22 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Numar anunt: 183785 / 22.03.2018
Denumire contract: Achizitie de Generator curent electric.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Adresa postala: Str.Dr.Denes Laszlo nr.2 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530180 , Romania , Punct(e) de contact: Katona Janos , Tel. +40 732500775 , Email: achizitiipubl@spitalmciuc.ro , Fax: +40 266372137 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Spitalul Judetean de Urgenta Miercu Ciuc
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de Generator curent electric.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform comanda emisa pe sectia SJU M.ciuc pe adresa stabilita in contractul furnizare, pers.de
contact:Csukas Adrienne

nr.tel.0749635356
Codul NUTS: RO124 – Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spitalul Judetean de Urgenta M-Ciuc intentioneaza achizitionarea pin investitie un Generator de curent electric.
Receptia prestatiilor se efectueaza la sediul achizitorului, se executa prin punerea în functiune si verificarea parametrilor functionali de performanta si securitate prescrise de producator si se atesta printr-un proces verbal de receptie confirmat de beneficiar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

31122000-7 – Generatoare electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
31122000-7 Generatoare electrice 1 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 160,504.2 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare (GP): Pentru fiecare lot in parte GP va fi cuantum de 1% din valoarea fara TVA a celui mai mare Contract de furnizare ; Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor; În cazul extinderii per. de valab. a ofertei,per. de valab.a GP va fi prelungita în mod corespunzator, altfel se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Mod de constituire: a) depunere la casieria AC (in cazul in care valoarea GP este mai mica de 5000 lei); b) virament bancar; c) instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul scrisorii de garantie bancara se va folosi (formular 2).Pentru toate formele de constituire a GP, dovada se va depune in SEAP scanat in format .pdf. cu semnatura electronica; Dovada constituirii GP se va prezenta în limba româna. Neconstituirea GP pâna la data limita de depunere a ofertelor atrage respingerea ofertei. GP este irevocabila. Contul de garantie: RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc. CF 4245305.Pt conversia val GP constituita intr-o alta moneda se va folosi cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare in SEAP.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de la bugetul de stat, fonduri alocate de la Consiliul Judetean Harghita, fonduri asigurate de Ministerul Sanatatii si venituri proprii sau alte surse de finantare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe
primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Persoane juridice/fizice romane:

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor
bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest
certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

– CAZIER JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Dupa caz, alte documente edificatoare.
2. Ofertanti/asociatii/terti sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art.60 din Legea 98/2016, conform celor declarate în DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Dr. Konrád Judith – manager interimar, Dr. Kacsó Jolán – director medical interimar, Fülöp Eniko – director financiar contabil, as.pr. Vízi Mária-Melinda – director îngrijiri, jr. Márton Judit – consilier juridic, jr. Kovács Beáta – consilier juridic, ec. Ambrus Elod – ?ef Serviciu contabilitate, Opra Ana – contabil, Stekbauer Zsombor Norbert –?ef.Serviciul Achizitii Publice, Császár Erika – economist, Lakatos Márta – informatician, Biró Mária – referent, Szabó Jolan – referent, Molnár Ildikó– referent de specialitate, Katona János – referent de specialitate, Csukas Adrienne sef serv.Firam, Veres Iosif, sef serviciu Tehnic, Mezei György, sef serviciu Administrativ, include inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Aceste documente pot fi:
Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti ti/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Toate documentele vor fi semnate olograf de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de persoana delegata, stampilate si scanate in format .pdf si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conf art.60 alin.(4) din H.G. nr.395/2016.
Toate actele trimise in alte limbi,decat cea romana,se vor depune in traducere autorizata si legalizata.Vor fi luate in considerare doar
documentele depuse in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2802/19.03.2018.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 21.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Toti operatorii economici interesati în vederea completarii DUAE vor accesa urmatorul Link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele sunt cuprinse in legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare
Adresa postala: Str. Miko Nr.1. , Localitatea: Miercurea Ciuc , Cod postal: 530180 , Romania , Tel. +40 266324193 , Email: secretariat@spitalmciuc.ro , Fax: +40 266372137
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 09:41