22 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
Numar anunt: 183778 / 22.03.2018
Denumire contract: Acord cadru pentru achizita de produse biocide necesare dezinsectiei, deratizarii si larvicidarii

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Aleea Buchetului, nr. 10-12, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030463 , Romania , Punct(e) de contact: Gina Dragomir , Tel. +40 721255578 , In atentia: Oana Soldatu , Email: office@cmeib.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Companie Municipala
Activitate (activitati)

-Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru achizita de produse biocide necesare dezinsectiei, deratizarii si larvicidarii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Aleea Buchetului, nr. 10-12, sector 3
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 933,775.5 si 23,591,316 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar, trimestrial, semestrial, anual in functie de necesitatile autoritatii contractante
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Loturi de substante biocide conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent sunt precizate in Caietul de sarcini.
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 5-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24452000-7 – Insecticide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime – maxime estimate aferente Acordului cadru si contractelor subsecvente pentru fiecare lot sunt prevazute in Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 933,775.5 si 23,591,316 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este raportata la valoarea estimata a fiecarui lot si este stabilita dupa cum urmeaza: Lot 1 – 8.250 lei, Lot 2 – 800 lei, lot 3 – 21 lei, lot 4 – 13.250 lei, Lot 5 – 152.000 lei, Lot 6 – 25 lei, Lot 7 – 52.500 lei, Lot 8 – 5.916 lei, Lot 9 – 3.150 lei. (
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din
Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” –
Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale” – subsectiunile:
– „Participare la o organizatie criminala”
– „Coruptie”
– „Fraude”
– „Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste”
– „Spalare de bani sau finantarea terorismului”
– „Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane”.
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii Acordului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in
situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator
declarati in oferta:
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165
din Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” –
Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale” – subsectiunile:
– „Plata impozitelor”
– „Plata asigurarilor sociale”
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii Acordului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
– certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat,
din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de
atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului
unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul
sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a încalcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre
judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator
economic este înfiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice
mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat.
general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, îsi îndeplineste obligatiile prin
plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau
beneficiaza, în conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati în vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor
dobânzi ori penalitati de întârziere acumulate sau a amenzilor.
Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul
general consolidat datorate si restante, îndeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai
recenta data scadenta a acestora.
III. Ofertantul unic/Ofertantul sociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din
Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” –
Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” – subsectiunile:
– „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu”
– „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale”
– „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii”
– „Falimentul”
– „Insolventa”
– „Active administrate de lichidator”
– „Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei”
– „Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave”
– „Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice”
– Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice”
– „Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile”
– „Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura”.
Ofertantul unic / Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice. Se va completa Formularul corespunzator din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre
reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul
sustinator, odata cu DUAE.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii Acordului – cadru, va
prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare:
– certificate / caziere / documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru
ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta;
– documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul
sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare privind achizitiile publice (daca este cazul);
-alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti
operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care ofertele
transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire.
Nota 3: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti
operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
Nota 4: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti
operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
Nota 5: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti
operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un
ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Nota 6: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau in actiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile
prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
IV. Persoane ce detin functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot
influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt: Mildner Eduard Raducanu, Barabancea Elena, Buturca Mihai, Dragomir Georgeta, Stanescu Octavian, Soldatu Iuliana Oana, Costache Antoaneta Stanca
Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese situatia in care ofertantul individual/ofertantul
asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de adimistratie/organului de conducere sau
de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese situatia in care ofertantul a nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea Acordului-cadru persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea
ofertelor, atunci când le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relatie cu
persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.
Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii
Acordului-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit,
cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168
alin (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii
sustinatori si subcontractantii declaratii in oferta.
Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul
unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul unic/ofertantulasociat/subcontractantului/tertul sustinator va
prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care
are competente in acest sens.
Nota 6: În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat Tertul
sustinator/Subcontractantul va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” –
subsectiunea „Inscrierea in Registrul Comertului”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii Acordului cadru,
la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial
in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului
Acordului-cadru .
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si
urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii
Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate
cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient
ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract,
acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitate tehnica – Cerinta 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat in ultimii 3 ani, la nivelul a maxim 3 contracte, produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire, in valoare cumulata de minim:
Lot 1. 220.000 lei fara T.V.A.
Lot 2. 40.000 lei fara T.V.A.
Lot 3. 1.000 lei fara T.V.A.
Lot 4. 440.000 lei fara T.V.A.
Lot 5. 6.200.000 lei fara T.V.A.
Lot 6. 1.200 lei fara T.V.A.
Lot 7. 1.800.000 lei fara T.V.A.
Lot 8. 290.000 lei fara T.V.A.
Lot 9. 150.000 lei fara T.V.A.
Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
CONTINUARE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii Acordului-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv livrarile realizate, perioada in care s-au realizat si valoarea acestora. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat „. Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor livrate pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE. Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”. CONTINUARE: Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. corespunzator. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 6: a)Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013-1euro = 4,4190 lei anul 2014 – 1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 – 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018= 1 Euro=4,6256 Lei. b)Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 25.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA: Autoritatea contractanta precizeaza operatorilor economici ca este obligatorie utilizarea sistemului on line pentru a transmite orice solicitare de clarificare si recomanda utilizarea sistemului pentru transmiterea de notificare/ contestatie. 1. Durata acordurilor cadru este de 224 luni, de la semnarea de catre ambele parti. 2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd Informatii suplimentare in Sectiunea IV.4.3) pct. 6 din Fisa de date a achizitiei. 3. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 60 alin (4) din H.G. nr. 395/2016. „Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download.” 4. Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, în termenul prevazut de legislatie, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei încalcari. În cazul în care autoritatea contractanta transmite un raspuns în sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevzut de legislatie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Notificare/Contestatie conform art. 6 si art. 8, din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3), pct 4 de mai sus.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE SA
Adresa postala: Aleea Buchetului nr. 10-12, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030463 , Romania , Tel. +40 722123343
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 08:47