22 martie 2018

Autoritate contractanta: OMV PETROM S.A
Numar anunt: 183784 / 22.03.2018
Denumire contract: SCULE DE MANEVRA (OEM) CU PIESE DE SCHIMB PENTRU INTERVENTIE IN SONDE DE TITEI SI GAZE SI SERVICII REPARATII

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1(„PETROM CITY”) , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013329 , Romania , Punct(e) de contact: Drilling & Workover Equipment & Offshore Petrom Procurement & Governance , Tel. +40 372855405 , In atentia: Olaru Adriana , Email: adriana_victoria.olaru@petrom.com , Fax: +40 212647597 , Adresa internet (URL): www.petrom.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SCULE DE MANEVRA (OEM) CU PIESE DE SCHIMB PENTRU INTERVENTIE IN SONDE DE TITEI SI GAZE SI SERVICII REPARATII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
Codul NUTS: RO – ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 2 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,915,214.78 si 7,710,658 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: La data initieriirii prezentei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca ar putea atribui un numar de 4 Contracte Subsecvente pe perioada Acordului Cadru, astfel: Valoarea estimata a Acordului cadru, fara TVA, este de: min. 1.915.214,78 Lei – max. 7.710.658,00 Lei; Valoarea estimata a Contractului subsecvent, fara TVA, este de: min. 268.224,19 Lei – max. 921.519,51 Lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scule de manevra (OEM) cu piese de schimb pentru interventie in sonde de titei si gaze si servicii reparatii.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 21-a si in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

43121400-1 – Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
45259000-7 – Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Produsele si serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sunt: SCULE DE MANEVRA (OEM) CU PIESE DE SCHIMB PENTRU INTERVENTIE IN SONDE DE TITEI SI GAZE SI SERVICII REPARATII, conform Caietului de Sarcini atasat

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,915,214.78 si 7,710,658 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Operatorii economici (OpEc) ofertanti, trebuie sa prezinte o garantie de participare (GdP) la licitatie in valoare de: 18.400 Lei. GdP va fi constituita astfel: 1. printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii, de o Societate Bancara ori de o Societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, conform art.42 alin.1 – 4 si 7 din HG 394/2016; Un formular recomandat pentru GdP se gaseste in sectiunea D a prezentei Documentatii de atribuire; sau 2. Prin virament bancar in contul IBAN RO24RNCB0067000494180025 pt LEI, deschis la BCR. Cursul de referinta considerat pentru echiv. GdP depusa in alta moneda decat lei va fi cel comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare(„AP”). In cazul unei asocieri de op. economici, GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Perioada de valab. a GdP trebuie sa fie de 134 zile de la data limita de depunere a ofertelor mentionata in AP, inclusiv data limita. Instrumentul pentru GdP trebuie sa prevada ca plata GdP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta EC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor mentionata in AP. In cazul in care, prin raspunsul transmis, Ofertantul nu clarifica in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a GdP, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, sau nu a depus dovada constituirii GdP la data-limita de depunere a ofertelor, oferta va fi considerata inacceptabila. GdP se restituie conform art.44 din HG 394/2016. O solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita si prelungirea corespunzatoare a valabilitatii GdP. AC are dreptul de a retine GdP in oricare dintre sit. prev. la art.43, alin.1 lit. a) si c) din HG 394/2016 Cuantumul garantiei de buna executie pentru Contract va reprezenta 10% din valoarea Contractului, exclusiv TVA, si se va constitui in conformitate cu art 40 alin. (1) – (5) din HG nr. 394/2016 .. Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii Ofertantului castigator, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din facturile emise, in conformitate cu prevederile art. 46 din HG nr. 394/2016. Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre Autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2) din HG nr. 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii OMV Petrom
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai jos.
CERINTA – 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016;

CERINTA – 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea nr. 99/2016;
Indeplinirea cerintelor 1 si 2 va fi demonstrata atat de Ofertantul unic cat si, in cazul unei asocieri, de fiecare membru al asocierii, subcontractant(i) si/sau tert(i) sustinator(i), prin completarea sectiunilor aferente DUAE din documentatia de atribuire.

CERINTA – 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016;
In sensul prevederilor art. 76 (1) din Legea nr. 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:
– Mariana GHEORGHE – Director General Executiv, Presedinte al Directoratului
– Stefan WALDNER – Director Financiar, Membru al Directoratului;
– Neil Anthony MORGAN – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing;
– Peter Rudolf ZEILINGER – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream;
– Lacramioara DIACONU – PINTEA – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas;
– Herbert HACKL – Director Departament Control Financiar
– Ion ANGHEL – Director Departament Demand Management, (departamentul beneficiar);
– Silvia LADEA – Manager Departament Achizitii Petrom si Guvernanta (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).

Indeplinirea cerintei nr. 3, respectiv declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 (1) din Legea nr. 99/2016 (conform Sectiunii – Formulare) se va prezenta atat de Ofertantul unic cat si, in cazul unei asocieri, de fiecare membru al asocierii, subcontractant/i si tert/i sustinator, odata cu depunerea DUAE Partea III: Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnarile penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C: Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.

Documentele justificative pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4. alte documente edificatoare, dupa caz. CERINTA – 4: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.
Persoane fizice/juridice, romane/straine:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului Cadru.

Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. A: Capacitatea de a corespunde cerintelor, pct. 1.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.

Documentul justificativ este Certificatul constatator (copie legalizata/ autentificata, sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau forma electronica) emis de Oficiul National al Registrului Comer?ului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica.
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.
Informa?iile cuprinse in Certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic.
Obiectul Acordului Cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator sau documentul echivalent.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA – 5: Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2014, 2015, 2016) sa fie de minimum: 900.000,00 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara, pct. 1.b) si 3 sau dupa caz Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. C: Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Documentele justificative pot fi: Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat LEI se va folosi cursul de schimb mediu anual valuta/LEI comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte (www.bnr.ro). În cazul în care informa?iile privind media cifrei de afaceri anuale nu sunt disponibile pentru întreaga perioada impusa, operatorul economic va preciza data la care a fost înfiin?at sau ?i-a început activitatea.
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, Ofertantul are OBLIGATIA de a prezenta ANGAJAMENTUL tertului/tertilor sustinator/i (impreuna cu ANEXE ANGAJAMENTULUI, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
Documentele justificative (bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/ extrase de bilant/ rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare) care probeaza cele asumate in Angajament vor fi solicitate doar ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Prin semnarea Angajamentului de sustinere tertul/tertii sustinator/sustinatori raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori.
La data depunerii Ofertei tertul/ tertii sustinator/ sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea nr. 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. B, pct 1.b) si 3 (daca este cazul), IMPREUNA cu angajamentul privind sustinerea financiara (INCLUSIV anexele acestuia) care se va prezenta impreuna cu DUAE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA – 6: Experienta similara
Demonstrarea experientei similare prin prezentarea de documente care sa demonstreze furnizarea de produse similar celor descrise in obiectul Acordului Cadru ce urmeaza a fi atribuit, in ultimii 3 (trei) ani (calculati pana la data limita de depunere a Ofertelor), la nivelul a maximum 5 contracte, in valoare cumulata de cel putin 900.000,00 lei (fara TVA).
– Prin Produse similarese inteleg: echipamente de interventie pentru sonde.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (asociat), conform art. 202, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap.C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 1.b), cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de autoritati/entitati contractante sau clienti beneficiari, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul produselor furnizate, valoarea acestora, perioada in care s-au efectuat livrarile, beneficiarii acestora, precum si faptul ca produsele au fost receptionate la data limita de depunere a Ofertelor. Perioada ultimilor 3 ani se vor calcula pana la data limita (inclusiv) de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri. In cazul in care documentele suport furnizate se refera la produse care sunt in curs de furnizare, Ofertantul trebuie sa faca dovada cel putin a realizarii partiale a produselor si sa precizeze in document faza exacta de in care se afla.
Informatiile trebuie furnizate in asa maniera incat sa permita luarea unei decizii clare cu privire la indeplinirea cerintei minime solicitate.
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare, atat de la Ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.
Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat LEI, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb valuta/LEI comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte (www.bnr.ro).
Ofertantii vor prezenta documentele solicitate in limba romana sau TRADUCERI AUTORIZATE din limba emitenta in limba romana.
continuarea cerintei 6
Modalitatea de indeplinire
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, Ofertantul are OBLIGATIA de a prezenta ANGAJAMENTUL tertului/tertilor sustinator/i (impreuna cu documente ANEXE LA ANGAJAMENT, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative (scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de autoritati/entitati contractante sau clienti beneficiari, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul din care sa rezulte tipul produselor livrate, valoarea acestora, perioada in care s-au efectuat livrarile, beneficiarii acestora, precum si faptul ca produsele au fost receptionate) care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri, vor fi solicitate catre Ofertantii castigatori in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca de acestia în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Prin semnarea angajamentului de sustinere tertul/tertii sustinator/sustinatori raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori.
La data depunerii Ofertei tertul/ tertii sustinator/ sustinatori va/ vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea nr. 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. C, pct 1.b), impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia), care se va prezenta impreuna cu DUAE.
CERINTA – 7: privind subcontractantii
In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.
Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neincadrarii în motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
La data depunerii Ofertei, subcontractantul/ii va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (3) din Legea nr. 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D – Informatii privind subcontractantii si Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 10 si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si C, pct 1.b) (daca este cazul), impreuna cu acordul de subcontractare (model propriu), care va fi de asemenea prezentat impreuna cu DUAE.
In cazul in care Ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente, odata cu depunerea DUAE pentru subcontractantii nominalizati, Ofertantul va prezenta conform Notificarii ANAP 256/08.12.2016, Acordul de subcontractare (model propriu) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Acordul de subcontractare se va incheia intre Ofertant (in cazul unei asocieri, Acordul se va incheia intre toti membri Asocierii si respectivul subcontractant) si subcontractant si va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze, parte din contractul de achizitie publica, cat si procentul aferent acesteia.
In cazul in care, Ofertantul va prezenta documente ale subcontractantilor, semnate cu semnatura electronica a reprezentantului legal al Ofertantului sau a unei alte persoane imputernicite in acest sens, se va prezenta si o imputernicire din partea subcontractantului.
Ofertantii vor avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezenta fisa de date a achizitiei) pe care intentioneaza sa o utilizeze in realizarea unei/unor parti (activitati) din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente trebuie sa aiba calitatea de subcontractant. Astfel, informatiile prezentate in acest sens in Propunerea Tehnica si informatiile prezentate in Acordul de subcontractare trebuie sa fie identice din punct de vedere al denumirii subcontractantilor si al activitatilor care vor fi subcontractate.
Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
CERINTA – 8: Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, în conformitate cu standardul ISO 9001 sau echivalent
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea Certificatului SR EN ISO 9001 sau oricarui al document echivalent prin care Ofertantul trebuie sa demonstreze asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii, pentru activitatea ce o va desfasura in legatura cu partea realizata in cadrul achizitiei.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (asociat, tert sustinator sau subcontractant), conform art. 202, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea IV, cap. D: Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu, cerinta 1.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Documentul justificativ este Documentul de certificare a Sistemului de Management al Calitatii emis de o terta parte sau alt document echivalent (se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel similar al calitatii), valabil la data prezentarii acestuia. Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din Acordul cadru si din Contractele Subsecvente pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
RFX0001107
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2018 23:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Prin intermediul DUAE, fiecare operator economic inplicat in oferta depusa (ASOCIAT/ TERT SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANT), va furniza informatii referitoare la situatia sa. DUAE VA FI INSOTIT DE DOCUMENTELE care releva relatia prin care este implicat fiecare operator economic in aceasta procedura, respectiv: ACORDUL DE ASOCIERE, ANGAJAMENTUL FERM DE SUSTINERE sau ACORDUL DE SUBCONTRACTARE. Entitatea Contractanta precizeaza ca pentru usurinta destionarii documentelor oferetei si siguranta incarcarii corecte a tuturor acestora, dupa semnarea individuala a acestora cu semnatura electronica extinsa, acestea pot fi incarcate in SEAP grupate sub forma de arhiva. Recomandam verificarea functionalitatii documentelor incarcate in SEAP, la finalul procesului, indiferent de metoda utilizata. Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP ( www.e-licitatie.ro ). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica „Documente si clarificari”, atasarea diverselor comunicari facute de Autoritatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de potentialii ofertanti. Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii Contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. (3) din Legea nr. 99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP in data de 06.09.2016. Ofertantii vor prezenta documentele solicitate in limba romana sau traduceri autorizate din limba emitenta in limba romana. Se va prezenta DUAE conform documentului atasat in Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” incarcate in platforma SEAP. Toate informatiile inscrise si documentele postate online in platforma SEAP se vor incarca folosind browser-ul Internet Explorer.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 la art. 8 alin (1), respectiv in termen de 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OMV Petrom SA
Adresa postala: Legal Department, str. Coralilor nr. 22, complex Petrom City, cladirea Infinity, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013329 , Romania , Tel. +40 372855405 , Email: adriana_victoria.olaru@petrom.com , Fax: +40 212647597 , Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 09:30