22 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Numar anunt: 183798 / 22.03.2018
Denumire contract: Materiale pentru osteosinteza

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Adresa postala: Str.Dr.Denes Laszlo nr.2 , Localitatea: Miercurea-Ciuc , Cod postal: 530180 , Romania , Punct(e) de contact: Marta Lakatos , Tel. +40 745630251 , Email: achizitiipubl@spitalmciuc.ro , Fax: +40 266372133 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

SJU Miercurea Ciuc
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale pentru osteosinteza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Nicolae Balcescu nr. 1, Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Magazia spitalului
Codul NUTS: RO124 – Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 23,136.92 si 10,979,932.8 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa CS este TRIMESTRIALA sau ori de cate ori este necesar, in functie de bugetul alocat; AC: Pentru fiecare lot in parte, Cant est min si cant est max – in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si Anexa B; CS: Pentru fiecare lot in parte, Cant est min si cant est max – in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si Anexa B. Cel mai mare CS: Cantitatea maxima si Valoarea estimata maxima- in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si Anexa B
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze PRODUSE PENTRU OSTEOSINTEZA in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.
Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor: 15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33141770-8 – Proteze pentru fracturi, stifturi si placi (Rev.2)
33169000-2 – Instrumente chirurgicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze PRODUSE PENTRU OSTEOSINTEZA (pentru sectiile buco-maxilo-facial si ortopedie) in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 23,136.92 si 10,979,932.8 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
conform CS si Anexei B din fisa de date; Perioada de valab GP min 120 zile de la termenul limita de dep.oferte; În cazul extinderii per de valab a ofertei, per. de valab a GP va fi prelungita în mod corespunzator, altfel se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Mod de constituire: a) depunere la casieria AC; b) virament bancar; c) instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul scrisorii de garantie bancara se va folosi (formular 1). Pentru toate formele de constituire a GP, dovada garantiei de participare sa fie semnata obligatoriu cu semnatura electronica EXTINSA a semnatarului; Dovada constituirii GP se va prezenta în limba româna. Neconstituirea GP pâna la data limita de depunere a ofertelor atrage respingerea ofertei. GP este irevocabila. Contul de garantie: RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc. CF 4245305. Ptr conversia val GP constituita intr-o alta moneda se va folosi cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare in SEAP. 1.Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului în cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, înainte de începerea executarii contractului. 2.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. 3.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligatiilor asumate. 4.Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare – fonduri alocate de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

– Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa DUAE în vederea demonstrarii neincadrarii în art. 59 si art.60 din Legea 98/2016.
– Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Se vor depune, odata cu DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator daca este cazul, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Dr. Demeter Ferenc – manager, Dr. Konrád Judit – director medical, ec. Fülöp Eniko – director financiar contabil, ec. Ambrus Elod – ?ef
Serviciu contabilitate, as.med.pr. Vízi Mária-Melinda – director îngrijiri, ec. Opra Ana – contabil, ec.Stekbauer Zsombor – sef serviciu achizitii
publice, ec. Császár Erika –referent de specialitate, Lakatos Márta – informatician, Biró Mária – referent, Szabo Jolan – referent, Biró Ildiko –
referent, jr. Márton Judit – consilier juridic, jr. Kovács Beáta – consilier juridic, As. Med. Pr. Bartha Éva – Asistenta sefa sectia ortopedie,
Dr. Szánto András – Medic primar ortopedie, sef sectie ortopedie,dr. Izsák Csaba – medic specialist ORL, As. med. pr. Pál Carolina – Asistenta ?efa sec?ia ORL

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantii CLASATI PE PRIMELE 5 (cinci) LOCURI la finalizarea evaluarii etapei intermediare a ofertelor.

Aceste documente pot fi:
Pentru persoane juridice/fizice romane:

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor
bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);
-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest
certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);
– CAZIER JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor
restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu
legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
– Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
– Dupa caz, alte documente edificatoare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor în fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de
atribuire (prin intermediul adresei: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter) , dupa care il vor depune in SEAP – semnat,
stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica extinsa conform HG 395/2016;
b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, DOAR DE CATRE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 5 LOCURI.

Toate documentele depuse la solicitarea autoritatii contractante se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
Operatorii economici vor prezenta certificatele/documentele relevante însotite de traduceri autorizate în limba româna. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în tara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, DOAR de ofertan?ii CLASA?I PE PRIMELE 5 (CINCI) LOCURI în clasamentul intermediara întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informa?iile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sustinatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
2. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa de?ina atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional, respectiv sa de?ina aviz emis de Ministerul Sanata?ii conform titlului XIX ” Dispozitive medicale” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sanatate, art. 889 alin. (1).
Modalitate de îndeplinire:
Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv avizul emis de MS, sau pentru ofertan?ii straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, sa fie prezentate numai DOAR DE CATRE OFERTAN?II CLASA?I PE PRIMELE 5 LOCURI dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la încheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.
Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa ?i se vor posta in SEAP .

Toate documentele depuse la solicitarea autorita?ii contractante se vor semna cu semnatura electronica extinsa ?i se vor posta în SEAP. Operatorii economici vor prezenta certificatele/documentele relevante înso?ite de traduceri autorizate în limba româna.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1625/20.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 21.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Pentru fiecare lot in parte: In cazul ofertelor cu preturi egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor. Pretul reofertat trebuie sa fie îmbunatatit fata de pretul initial ofertat. In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara. Noile propuneri financiare se vor depune in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul de achizitii publice si aprovizionare
Adresa postala: str. Denes Laszlo nr. 2, , Localitatea: Miercurea Ciuc , Cod postal: 530180 , Romania , Email: achizitiipubl@spitalmciuc.ro , Fax: +40 266372133
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 13:57