22 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Numar anunt: 183821 / 22.03.2018
Denumire contract: SISTEM DE AUTOMATIZARE A DISTRIBUTIEI-MONTARE REANCLANSATOARE SI SEPARATOARE TELECOMANDATE IN SF6 IN RETELELE DE MEDIE TENSIUNE-SUCURSALA SATU MARE, ETAPA 2017

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400380 , Romania , Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN , Tel. +40 0264205435 , Email: mihaiela.oltean@tnd.electrica.ro , Fax: +40 0264205425 , Adresa internet (URL): www.electrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

SDEE TRANSILVANIA NORD SA-SUCURSALA SATU MARE
Adresa postala: Str.Mircea cel Batran Nr.10 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440012 , Romania , Punct(e) de contact: Serv.Monitorizare Investitii , Tel. +40 261805830 , In atentia: Dl.Ing.Chiorean Adrian , Email: sdsatumare@distributie-energie.ro , Fax: +40 261805704 , Adresa internet (URL): www.edtn.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SDEE TRANSILVANIA NORD SA-SUCURSALA SATUMARE
Adresa postala: Str.Mircea cel Batran Nr.10 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440012 , Romania , Punct(e) de contact: Serv.Monitorizare Investitii , Tel. +40 261805830 , In atentia: Dl.Ing.Chiorean Adrian , Email: Adrian.Chiorean@distributie-energie.ro , Fax: +40 261805704 , Adresa internet (URL): www.edtn.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: SEAP , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania , Punct(e) de contact: . , In atentia: . , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate pe actiuni
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISTEM DE AUTOMATIZARE A DISTRIBUTIEI-MONTARE REANCLANSATOARE SI SEPARATOARE TELECOMANDATE IN SF6 IN RETELELE DE MEDIE TENSIUNE-SUCURSALA SATU MARE, ETAPA 2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Jud.Satu Mare
Codul NUTS: RO115 – Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Investitia consta in montarea unui numar de 44 de reanclansatoare si separatoare telecomandate in retelele de medie tensiune care apartin de SDEE Transilvania Nord SA-Sucursala Satu Mare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45315300-1 – Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile se vor realiza conform documentatiilor anexate la documentatia de atribuire. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat (functie de care se vor elabora si evalua ofertele) a fost calculata avandu-se in vedere devizul general aferent investitiei si este de 2 568 832,52 lei.

Valoarea estimata fara TVA: 2,568,832.52 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
25600 lei. Garantia de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: – Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; – Ordin de plata vizat de banca, in contul autoritatii contractante; – Virament bancar. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Contul bancar pentru depunerea garantiilor este: RO 58 RNCB 0221 0119 5091 0001 deschis la BCR Satu Mare. Echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul valutar BNR din ziua publicarii invitatiei de participare. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse la inceperea analizarii acestora. Garantia de participare constituita de ofertantul castigator se va restitui de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita câstigatoare,se returneaza de entitatea contractanta dupa semnarea contractului sectorial/acordului-cadru cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate câstigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial/acorduluicadru cu ofertantul declarat câstigator. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire al garantiei de buna executie a contractului: a) prin instrumente de garantare emise in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devin anexa la contract; valabilitatea acestora va acoperii întreaga perioada de garantie de buna executie. Scrisoarea de garantie bancara va fi intocmita in conformitate cu Formularul 18; b) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca, in care va fi virata suma ce reprezinta 0,5% din valoarea contractului; Ofertantul va specifica în oferta, modul în care se va constitui garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Nota: se solicita deopotriva ofertantilor, asociatilor, subcontractantilor si tertilor sustinatori.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016. Se va prezenta DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator)
Nota: se solicita deopotriva ofertantilor, asociatilor, subcontractantilor si tertilor sustinatori.
3. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016. Se va prezenta DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator)
Nota: se solicita deopotriva ofertantilor, asociatilor, subcontractantilor si tertilor sustinatori.
4. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.180 din Legea 99/2016. Se va prezenta DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.(2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
Nota: se solicita deopotriva ofertantilor, asociatilor, subcontractantilor si tertilor sustinatori.
Nota: Persoanele de la SDEE Transilvania Nord S.A. care aproba/semneaza documente legate de procesul de atribuire sunt: Director General SDEE TN ing. Merdan Emil, Director Servicii Comune ec. Dora Fataceanu, Director Divizie Dezvoltare Retea ing. Margin Adrian, Director Departament Juridic si Control general cons. jr. Abrudan Luminita, Director Departament Monotorizare Investitii ing. Chis Tudor, Sef Birou Disciplina Contractuala ec. Mandrean Maria Magdalena, Director Departament Achizitii si Logistica ing. Oltean Ioana Mihaiela.
Persoanele de la SDEE Satu Mare care aproba/semneaza documente legate de procesul de atribuire sunt: Director SDEE Satu Mare dr.ing. Tamas Mircea, Sef Serv.Financiar ec.Stanca Olivia, Cons. jr. Szabo Melinda si Sef Serv.Monitorizare Investitii ing. Chiorean Adrian Danut.
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc,la solicitarea entitatii contractante va prezenta documente justificative, respectiv- certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (buget local, buget de stat, etc), LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA, precum si Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de controlin cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Si ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea entitatii contractante, daca este cazul sa prezinte documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana. 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de ofertantul clasat pe primul loc. Documentul justificativ se va prezenta în original/ copie legalizata/ copie „conform cu originalul”, anexându-se si traducerea autorizata în(limba româna).
2.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina: -Atestat de tip C2A eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),valabil la momentul prezentarii acestuia, cerinta necesara conform art.8 din Ordinul ANRE nr.45/2016. Daca ofertantul/ofertantii asociati subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, cerinta se considera indeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. Executantul are obligatia de incheia contracte cu subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu entitatea contractanta. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016, urmand ca documentul justificativ, respectiv Atestatul tip sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis de autoritatea de reglementare in domeniul energiei din tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc.
Documentul justificativ se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul” si insotite de traducerea autorizata in limba romana. Ofertantul declarat castigator va avea obligatia reinoirii atestatului ANRE daca expira in perioada de executie a lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor din care sa rezulte ca a executat la nivelul unuia sau mai multor contracte, lucrari similare cu obiectul contractului a caror
valoare cumulata este de cel putin 2 568 832,52 lei(modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul simplificat publicat initial).
Experienta similara se confirma prin prezentarea de certificari/documente de
buna executie, semnate de beneficiar, din care sa rezulte: valori, perioada si
locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari,
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Acestea vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016 aplicabila operatorilor economici( Ghid utilizare Document Unic de Achizitii European(DUAE)).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 80 % 80
Descriere: Componenta financiara
2. Garantia acordata lucrarii 10 % 10
Descriere: Garantia acordata lucrarii minima acceptata este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune fara observatii. Oferta cu garantia acordata lucrarii mai mica de 36 luni va fi declarata neconforma. Oferta cu durata garantiei lucrarii de 36 luni va fi declarata conforma Garantia acordata lucrarii maxima este de 96 luni de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune fara observatii. Oferta cu durata garantiei acordata lucrarii mai mare de 96 luni nu va fi punctata suplimentar, va primi punctajul maxim de 10 puncte. Oferta cu garantia acordata lucrarii de 96 luni va primi punctajul maxim de 10 puncte. Pentru ofertele cu garantia acordata lucrarii cuprinsa intre 36 si 96 luni (Durata gar.lucr.Of. N), punctajul va fi acordat proportional aplicand formula.
3. Durata garantiei echipamentelor 10 % 10
Descriere: Durata garantiei echipamentelor minima acceptata este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune fara observatii. Oferta cu durata garantiei echipamentelor mai mica de 24 luni va fi declarata neconforma. Oferta cu durata garantiei echipamentelor de 24 luni va fi declarata conforma.Durata garantiei echipamentelor maxima este de 96 luni de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune fara observatii. Oferta cu durata garantiei echipamentelor mai mare de 96 luni nu va fi punctata suplimentar, va primi punctajul maxim de 10 puncte. Oferta cu durata garantiei echipamentelor de 96 luni va primi punctajul maxim de 10 puncte.Pentru ofertele cu durata garantiei echipamentelor cuprinsa intre 24 si 96 luni (Durata gar. echip. Of. N), punctajul va fi acordat proportional aplicand formula.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
edtn-sdsm-17-612
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Durata de executie este cea impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor. 2.Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei.Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei. Amendamentele depuse ulterior deschiderii ofertelor nu vor mai fi luate in considerare. 3.Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, în perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita. 4.Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe linkul:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. 5.Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP(Sectiunea“Intrebari”),integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 6.In cazul ofertelor cu punctaje egale, situate pe primul loc, departajarea, se va face dupa factorul pret, iar in cazul in care si preturile vor fi egale, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 7. In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile in conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. b din Legea 101/2016. 5 zile in conformitate cu art. 8, alin. 1, lit. b din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic al SDEE Transilvania Nord SA-Sucursala Satu Mare
Adresa postala: Str.Mircea cel Batran Nr.10 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440012 , Romania , Tel. +40 261805745 , Email: Melinda.Szabo@distributie-energie.ro , Fax: +40 261805704 , Adresa internet (URL): www.edtn.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2018 07:32