22 martie 2018

Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI
Numar anunt: 183801 / 22.03.2018
Denumire contract: Servicii de asigurare facultativa de persoane contra accidentelor pentru personalul aeronautic/parasutist din unitatile militare din fortele terestre

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2018 PAAP 2018 Servicii de asigurare facultativa de persoane contra accidentelor pentru personalul aeronautic/parasutist din unitatile militare din fortele terestre

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI
Adresa postala: DRUMUL TABEREI NR.7-H,SECT.6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061352 , Romania , Punct(e) de contact: CRINA BARCAN , Tel. +40 0213185390 , Email: um01575achizitii@forter.ro , Fax: +40 0213185386 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare facultativa de persoane contra accidentelor pentru personalul aeronautic/parasutist din unitatile militare din fortele terestre
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
15 – Servicii diverse
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 515,088 si 2,060,352 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar/trimestrial/semestrial/anual in functie de creditele bugetare alocate.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de servicii: Servicii de asigurare facultativa de persoane pentru personalul aeronautic/parasutist din unitatile militare din fortele terestre. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare în termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66512100-3 – Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale serviciilor care ar putea fi solicitate:
1. Pe durata întregului acord-cadru, pentru servicii de asigurare facultativa de persoane, se estimeaza achizitionarea unui numar minim de 365 de zile de asigurare si maxim de 467.200 de zile de asigurare.
2. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea unui numar minim de 365 de zile de asigurare si maxim de 116.800 de zile de asigurare.

Valoarea estimata fara TVA: intre 515,088 si 2,060,352 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de participare conform art. 35 alin. (4) si art. 36 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 20.603,52 lei. Perioada de valabitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pentru garantia de participare prin virament: UM 01575, RO15TREZ7065005XXX000104, cod fiscal 10768686 deschis la TREZORERIA Bucuresti, sector 6, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante. Cursul de referinta considerat pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda, va fi cel publicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Atentie: Conform celor mentionate in comunicatul de presa „Modificari cu impact asupra legislatiei achizitiilor publice”, facut public pe site-ul ANAP, ofertantii care fac parte din categoria întreprinderilor mici si mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 vor constitui garantia de participare in cuantumul precizat mai sus, fara a beneficia de reducerile pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie.(OG 58/19.09.2016) În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor conform art. 36 alin. (7) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada constituirii va fi postata obligatoriu pe SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, odata cu depunerea ofertei. In cuantum de 5% (inclusiv IMM-urile) din valoarea contractului subsecvent fara tva valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului. Se constituie in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu art 42 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ofertanti/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici/ tertii sustinatori/subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor . Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii. Operatorii straini vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin.2, art.167, alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. alte documente edificatoare dupa caz.
Cerinta nr. 2
Operatorii economici ofertanti/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici/tertii sustinatori/subcontractantii, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (conform art. 66/HG-395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 196, alin. 2 Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare), astfel:
-delaratie pe propria raspundere care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Toate documentele, inclusiv DUAE, vor purta semnatura electronica, conform prevederilor art.60 alin. (4) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Rusu Cristian, Ditu Aurel, Barcan Crina, Baidac Ana, Stoica Georgiana, Radu Nicoleta, Soitoman Cosmin, Hogioiu Raisa, Milea Ciprian, Celmare Mirela, Porumbel Aurica, Iordan Eugen, Constantinescu Florin, Ilie Alexandru Marian, Dascalu Dragos, Tenea Mimi Bucura, Junghietoru Ana. Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv detinerea unui certificat ONRC din care sa reiasa ca desfasoara activitati in domeniul obiectului contractului, valabile si pentru asociati, subcontractanti sau terti sustinatori, dupa caz, conform actului normativ anterior mentionat.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ONRC) sau pentru ofertanti straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati din care sa reiasa ca operatorul economic desfasoara activitati in domeniul obiectului contractului.
Certificatul constatator se depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronic.
Nota:
Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.
Cerinta nr. 2
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca sunt avizati de catre comisia de supraveghere a asigurarilor sa practice serviciile de asigurare facultativa de persoane (asigurari contra accidentelor).
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea documentelor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Finaciara din care sa rezulte ca este avizat sa practice serviciile de asigurare facultativa de persoane (asigurari contra accidentelor), în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor si se depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca capacitatea tehnica si/sau profesionala, respectiv detinerea unui certificat din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare în valoare cumulata de minim 2.060.352,00 lei fara T.V.A., la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de certificate/documente prin care sa se confirme prestarea de servicii similare, continând referiri la beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului. În cazul în care clientul nu este un beneficiar privat si operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Nota: În cazul în care valoarea este exprimata în alta moneda decât cea nationala, la evaluarea cerintei se va tine cont de cursul lei/valuta comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 25.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In situatia in care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economic-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de prêt, pe SEAP in sectiunea “Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa imbunatateasca pretul oferat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de acord cadru/contract subsecvent din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, acestea vor fi formulate in scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectand termenele prevazute de art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici vor depune documentele in SEAP cu semnatura electronica extinsa conform prevederilor art. 60 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care oferta necesita a fi depusa prin divizarea mai multor documente fiecare document va fi semnat cu semnatura electronica in baza prevederilor anterior mentionate. Ofertantul care depune oferta impreuna cu asociatul/subcontractantul/tertul sustinator, dupa caz, pe langa declaratiile si DUAE proprii va depune si declaratiile si DUAE ale asociatului/subcontractantului semnate cu semnatura electronic extinsa emisa pe numele asociatului/subcontractantului/tertului sustinator. Acordul de asociere si acordul de subcontractare va fi semnat cu semnatura electronica al liderului asocierii sau grupului participant in cadrul procedurii. Pe langa cele mentionate anterior, odata cu oferta se va depune acordul de asociere/acordul de subcontractare si/sau angajmentul ferm al tertului sustinator, acesta din urma conform art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, semnate cu semnatura electronica emisa pe numele asociatului/subcontractantului/tertului sustinator in functia/calitatea de participant declarat prin DUAE. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractului/terului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Unitatea Militara 01575 Bucuresti
Adresa postala: bd. Drmul Taberei, nr. 9-11, sector 6, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061353 , Romania , Tel. +40 213185390 , Email: um01575achizitii@forter.ro , Fax: +40 213185386
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2018 14:55