22 martie 2018

Autoritate contractanta: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Numar anunt: 183793 / 22.03.2018
Denumire contract: Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP

Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Adresa postala: Str.Reactorului, nr. 30 , loc.Magurele, jud.Ilfov , Localitatea: Magurele , Cod postal: 077125 , Romania , Punct(e) de contact: Corina Lungu , Tel. +40 374676320 , In atentia: Compartiment Achizitii Publice , Email: corina.lungu@eli-np.ro , Fax: +40 374676395 , Adresa internet (URL): www.eli-np.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

institut de cercetare
Activitate (activitati)

Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Reactorului nr.30, Magurele, jud. Ilfov.
Codul NUTS: RO322 – Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP
Oglinzi de focalizare 1 PW (PWFO) reprezinta un set de 2 oglinzi cu frame-ul lor, monturile de pozitionare compatibile cu vidul, electronica de control, rack(uri) cu protectie electromagnetica, PC-uri si interfata cu utilizatorul, care au rolul de a focaliza fasciculele laser de 1 PW in incinta de interactie. Pentru achizitia lor se va organiza o procedura de licitatie cu scopul design-ului, fabricarii, testarii, livrarii si instalarii pe site-ul ELI-NP.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

38630000-0 – Instrumente optice si de astronomie (Rev.2)
31720000-9 – Echipament electromecanic (Rev.2)
51540000-9 – Servicii de instalare de utilaje si de echipament cu utilizare speciala (Rev.2)
79930000-2 – Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, producerea, testarea, livrarea si instalarea Opticii de Focalizare Laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW, conform Caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 660,000 EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 6.600 euro. Garantia de participare poate fi constituita si in lei sau alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel publicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) la data publicarii anuntului de participare. Modul de constituire a garantiei de participare: 1.Prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO94BPOS70903296299EUR01 deschis la BANC POST – Ag. Magurele. 2.Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform modelului prezentat in Formularul 3 din Sectiunea Formulare. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect “Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC – Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/ 07.07.2016
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
1. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III – Sectiunea A.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
– alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III – Sectiunea B.
Oofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
– certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

3. Ofertantul unic/Ofertantul sociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III – Sectiunea C.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare:
– certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul);
– documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul);
– alte documente edificatoare, dupa caz.

4. Ofertantul unic/Ofertantul sociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III – Sectiunea C.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Alexandru Popescu.

Nota 1: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declaratii in oferta.
Nota 2: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Aten?ionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV – Sectiunea A.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
– date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
– activitatile principale si secundare;
– reprezentantii legali.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Cifra de afaceri medie
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani, 2015, 2016, 2017 sa fie cel putin egala cu 660.000 euro.
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro.
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV – Sectiunea B. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare anuale, sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2015, 2016, 2017. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV – Sectiunea B. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti sustinator/i, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii sustinator/i. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV – Sectiunea B. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii economice si financiare – Formularul nr. 1 acordata de tertul sustinator prin care v-a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, Furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre Furnizor si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea Furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii despre subcontractanti
In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II – sectiunea D, si partea IV – Sectiunea C – subsectiunea „Proportia de subcontractare”.

În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informa?iile solicitate în:
– partea II – sectiunea A ?i B,
– partea III.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta ori în solicitarea de participare:
a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si
b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Nota: Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.
Informatii privind asocierea
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca oferta este depusa in asociere, indeplinirea criteriilor de calificare va fi evaluata in conformitate cu Acordul de asociere depus, respectiv cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice de care dispun impreuna asociatii si la obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere.
În caz de asociere, ofertantii asociati vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, si acordul de asociere – Formularul nr. 2.
Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Ofertantul completeaza DUAE, partea II, sectiunea D, si partea IV – Sectiunea C – subsectiunea „Proportia de subcontractare”. 2. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informa?iile solicitate în: – partea II – sectiunea A ?i B, – partea III”. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. 3. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana. 1. Fiecare dintre ofertantii asociati completeaza DUAE. 2. Se va prezenta Acordul de asociere – Formularul nr. 2. În cazul în care acordul de asociere este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna. 3. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele edficatoare, pentru fiecare din membrii asocierii, prin care demonstreaza informatiile declarate prin DUAE. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 60 % 60
Descriere: Componenta financiara
2. Limita de Distrugere a Oglinzii pentru cele 2 oglinzi (MDT) 25 % 25
Descriere: Componenta tehnica
3. Garan?ia pentru componentele optice (WOi) 10 % 10
Descriere: Componenta tehnica
4. Garan?ia pentru alte componente PWFO (WMi) 5 % 5
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6/ELI/AP/P/23.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana , Engleza
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 22.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect “Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC – Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/ 07.07.2016
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Competitivitate (POC)
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici participanti in comun, a caror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligati ca la semnarea contractului sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la baza participarii in comun la procedura de atribuire, respectiv a acordului de asociere. În cazul punctajelor PES egale ale ofertelor de pe primul loc, va fi declarata ca?tigatoare oferta cu pre?ul cel mai mic. În cazul în care ofertelele de pe primul loc au acelasi punctaj financiar FPES ?i acela?i punctaj tehnic TPES, se va solicita reofertarea pretului. Oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul reofertat cel mai scazut. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul juridic IFIN-HH
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, jud. Ilfov , Localitatea: Magurele , Cod postal: 077125 , Romania , Tel. +40 214042300 , Fax: +40 214574440 , Adresa internet (URL): www.nipne.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 13:06