în care valoarea estimata globala a contractului poate ajunge la valoarea de 777.487,50 lei.
Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea minima a intervalului stabilit in anexa B,pentru fiecare lot in parte, reprezinta valoarea estimata in baza careia se vor intocmi si evalua ofertele.
a)Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, intr-un termen care nu poate fi mai mic de 10 zile(in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor);
b)Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15330000-0 – Fructe si legume transformate (Rev.2)
03142500-3 – Oua (Rev.2)
15400000-2 – Uleiuri si grasimi animale sau vegetale (Rev.2)
15600000-4 – Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.2)
15980000-1 – Bauturi fara alcool (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea de „Conserve si alte produse alimentare” impartite in 8 loturi, necesare pentru asigurarea hranei beneficiarilor institutionalizati in cadrul subunitatilor aflate in subordinea DGASPC Botosani in anul 2018:
Lot 1: Oua, cu o valoare estimata initiala de 65.700 lei;
Lot 2: Miere de albine, cu o valoare estimata initiala de 35.000 lei;
Lot 3: Conserve de fructe si legume, cu o valoare estimata initiala de 220.400 lei;
Lot 4: Masline, cu o valoare estimata initiala de 16.800 lei;
Lot 5: Uleiuri si grasimi animale sau vegetale, cu o valoare estimata initiala de 36.000 lei;
Lot 6: Produse de morarit, amidon si produse amilacee,cu o valoare estimata initiala de 38.000 lei;
Lot 7: Cereale pentru micul dejun, cu o valoare estimata initiala de 60.000 lei;
Lot 8: Bauturi fara alcool, cu o valoare estimata initiala de 46.425 lei;
Astfel, valoarea estimata a nevoilor DGASPC Botosani pana la data de 31.12.2018 este de 518.325,00 lei.
Conform prevederilor art. 165 alin. (1) din HG 395/2016 autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a prelungi contractele de furnizare pana la data de 30.04.2019,caz în care valoarea estimata globala a contractelor poate ajunge la valoarea de 777.487,50 lei.
Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea minima a intervalului stabilit in anexa B,pentru fiecare lot in parte, reprezinta valoarea estimata in baza careia se vor intocmi si evalua ofertele.

Valoarea estimata fara TVA: intre 518,325 si 777,487.5 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Prelungire conform dispozitiilor Art.165 din HG nr. 395/2016

II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
La sectiunea LOTURI (anexa B) SE REGASESTE GARANTIA DE PARTICIPARE PT FIECARE LOT IN PARTE (VALOAREA GARANTIEI NU DEPASESTE 1% DIN VALOAREA MINIMA ESTIMATA A CONTRACTULUI,SE CONSTITUIE PENTRU FIECARE LOT (PACHET)IN PARTE.PERIOADA DE VALABILITATE 120 ZILE CALENDARISTICE DE LA TERMENUL LIMITA DE PRIMIRE A OFERTELOR.GARANTIA DE PARTICIPARE SE CONSTITUIE IN CONF. CU ART.36 DIN HG 395/2016:INSTR.DE GARANTARE EMIS IN CONDITIILE LEGII DE O SOCIETATE BANCARA SAU DE O SOCIETATE DE ASIGUIRARI. VIRAMENTUL BANCAR SE FACE IN CONTUL RO39TREZ1165006XXX002446,CUI 17093020,deschis la Trezoreria Botosani.DOVADA CONSTITUIRII GARANTIEI DE PARTICIPARE SE VA DEPUNE IN SEAP PANA LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR, semnata cu Semnatura Electronica Extinsa.IN CAZUL IN CARE GAR.DE PART.ESTE MAI MICA DE 5000 LEI,CF.art.36,alin.6 din HG 395/2016 se poate constitui si prin depunere in numerar la casieria unitatii.ORAR CASIERIE :Luni-JOI :08-15,VINERI:08-12.CUANTUMUL GARANTIEI DE PARTICIPARE ESTE ACELASI PENTRU TOTI OFERTANTII, INCLUSIV IMM-uri(art.16 alin 2 din lg.364/2004 a fost abrogat prin prevederile OUG nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative).Cuantumul garantiei de participare este de: 657,00 lei pentru Lotul 1; 350,00 lei pentru Lotul 2; 2.204,00 lei pentru Lotul 3; 168.00 lei pentru Lotul 4; 360.00 lei pentru Lotul 5; 380,00 lei pentru Lotul 6; 600,00 lei pentru lotul 7; 464,25 lei pentru Lotul 8. Restituirea garantiei de participare se va face conform prevederilor art.38 din H.G.nr.395/2016, în baza cererii depuse conform Formularului din Sectiunea „Formulare”. Garantia de buna executie se constituie prin orice modalitate prevazuta la art.39 si 40 din HG 395/2016.Se poate constitui si prin virament in contul de garantii al autoritatii contractante,respectiv RO39TREZ1165006XXX002446,CUI 17093020,deschis la Trezoreria Botosani.Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.Autoritatea contractanta va elibera garantia de buna executie conf.prev.art.42 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii. Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/Actul Constitutiv.
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4.Alte documente edificatoare,dupa caz.
Persoane cu functie de decizie din cadrul DGASPC Botosani: Director Executiv Doina Nacu Manole, Director Executiv Adjunct Valentin Alexandru Colbu,Director Executiv
Adjunct Camelia Nicoleta Damian,Sef Serviciu Achizitii Publice,Proiecte Ionel Popa,Sef Serviciu Juridic,Contencios Oana Simona Dediu; Consilier Juridic Compartimentul Juridic,Contencios Sinescu Irina;Sef Centrul de Deservire si Transport Botosani Manuela Stefanescu;Sef Centrul de Plasament Prietenia Georgiana Pilos;Sef centrul Rezidential pentru persoane adulte cu handicap din localitatile Ionaseni si Botosani Raluca Mihaela Alexandru;Sef Complex de case de tip familial „Sf.Mina” Orosanu Marius Leonardo;consilier Serviciul Achizitii Publice, proiecte si administrativ Andreea Ciornei. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiilor lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Informatii privind cifra medie de afaceri anuala.Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 ani:Cifra medie de afaceri anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2015, 2016, 2017) se raporteaza la valoarea minima a lotului ofertat, si trebuie sa fie de minim: 65.700,00 lei pentru lotul 1; 35,000.00 lei pentru lotul 2; 220.400,00 lei pentru lotul 3; 16.800,00 lei pentru lotul 4; 36,000.00 lei pentru lotul 5; 38.000,00 lei pentru lotul 6; 60.000,00 lei pentru lotul 7; 46.425,00 lei pentru lotul 8. Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri exprimata in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele solicitate pentru îndeplinirea cerintei (bilanturi contabile, audituri financiare, alte documente) trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Informatii privind experienta din ultimii 3 ani.
Ofertantul va prezenta o lista cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) trebuie sa faca dovada ca a mai furnizat la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse similare (se vor prezenta documente relevante în acest sens,certificate/documente) în valoare cumulata de minim: 65.700,00 lei pentru lotul 1; 35,000.00 lei pentru lotul 2; 220.400,00 lei pentru lotul 3; 16.800,00 lei pentru lotul 4; 36,000.00 lei pentru lotul 5; 38.000,00 lei pentru lotul 6; 60.000,00 lei pentru lotul 7; 46.425,00 lei pentru lotul 8. Certificatele/documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), la finalizarea evaluarii ofertelor, în copie (care va contine mentiunea „conform cu originalul”, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta), conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr.2 Operatorii economici sunt obligati sa faca dovada ca dispun de cel putin 1 mijloc de transport autorizat sanitar–veterinar, conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 cu modificarile si completarile ulterioare (documente care confirma modul de dispunere a acestora – proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabila la momentul prezentarii acesteia. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) odata cu depunerea DUAE va prezenta angajamentul tertului sustinator,acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. Aceste documente trebuie sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate (documente care confirma modul de dispunere a acestora: in proprietate/contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie) si Autorizatia sanitar-veterinara pentru mijloace de transport produse alimentare, valabila la data prezentarii acesteia.
Informatii privind asigurarea calitatii: dovada implementarii unui standard de asigurare a calitatii produselor care sa demonstreze implementarea unor proceduri pe baza principiilor HACCP conform art.5 din Hotararea nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, documente valabile la data prezentarii acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul va prezenta o lista cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Certificatele/documentele vor fi depuse in copie (care va contine mentiunea „conform cu originalul”, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta) la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) odata cu depunerea DUAE va prezenta angajamentul tertului sustinator,acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. Aceste documente trebuie sa demonstreze ca operatorul economic dispune de cel putin un mijloc de transport adecvat (documente care confirma modul de dispunere a acestuia: in proprietate/contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie) si Autorizatia sanitar-veterinara pentru mijloacul de transport produse alimentare,valabila la data prezentarii acesteia. Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE.Documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, operatorii economici straini vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei fie prin prezentarea de certificate emise de organisme acreditate care sa ateste implementarea principiilor HACCP conform Hotararii nr. 924/2005 si/sau a altor tehnici si masuri echivalente privind siguranta alimentara, fie prin prezentarea unor documente ce sustin existenta procedurilor permanente bazate pe principiile HACCP insotite de dovezi care sa ateste inregistrarile de conformitate potrivit masurilor impuse de HG 924/2005.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4985/22.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 26.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertantii au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere prin care sa indice ce documente din oferta le considera ca fiind confidentiale, in conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabasesespd/filter. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari operatorilor economici, respectand prevederile art 92/Legea 98/2016 si art 134/HG 395/2016. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.Toate documentele se posteaza semnate cu semnatura electronica extinsa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciu Juridic Contencios DGASPC Botosani
Adresa postala: Adresa postala: MAXIM GORKI NR.4 , Localitatea: Botosani , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710171 , Romania , Tel. +40 231537993 , Email: dgaspcbt_achizitii@yahoo.com , Fax: +40 231511047
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 08:45