22 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA
Numar anunt: 183786 / 22.03.2018
Denumire contract: Achizitie dispozitive medicale

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA
Adresa postala: STR. CRISAN NR.5 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230013 , Romania , Punct(e) de contact: NELU COJOCARU , Tel. +40 0249418962 , Email: spjslatina@rdslink.ro , Fax: +40 0249418963 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

spital judetean de urgenta
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie dispozitive medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Codul NUTS: RO414 – Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia urmatoarelor dispozitive medicale: Aparat de facoemulsificare pentru microincizie, Linie chirurgie laparoscopica full HD, Instalatie RX DIGITAL (grafie si scopie+ masina de developat), Instalatie radiologica mobila C arm, Aparat de anestezie cu dotare minima.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de Depunere a ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33122000-1 – Echipament oftalmologic (Rev.2)
33111000-1 – Aparate de radiologie (Rev.2)
33161000-6 – Instalatie de electrochirurgie (Rev.2)
33172100-7 – Aparate de anestezie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparat de facoemulsificare pentru microincizie-1 buc, Linie chirurgie laparoscopica full HD-1buc, Instalatie RX DIGITAL (grafie si scopie+ masina de developat)-1buc, Instalatie radiologica mobila C arm-1 buc, Aparat de anestezie cu dotare minima-1buc .

Valoarea estimata fara TVA: 2,604,201 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare 1% pentru fiecare lot, in conformitate cu art. 35 alin.3 lit a din HG 395/2016; prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Valabilitatea garantiei de participare: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice. Contul IBAN de garantii in care se poate face viramentul este RO53TREZ5065006XXX009248 deschis la Trezoreria Slatina. Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 39 alin 2 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri Consiliul Judetean Olt
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Ec. Catalin Rotea – Manager
Dr. Iulian Catalin Patru – Director medical
Ec. Giana Maria Dinica – Director financiar-contabil
Dr. Balsanu Ana Maria-medic specialist
Dr. Georgescu Marius Razvan-medic primar chirurg
Dr. Georgescu Bogdan Nicolae-medic specialist urolog
Dr. Iordache Anca-medic primar radiologie-imagistica medicala
Dr. Chiriac Alina –medic primar ATI
Jr. Nicolae Sebastian Vlaicu – Birou Juridic
Ec. Nelu Cojocaru – Serviciu Achizitii Publice
Jr. Dana Voiculescu – Serviciu Achizitii Publice.

Ofertantul, tertul sustinator si subcontractantul (dupa caz), nu trebuie sa intre sub incidenta art. 60 din Legea nr. 98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: declaratie in acest sens depusa odata cu oferta.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economice ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz de functionare pentru activitatii in domediul dispozitivelor medicale emis de ANMDM conform art.926 din Legea nr. 95/2006 si a art.3 si 4 din Ordinul MS nr.309/2015.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE urmand ca documentele justificative, respectiv avizul sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe locul I.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Niveluri minime necesare
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani: 2014,2015 si 2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE Nota: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani: 2014,2015 si 2016. Va fi prezentata doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Descrieri sau fotografii a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179 lit „l” din Legea nr. 98/2016
Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati
Implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent sau EN ISO 13485 sau echivalent. Certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi sau echivalent care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE Nota: documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE Nota: Autoritatea contractanta va solicita documente justificative pentru demonstrarea informatiilor din DUAE doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Completare DUAE Nota: Implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau EN ISO 13485 sau echivalent. Certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi sau echivalent care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5929/28.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.05.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Judetean de Urgenta Slatina – Biroul Juridic
Adresa postala: str. Crisan nr.5 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230008 , Romania , Tel. +04 0249431764/238 , Email: spjslatina@rdslink.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 09:50