22 martie 2018

Autoritate contractanta: S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Numar anunt: 183791 / 22.03.2018
Denumire contract: Achizitie Bitum 50/70

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Anunt de intentie
Numar anunt: 29178
Denumire contract: Achizitie Bitum 50/70
Data publicare: 23.01.2018

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Adresa postala: TURDA, CALEA VICTORIEI NR.3,JUDETUL CLUJ , Localitatea: Turda , Cod postal: 401006 , Romania , Punct(e) de contact: IOAN CHIS , Tel. +40 264317085 , Email: radpturda2004@yahoo.com , Fax: +40 264317085 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Bitum 50/70
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: S.C. Domeniul Public Turda S.A., Baza Productie – Statia de asfalt situata in Turda, str. Mihai Viteazu fn, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona BITUM D 50/70, inclusiv transport. Cantitatea minima 800 tone si maxima 1000 tone. Valoarea estimata a contractului este cuprinsa intre 960,000.00 RON si 1,800,000.00 RON.
Autoritata Contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare conform obligatiei prevazute la art.160 alin.(2) din Legea 98/2016, astfel cum a fost acesta modificata prin OUG 107/2017, in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar operatorii economici participanti pot solicita clarificari/informatii suplimentare pana in a 15-a zi inainte de termenul de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44113610-4 – Bitum (Rev.2)
60100000-9 – Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima 800 tone si maxima 1,000 tone. Valoarea totala finala a contractului este cuprinsa intre 960,000.00 si 1,800,000.00 RON fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: intre 960,000 si 1,800,000 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform art.165 din HG 395/2016.

II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Propunem depunerea garantiei de participare in cuantum de 9,600.00 lei, cu o perioada de valabilitate a garantiei de participare cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care garantia se va face in valuta, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/valuta este cursul BNR aferent datei de publicare a anuntului de participare in SEAP. Modul de constituire a garantiei pentru participarea la licitatie: – Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie (Formular: Anexa nr. 7), care va fi eliberata de o banca, de preferinta, cu sediul în România, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; – Virament bancar, Ordin de plata (vizat de banca) în contul RO73BTRL05101202535218XX, deschis la Banca Transilvania Turda; – Printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, asa cum rezulta din prevederile art. 36 din H.G. 395/2016 în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; a) garantia de buna executie se constituie prin virament in cuantum 10 % din valoarea contractului, conform art.40(1-3) din HG 395/2016. b) garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin virament: – prin scrisoare de garantie bancara (Formular – Anexa nr. 8). – scrisori emise de societati de asigurare, potrivit HG 395/2016; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul avand obligatia de a deschide un cont de garantie de buna executie la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea contractantului. Documentul in original se va preda autoritatii contractante dupa semnarea contractului de ambele parti, perioada de valabilitate va trebui sa fie mai mare cu 14 zile decat cea de derulare a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Oferantul, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016 – situatii de excludere
Modalitati de indeplinere si aplicabilitate in cadrul procedurii:
Se vor prezenta DEAU de catre ofertanti/candidati/terti sustinatori conform art.193 alin.1din Legea 98/2016, respectiv certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii. Documentele justificative mai sus mentionate urmand a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar operatorului economic clasat pe primul loc.
Cerinta 2
Operatorul economic va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/Actul constitutiv.
Modalitati de indeplinere si aplicabilitate in cadrul procedurii:
Se vor prezenta DEAU de catre ofertanti/candidati/terti sustinatori conform art.193 alin.1din Legea 98/2016. Documentele justificative mai sus mentionate urmand a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar operatorului economic clasat pe primul loc.
Cerinta 3
Documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin.(2) si art. 171 din Legea 98/2016, dupa caz (daca este cazul).
Cerinta 4
Declaratie privind art.63 din Legea 98/2016 – reguli privind evitarea conflictului de interese.
Modalitati de indeplinere si aplicabilitate in cadrul procedurii:
Ofertantul/Candidatul//Tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.60 din Legea 98/2016, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: CHINTOVAN ADRIANA MARILENA (Director), FAUR IACOB STELIAN (Inginer), BULGAROV DANIEL TUDOR (Expert Achizitii Publice), PACURARIU SEVASTIAN (Sef Coloana Auto), POPA ANA – LILIANA (Economist), BUDA CALIN (Consilier Juridic), COSTEA AUGUSTIN CRISTIAN (Consilier Marketing). Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta , sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit , ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza obiectul contractului.
Modalitati de indeplinere si aplicabilitate in cadrul procedurii:
Se vor prezenta DEAU de catre ofertanti/candidati/terti sustinatori conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016. Documentul justificativ, respectiv certificat ONRC, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar operatorului economic clasat pe primul loc.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), care trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 960,000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. Autoritatea contractanta va solicita documente justificative, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta orice document financiar contabil legal edificator pe ultimii 3 ani 2015, 2016, 2017, prin care acesta isi poate dovedi capacitatea economico–financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara Ofertantul va prezenta o lista cu produsele furnizate în ultimii 3 ani, din care sa reiasa ca ofertantul a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 960,000.00 lei fara TVA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. Autoritatea contractanta va solicita documente justificative doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Lista principalelor produse livrate din ultimii 3 ani, trebuie sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor documente emise de ofertant si contrasemnate de catre clientul beneficiar.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.05.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Documentul DEAU se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth./tools-databases/espd/filter Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 11:13