22 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE SF LUCA
Numar anunt: 183792 / 22.03.2018
Denumire contract: Acord- Cadru de furnizare medicamente oncologice cost-volum

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE SF LUCA
Adresa postala: SOS BERCENI NR 12 SECTOR 4 BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 041915 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii , Tel. +40 213343010 , Email: spitalul.sf.luca@gmail.com , Fax: +40 213343014 , Adresa internet (URL): www.spitalulsfluca.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord- Cadru de furnizare medicamente oncologice cost-volum
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos.Berceni nr.12, Sector 4 Bucuresti
la Farmacia unitatii sanitare
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 3,551,160 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitati, lunar sau trimestrial. Cantitatea estimata minima si cantitatea estimata maxima ale acordului cadru, precum si cantitatea estimata minima si cantitatea estimata maxima care ar putea fece obiectul unnui singur contract subsecvent din cele care urmeaza a fi atribuite pe durata acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-Cadru cu Contracte Subescvente de furnizare de medicamente oncologice cost-volum
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33652100-6 – Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare de produse conform anexei B – Informatii privind loturile

Valoarea estimata fara TVA: 3,551,160 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoare garantiei de participare se regaseste in Anexa B. Cuntumul este de 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent in cazul fiecarui lot in parte. Perioada de valabilitate a garantiei fiind egala cu perioada de valabilitate a ofertei – 90zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.35 alin.2 lit.(a) si (b) din HG 395/2016. Conform art.36 din HG 395/2016, garantia de participare se constituie: Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contactante (formularul 1), Ordin de plata in contul spitalului: RO03TREZ7045006XXX007960, trezorerie sector 4, Bucuresti sau Virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, in cuantumul prevazut in documentatia de atribuire. In conformitate cu prevederile legale, garantia de participare se va executa neconditionat si irevocabil, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, conf.art.39 alin.3 si 4 din HG 395/2016. Conform art.36 din HG 395/2016, garantia de buna executie se constituie prin: Scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea autoritatii contractante, Ordin de plata in contul spitalului: RO03TREZ7045006XXX007960, trezorerie sector4, Bucuresti sau Virament bancar sau instrument de garantare emins in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, in cuantumul prevazut in contactul subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare – CASMB
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanrii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor urmatoarele documente justificative, doar operatorului economic clasat pe primul loc, in urma finalizarii evaluarii ofertelor:
1.Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice Locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Certificat fiscal din care sa reiasa ca nu are datorii restante in momentul prezentarii acestora. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: doar la solicitarea autoritatii contractante vor prezenta certificatul, ofertantii clasat pe locul I, II si III, in urma finalizarii evaluarii ofertelor, in copie lizibila semnata si sampitala de reprezentantul legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”, informatiile sa fie reale/valabile la momentul prezentarii.
2.Certificat eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale. Certificat fiscal din care sa reiasa ca nu are datorii ca nu are datorii restante in momentul prezentarii acestora. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: doar la solicitarea autoritatii contractante vor prezenta certificatul, ofertantii clasat pe locul I, II si III, in urma finalizarii evaluarii ofertelor, in copie lizibila semnata si sampitala de reprezentantul legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”, informatiile sa fie reale/valabile la momentul prezentarii.
3.Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, aaa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: doar la solicitarea autoritatii contractante vor prezenta certificatul, ofertantii clasat pe locul I, II si III, in urma finalizarii evaluarii ofertelor, in copie lizibila semnata si sampitala de reprezentantul legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”, informatiile sa fie reale/valabile la momentul prezentarii.

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, este urmatoarea:
Manager – Dr.Stolica Bogdan Constantin Romeo
Director medical – Dr.Capisizu Ana
Director financiar–contabil – Ec.Tase Ecaterina Cristina
Farmacist sef – Farm.Turcu Luminita
Economist Birou Achizitii – Ec.Visanu Daniela
Asist.med.prin.farm – David Florina
Asist.med.prin.farm. – Constantin Cristina
Aisit.med.prin.sef Medicina Interna – Nastasa Georgeta Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele solicitate prin care se atesta îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele specifice prin care se pot confirma informatiile respective):
1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in condi?iile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informatiile aferente situa?iei lor.
2.Certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE si doar la solicitarea autoritatii contractante vor prezenta certificatul, ofertantii clasat pe locul I, II si III, in urma finalizarii evaluarii ofertelor, in copie lizibila semnata si sampitala de reprezentantul legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”, informatiile sa fie reale/valabile la momentul prezentarii.
3.Autorizatie de distributie angro emisa de Ministerul Sanatatii, care atesta dreptul de a depozita si distribui medicamente „en gros” (conform art.800 alin.(1) din Lege nr.95/2006, privind Reforma in domeniul Sanatatii, titlul XVII, Medicamentul, cu completarile si modificarile ulterioare si art.2 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr.131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica a distributiei si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman) sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa DUAE si doar la solicitarea autoriattii contractante vor prezenta autorizatia, ofertantii clasati pe locul I, II si III, in urma finalizarii evaluarii ofertelor, in copie lizibila, semnata si stampilata 4.Autorizatie de punere pe piata emisa de A.N.M. (conform Legii 95/14.04.2006, privind reforma în domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, art.700 alin.1) sau in cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE si doar la solicitarea autoritatii contractante vor prezenta autorizatia, ofertantii clasati pe locul I, II si III, in urma finalizarii evaluarii ofertelor, in copie lizibila, semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”, in termen de valabilitate la data solicitarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro) Modul de departajare al ofertelor cu preturi egala: In cazul in care sunt depuse oferte admisibile cu preturi egale clasate pe oricare din primele trei locuri, se va solicia o noua oferta de pret. ofertele de pret formulate vor fi prezentate cu maximum doua zecimale. castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire, stabilit in documentatia de atribuire. In cazul in care egalitatea persista, acordul cadru se va incheia cu toti ofertantii clasati pe oricare din primele trei locuri, in urma aplicarii criteriului de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul de Boli Cronice Sf.Luca
Adresa postala: Sos.Berceni nr.12, Sector 4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 041915 , Romania , Tel. +40 213343010 , Email: spitalul.sf.luca@gmail.com , Fax: +40 213343014 , Adresa internet (URL): www.spitalulsfluca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 11:44