22 martie 2018

Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI”
Numar anunt: 183783 / 22.03.2018
Denumire contract: CARNE DE VITA, CARNE DE PORC si PRODUSE DIN CARNE,

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI”
Adresa postala: Kogalniceanu nr.1 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400084 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari , Tel. +40 264405340 , In atentia: Olimpia Dumitru , Email: olimpia.dumitru@ubbcluj.ro , Fax: +40 264592838 , Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CARNE DE VITA, CARNE DE PORC si PRODUSE DIN CARNE,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: locatiile indicate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 2 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 482,649 si 965,298 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Minimum cate 1 contract subsecvent pe an, in functie de necesitatile autoritatii contractante si rezultatul valoric al procedurii. Cantitatile minime si maxime care pot face obiectul unui contract subsecvent sunt cele precizate in caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent,ce urmeaza a fi atribuit pentru lotul 1: 66222,00 lei; lot 2: 243147,00lei; lot 3:81564,00 lei; lot 4: 81456,00 lei si lot 5: 10260,00 lei .
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 – carne de vita,
– pulpa vita , carne de vita lucru, muschi de vita , antricot, cal I, refrigerate si
burta vita cruda, congelata ;
Lotul 2 – Carne de porc, refrigerata
– ceafa porc fara os ; cotlet de porc fara os si fara curelusa ; pulpa de porc, spate fara os;
carne de porc, lucru 80/20 ; muschiulet de porc fasonat;
Lotul 3 – Mititei, carnati
– Mititei congelati; Cabanos; Cremwursti, Carnati cu sunca;
Lotul 4 -Produse din carne
– Sunca Praga, muschi file; pariser traditional din carne de porc;
Salam ardelenesc; salam crud uscat tip Sinaia sau echivalent;
Lotul 5 – kaiser fiert, afumat; oase Garf afumate;
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:13
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor /informatiilor suplimentare,respectiv nu mai tarziu de 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15111100-0 – Carne de vita (Rev.2)
15113000-3 – Carne de porc (Rev.2)
15130000-8 – Produse din carne (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 – carne de vita, 5 repere
Lotul 2 – Carne de porc, refrigerata, 5 repere
Lotul 3 – Mititei, carnati , 4 repere
Lotul4- Produse din carne, 5 repere
Lotul 5 – Kaize si oase Garf, 2 repere

Cantitatile minime si maxime care pot face obiectul acordului -cadru si a unui contract subsecvent sunt cele precizate in caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 482,649 si 965,298 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in valoare de 2430,00 lei, pentru lotul 2; , valoare raportata la valoarea celui mai mare contract subsecvent,a lotului respectiv. Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari,în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire respectiv perioada de valabilitate a ofertei,conform Formularului nr.6.din sectiunea Formulare; 2.Virament bancar/ordin de plata în contul Autoritatii Contractante RO86TREZ2165005XXX006896, Trezoreria Cluj-Napoca; 3.Depunere în numerar la casieria autoritatii contractante,Str.I.I.C.Bratianu Nr.14,Cluj-Napoca(în cazul în care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei). Documentul de constituire a garantiei de participare scanat va fi depus în SEAP,semnat cu semnatura electronica. În cazul depunerii de oferte în asociere,garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si va acoperi in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici asociati. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei,respectiv minim 90 de zile. Data de referinta la care se va face echivalenta lei/alta valuta comunicat de BNR va fi data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de buna executie va fi în cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent de furnizare, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de furnizare. Modul de constituire a garantiei de buna executie: 1. Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari care se prezinta în original, 2. Virament bancar/ ordin de plata,prin depunere in casierie pentru garantii de cuantum redus, conform legii sau alta modalitate din cele prevazute la art.40,alin. (1) din H.G. nr. 395/2016. -In masura in care partile convin,se accepta si constitirea garantiei prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conditiile alin.(3-9) al art. 40 din H.G.nr.395/2006. Restituirea garantiei de buna executie a contractului:în termen de 14 zile de la emiterea documentelor care atesta îndeplinirea obligatiilor asumate de furnizor,daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii,asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016.
In acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele doua locuri,in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire conform
art. 196,alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G.395/2016.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat
( bugetul local, bugetul de stat, etc.), din care sa rezulte ca, ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii acestuia, mai mari decat
cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166, alin.(2) din Legea nr. 98/2016.
2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, alte documente;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de
rezidenta.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca
dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter;https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt
disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
b)Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016 – In acest sens se va completa formularul DUAE, precum si formularul 2 din sectiunea Formulare ,
de catre ofertanti,asociati, terti sustinatori si subcontractanti, care se va depune impreuna cu DUAE.
Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante
Rector Acad.Prof.Ioan Aurel Pop,
Prorector Prof.dr.Dan-Tudor Lazar,
Prorector Prof.dr.Ioan Bolovan,
Director General Ad-tiv.Ec.Ioan Neag,
Director General Adjunct, Ec. Tatomir Simona-Cornelia,
Director financiar contabil Ec.Istvan Pusok,
Sef Serv.Achizitii Ing.Liviu Sava
Sef Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Ec.Diana Andrea ,
Director, Consilier juridic Alexandru Brasoveanu,
Consilier juridic Ana-Maria Spinean ,
Consilier juriic Monica Adi,
Responsabil achizitie:ing. Olimpia Dumitru
Adm. patr. Dana Chis
Adm. patr. Anca Suciu
Adm. patr. Ocsana Muntean
Sef Serv. Restaurante si Cafeterii,ing. Mihaela Maier

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca
dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt
disponibile la adresa www.e-licitatie.ro)
Autoritatea contractanta solicita doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantilor clasati pe primele doua locuri in clasamentul
intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea
tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu
informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196,alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. Atestarea formei de înregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:
a) pentru persoane juridice/fizice române:
1) pentru persoane juridice
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie
valabile /reale la momentul prezentarii acestuia.
2) pentru persoane fizice
Autorizatie de functionare va fi valabila cu viza la zi,astfel incat acest document sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii
acestuia,emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial ,conform art.7 alin. (1) din O.U.G.Nr.44/2008 cu modificarile
si completarile ulterioare.
b) pentru persoane juridice /fizice straine:
Prezentarea de Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de
rezidenta a ofertantului traduse în limba româna.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca
dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la
adresahttps://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter;https://ec.europa.eu/tools/espd(instructiuni privind completarea DUAE sunt
disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Autoritatea contractanta solicita doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantilor clasati pe primele doua locuri in clasamentul
intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor
de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196,alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 privind
principalelor produse similare livrate în ultimii 3 ani (calculati la la momentul
depunerii acestora), care sa confirme livrari efectuate incluse in cel putin un
contract sau mai multe contracte la nivelul carora au fost furnizate produse similare livrari a caror valoare
sau suma a valorilor este de minim :

– minim 243000,00 lei, lotul 2;
– minim 81000,00 lei, lotul 3;
– minim 81000,00 lei, lotul 4;
Autoritatea contractanta solicita doar la finalizarea procesului de evaluare,
ofertantilor clasati pe primele doua locuri in clasamentul intermediar, dupa
aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente
justificative (documente relevante, recomandari/certificate
constatatoare/procese verbale/etc.) care sa demonstreze indeplinirea
tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile
cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196,alin (2) din Legea 98/2016 si
art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016.

Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale
termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.
În situatia în care un ofertant si-a început activitatea economica de o
perioada de timp mai scurta decât intervalul celor 3 ani, se va lua în
considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare duratei de activitate.
Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta
comunicat de BNR pentru anii de referinta.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz; conform Notificarii 258/2017. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele doua locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 privind principalelor produse similare livrate în ultimii 3 ani (calculati la la momentul depunerii acestora), care sa confirme livrari efectuate incluse in cel putin un contract sau mai multe contracte la nivelul carora au fost furnizate produse similare, livrari a caror valoare sau suma a valorilor este de minim : – minim 243000,00 lei, lotul 2; – minim 81000,00 lei, lotul 3; – minim 81000,00 lei, lotul 4; Autoritatea contractanta solicita doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantilor clasati pe primele doua locuri in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, , sa prezinte documente justificative (documente relevante, recomandari/certificate constatatoare/procese verbale/etc.) care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196,alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. În situatia în care un ofertant si-a început activitatea economica de o perioada de timp mai scurta decât intervalul celor 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare duratei de activitate. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii de referinta. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz; conform Notificarii 258/2017. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele doua locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LD-2/2018-VP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 25.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 cu acelasi pret- in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 2. Departajarea eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul 2 – in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locul 2 au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi; acesta din urma nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Se solicita depunerea documentelor în format scanat, semnate obligatoriu cu semnatura electronica. 3. In cazul in care promitentul furnizor , ocupant al primei pozitii din acordul- cadru, nu respecta conditiile acordului-cadru, autoritatea contractanta are dreptul sa incheie contracte subsecvente cu promitentul furnizor ocupant al locului 2, daca este cazul, in masura in care acesta pastreaza conditiile de ofertare. 4.In scopul aplicarii prevederilor art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la precedura, se va depune Cerere de participare la procedura si declaratia prvind calitatea de participant la procedura- formularul 1 si formularul2. 5. Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantii clasati pe primele doua locuri – conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. 6. In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmand a fi revizuit in mod corespunzator, in conformitate cu art. 20 alin (7) din H.G. 395/2016; 7. Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, pe adresele indicate in oferta, se considera efectuate in momentul transmiterii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf.art. 6 si 8 din Legea 101/2016, pers.care se considera vatamate de deciziile A.U. au obligatia sa notifice A.U., iar daca notificarea nu se solutioneaza amiabil pot sesiza CNSC in termen de 10 zile idin ziua urmat. luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic al Universitatii Babes-Bolyai
Adresa postala: STR. I.I.CI BRATIANU NR. 14 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400079 , Romania , Tel. +40 264405300-5450 , Fax: +40 264590592
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 09:20