22 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183825 / 22.03.2018
Denumire contract: Acord cadru furnizare produse agrochimice

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. 22 Decembrie nr 36 , Localitatea: Baia Mare , Cod postal: 430314 , Romania , Punct(e) de contact: Baia Mare , Tel. +40 262211963 , Email: marcel@marasilva.ro , Fax: +40 262211794 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare produse agrochimice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baia Mare ;str 22 decembrie nr 36
Codul NUTS: RO114 – Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 227,912 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia un acord cadru pentru 24 luni cu un singur operator economic. Frecventa contractelor subsecvente – anuala
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse agrochimice , conform caietului de sarcini .
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 15.
Cantita?ile minime ?i maxime estimate aferente acordului cadru pt fiecare lot , cantitatile minime SI MAXIME care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cadrul fiecarui lot, / lot , cf.art.20 alin.8 lit.f) din HG 395/2016, se regasesc in documentul atasat “cantitati minime si maxime.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent : Lot 1 – 10800 lei ; Lot 2- 122753.8 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24450000-3 – Produse agrochimice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr. 1
Nr.
crt.
Denumirea produsului/substantei U.M. Cantitati Cantitati
mimine ale acordului cadru maxime ale acordului cadru Cantitati minime ale unui contract subsecvent

INSECTICIDE
1 CALYPSO 480 SC sau echivalent – tiacloprid 480g/l
l 2 10 2
2 MOSPILAN 20 SG sau echivalent – acetamiprid 200g/kg
Kg. 18 36 18
3 ACTARA 25 WG sau echivalent – thiametoxam 25 %
Kg. 2 4 2
FUNGICIDE
1. TOPSIN 70 WDG sau echivalent – tiofanat metal 70% kg. 9 20 9
2. FOLPAN 80 WDG sau echivalent – folpet 80% kg. 1 21 1
DEZINFECTAT SOL
1 FORMALINA 37 % (Formaldehida 37 % ) l 300 600 300
ERBICIDE
1 ROUNDUP sau echivalent – glifosat acid 360 g/l l 10 20 10
ÎNGRASAMINTE
1. AZOTAT DE AMONIU (Ingrasamant) Kg 300 7000 300
2. INGRSAMANT COMPLEX NPK 16:16:16 Kg 300 12000 300

1 FOLIE POLIETILENA 12 metri latime kg 150 2000 150

Lot nr. 2
Nr.
crt.
Denumirea produsului/substantei U.M. Cantitati Cantitati
mimine ale acordului cadru maxime ale acordului cadru Cantitati minime ale unui contract subsecvent

FEROMONI
1 ATRALYMON +PANOURI ADEZIVE buc. 459 918 459
2 ATRATYP buc. 1929 3374 1929
3 Curse tip bariera buc. 1 1446 1
Acesorii cursa buc. 1 1446 1

Valoarea estimata fara TVA: 227,912 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
[1].Cuantumul garantiei de participare : 1068 lei – lot 1 ; 1211 lei- lot 2 . Daca se opteza pentru plata garantiei in alta valuta, pentru echivalenta se va avea în vedere cursul BNR inainte cu cinci zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. [2].Garantia de participare va fi valabila cel putin 90 zile (de la data limita de depunere a ofertelor) si se va constitui conform Art. 36 din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare. [3].Varianta depunerii numerar este acceptata pentru sume mai mici de 5000 lei. Viramentul bancar se va efectua in contul Directiei Silvice Maramures Cont: RO51BRDE250SV06747052500 deschis la B.R.D. Baia Mare- cont in RON. Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari, trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. [4].Indiferent de modalitatea aleasa, dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP, în fisier separat denumit “Garantie de participare”, împreuna cu oferta. [5].Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare în situatiile prevazute la Art. 37 din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de participare se va face la solicitarea ofertantului, în conformitate cu prevederile legale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la Art.59-60, Art.164-165 si Art. 167 din Legea nr. 98 /2016 cu

modificarile si completarile ulterioare. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic,

ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant).

Persoanele de decizie in cadrul D.S. Maramures in ceea ce priveste procedura in cauza sunt:

Indrei Dumitrean; Iacob Andreica ; Claudia Tatar; Cristina Costin ; Marcel Cosma ; Dan Tututa; Veronica Maris

SE VOR PREZENTA DOCUMENTELE:

• Declaratia de neincadrare in in situatiile prevazute la Art. 59-60, completata separat de fiecare dintre participanti (in calitate de ofertant

unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant) conform modelului dat.

• Declaratia DUAE completata separat de fiecare dintre participanti (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau

subcontractant). Cand va primi o solicitare in acest sens, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea

evaluarii ofertelor (impreuna cu asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii sai, dupa caz) va prezenta urmatoarele documente justificative:

a) Certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante valabil la momentul depunerii.

b) Certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante valabil la momentul depunerii. NOTA: In situatia existentei mai

multor puncte de lucru, cerinta privind taxele si impozitele locale se va aplica pentru toate sediile si punctele de lucru PENTRU CARE

EXISTA OBLIGATII DE PLATA. Daca in Certificatul constatator eliberat de ONRC apar mai multe sedii si puncte de lucru, aferent fiecarei

localitati se va depune certificat fiscal sau, in cazul in care nu exista obligatii de plata, se va depune declaratie pe propria raspundere din

care rezulta acest lucru.

c) Cazierul judiciar al operatorului economic, al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic si al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC /actul constitutiv (Notificarea ANAP 256 /2016 si art. 164 alin. (2) din legea 98 /2016).

d) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art. 166 alin.

(2), Art. 167 alin. (2), Art. 171 din Legea 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA: Referitor la asociat /subcontractant /tert sustinator: odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere /acordul de

subcontractare /angajamentul de sustinere. A se vedea Cap. IV.4.3 pct. [9] din fisa de date. Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti

participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care

acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

SE VOR PREZENTA DOCUMENTELE:

• Declaratia DUAE completata corespunzator. Cand va primi o solicitare in acest sens, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar

intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute în

certificat trebuie sa fie reale /valide la momentul depunerii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din

certificatul constatator emis de ORC. NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt

acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu

obiectul contractului.

NOTA: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documentele solicitate, se vor

depune documente edificatoare echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. A se vedea Cap. IV.4.3 pct. [7] din fisa de

date.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi furnizat produse similare in ultimii ultimii 3 ani

, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia DUAE completata corespunzator. Cand va primi o solicitare in acest sens, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documente care sa confirme derularea corespunzatoare a livrarilor respective (documente constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, orice alte documente relevante in sustinerea cerintei) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3070/13.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
[1].Corespondenta privind defasurarea procedurii (p.v.deschidere-daca e cazul /clarificari /comunicari /etc) se va derula prin intermediul SEAP. In cazuri exceptionale se va utiliza si FAX-UL /E-MAILUL CARE TREBUIE OBLIGATORIU MENTIONATE DE CATRE OFERTANTI. OFERTANTII AU OBLIGATIA DE A ASIGURA BUNA FUNCTIONARE A ACESTOR CAI DE COMUNICARE SI DE A URMARI PROCESUL DE ATRIBUIRE. DE ASEMENEA, OFERTANTII AU OBLIGATIA ACTUALIZARII DATELOR LOR DE INDENTIFICARE DIN SEAP. [2].Mod accesare si completare DUAE: *https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter* sau *https://ec.europa.eu/tools/espd*. DUPA COMPLETARE, DUAE SE VA SALVA IN FORMAT PDF. SI VA FI DEPUS ASTFEL ODATA CU OFERTA. [3].Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, garantia de participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. In situatia in care ofertantul nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca acesta si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. [4].Daca exista incertitudini privind operatorii economici, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. [5].Se considera ca, odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta prevederile si cerintele documetatiei de atribuire inclusiv clauzele contractuale din modelul de contract /acord cadru+contract subsecvent. Eventualele propuneri de modificare /completare /eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari, PROPUNERI CARE SE VOR FACE ANTERIOR TERMENULUI LIMITA PANA LA CARE SE POT SOLICITA CLARIFICARI (mentionat la Cap. I.1 din Fisa de date a achizitiei). Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile (inclusiv termenele) prevazute de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Silvica Maramures
Adresa postala: str 22 decembrie nr 36 , Localitatea: Baia Mare , Cod postal: 430314 , Romania , Tel. +40 262211963 , Email: marcel@marasilva.ro , Fax: +40 262211794 , Adresa internet (URL): www.marasilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2018 08:50