22 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numar anunt: 183788 / 22.03.2018
Denumire contract: Proiectare si executie „Intretinere periodica pod pe DN 2M km 1+123”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Adresa postala: prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI – Strada Gh. Asachi nr. 19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii – procedura se desfasoara online in SEAP , Tel. +40 232214430 , Email: drdpis@mail.dntis.ro , Fax: +40 232214432 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie „Intretinere periodica pod pe DN 2M km 1+123”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: pod pe DN 2M km 1+123
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie intretinere periodica pod pe DN 2M km 1+123
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Solicitarile de clarificari se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45221119-9 – Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie intretinere periodica pod pe DN 2M km 1+123

Valoarea estimata fara TVA: 3,563,352 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM DE 35.000,00 LEI Garantia de participare va avea valabilitate minimum 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertei. Garantia de participare se poate constitui prin: – instrument de garantare (se recomanda folosirea Formularului A) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii; – virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON). Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta in SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. Note: – In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. – In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. – Garantia de participare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE: 10% din pretul contractului fara TVA Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016. Model garantie de buna executie – Formularul B.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri de la bugetul de stat si/sau Venituri proprii pentru intretinere
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.
Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu DUAE “Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director General Regional DRDP Iasi, ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct Exploatare, ec. Popa Vasile – Director economic, ing. Pila Gabriel – Sef Serviciu Lucrari de Arta BMS si Cladiri, cons. jr. Dorel Gotu – Sef Departament Juridic, ec. Stefan Cristian – Compartiment CFP, ing. Zaharia Nadia – Sef birou Analiza Preturi, Lemnaru Razvan – Sef Departament Achizitii, ec. Ungureanu Anca Roxana – Compartiment Pregatire Documentatii.
Elaborator expertiza – S.C. BEST PROIECT PREST S.R.L.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz. 1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului).
2) Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
– Se va completa DUAE (in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
3) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
– certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv – in copie lizibila certificata ,,conform cu originalul”.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele se vor prezenta in copii lizibile certificate ,,conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie in valoare de minim 6.000.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiiile financiare sau extras din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2014 – 1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei si 2016 – 1 Euro = 4,4908. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015 si 2016 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: – Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 2 care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. – documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (situatii financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara – Lucrari:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani* lucrari de intretinere periodica pod/pasaj/viaduct si/sau reabilitare pod/pasaj/viaduct si/sau modernizare pod/pasaj/viaduct si/sau reparatie curenta/capitala pod/pasaj/viaduct si/sau consolidare pod/pasaj/viaduct si/sau constructie noua pod/pasaj/viaduct, in valoare cumulata de cel putin 3.000.000 lei fara T.V.A, la nivelul a maxim 3 contracte.

*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13)
Experienta similara – Servicii:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani* servicii de proiectare lucrari de intretinere periodica pod/pasaj/vaiduct si/sau reabilitare pod/pasaj/vaiduct si/sau modernizare pod/pasaj/viaduct si/sau reparatie curenta/capitala pod/pasaj/viaduct si/sau consolidare pod/pasaj/viaduct si/sau constructie noua pod/pasaj/viaduct – a caror valoare cumulata este de cel putin 90.000 lei fara T.V.A., la nivelul a maxim 3 contracte.
*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunilor ANAP.
Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza serviciile de proiectare si executa lucrarile aferente contractului
Informatii despre asociere
Informatii despre subcontractanti
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea/ activitatile principala/e ce fac obiectul contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea principala (de executie) ce face obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente emise de Beneficiarul lucrarilor/ Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de receptie pe obiect/ Procese verbale de receptie finala/Documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: – Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3.1. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. – documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (documente emise de Beneficiarul lucrarilor/ Procese verbale de receptie pe obiect/ Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de receptie finala/ Documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza curs mediu pentru anul 2012-1 Euro=4,4560Lei,2013-1 Euro=4,4190Lei,2014-1 Euro=4,4446 Lei , 2015–1 Euro=4,4450 Lei, 2016-1 Euro=4,4908 Lei,2017-1 Euro=4,5229 Lei.b) Ptr.alte monede decat Euro,se transf.mai intai in Euro, utiliz.curs.mediu ptr.anul 2012,2013,2014,2015,2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr.transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a) In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si caracteristicile tehnice ale podului/ pasajului/ viaductului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: – Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3.1. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. – documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. Nota 5: a) Ptr. transf. in Lei se va utiliza curs mediu ptr.anul 2014-1 Euro = 4,4446 Lei, 2015–1 Euro=4,4450 Lei, 2016-1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro=4,5229 Lei. b) Ptr.alte monede decat Euro, se transf.mai intai in Euro, utiliz.curs.mediu ptr.anul 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.Ptr.transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a). In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca dispune de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice declarate din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: – Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3.2. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. – documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. In acest sens, Ofertantul va completa in mod corespunzator DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic”. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. Acordul de asociere – Formularul nr. 4 prezentat in Sectiunea „Formulare” va fi depus odata cu DUAE si va fi semnat si stampilat, de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: – partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A ” Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”, – partea III „Motive de excludere”. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Contractul/Contractele prezentat/ prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SE EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare independente care atesta respectarea standardelor de mediu, respectiv SR EN ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.05.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele linkuri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd . 2. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 3. Durata contractului este de: 10 luni pentru executia lucrarilor de intretinere periodica si 1 luna pentru prestarea serviciilor de proiectare, la care se adauga minim 2 ani perioada de garantie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac conform art. 8 din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI – Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Ghe. Asachi nr.19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700471 , Romania , Tel. +40 232214430 , Email: drdpis@mail.dntis.ro , Fax: +40 232214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 10:42