22 martie 2018

Autoritate contractanta: Municipiul Iasi
Numar anunt: 183827 / 22.03.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare si consultanta pentru “Modernizare campus scolar tehnic in Municipiul Iasi – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700064 , Romania , Punct(e) de contact: Gabriela Badarau , Tel. +40 0232258190 , In atentia: Roxana Mateciuc , Email: licitatii@primaria-iasi.ro , Fax: +40 0232258190 , Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare si consultanta pentru “Modernizare campus scolar tehnic in Municipiul Iasi – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si consultanta pentru “Modernizare campus scolar tehnic in Municipiul Iasi – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” – conform caietului de sarcini
Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari:10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
72224000-1 – Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare si consultanta pentru “Modernizare campus scolar tehnic in Municipiul Iasi – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” – conform caietului de sarcini
Valoarea estimata de 170.000 lei fara TVA este compusa din:
– valoare estimata servicii de proiectare: 110.000 lei fara TVA
– valoare estimata servicii de consultanta: 60.000 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 170,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare:1.700lei. Modalitati de constituire acceptate, conform art.36 din HG nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare: -Virament bancar în contul autoritatii contractante: (RO45TREZ4065006XXX000460 Trezoreria Iasi); – Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. -Prin depunere la casieria autoritatii contractante. In cazul in care Garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de participare simplificat. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul /ofertantii vor constitui garantia de participare prin virament – dovada se depune scanata in SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare (sub orice forma) se va depune scanata numai in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora -limita de depunere a ofertelor 10% din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie: conf. art. 39 si 40 din HG 395/2016, actualizata. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau prin virament bancar. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobânda in favoarea prestatorului. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz. Atat subcontractantul cat si tertul sustinator completeaza câte un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin.(3) si art.183 din Legea nr 98/2016;
– se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictelor de interese) din Legea nr. 98/2016 (Prezentare formular nr. 1) fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante. Declaratia va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit tertul sustintor al ofertantul este alta decat Romania, angajamentul ferm de sustinere se va depune in limba romana.
Lista persoanelor care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante:Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
MIHAI CHIRICA- primar , HARABAGIU GABRIEL VASILE – Viceprimar,BOTEZ RADU – Viceprimar, DENISA LILIANA IONASCU-Secretar, APETROAEI MARIA-Director General DGEFPL, CAZUC CARMEN-Director Executiv DGEFPL,PINTILIE AURORA– Director Executiv DGEFPL, DUMITRU PETRU TOMORUG- Director Executiv Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana,OTELEANU CRISTINA DANIELA – Director Serviciul Juridic , FOTACHE ELENA-BEATRICE-Director Executiv Directia Proiecte Europene ,VIORICA BOSTAN-Director Executiv Directia Tehnica si Servicii Comunitare,ALBISTEANU CRISTINA-Director Executiv Directia Fond Locativ,RADU MIHAI GRIGORAS -Director Executiv Directia Exploatare Patrimoniu, MIHAELA -DANA PINTILIE -Sef Serviciul Contencios.
Consilieri locali: CHIRICA MIHAI,CRUCIANU TEODOR BOGDAN,BOISTEANU PAUL CORNELIU,HARABAGIU GABRIEL VASILE,SCRIPCARU CALIN ,ISTRATE DUMITRU MARCEL, ALDEA CATALINA, BOCA ADRIAN FLORIN,AUR MARIUS – CATALIN,TAUTU IULIANA DANIELA,SURDU GABRIEL MIHAI,SANDU VASILE,NEDELCU VLAD NICOLAE, CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN,PINTILEI MIHAIL,BOSTAN MANUEL CIPRIAN,GHIZDOVAT VLAD,IGNAT ETIENNE,BOZ PETRU EDUARD,COTOFAN ALEXANDRU IOAN, DORNEAN TUDOR,TIMOFCIUC RAZVAN,JUGRIN LUCIAN,GABURICI VIOLETA ADRIANA,PIFTOR DANIEL,BOTEZ RADU,VINTILA IORDAN,POSTOLACHE ANDREI.
Comisia de evaluare:Vulpoi Marian, Ioana Mihai, Anca Aura Gavriluta, Dumitru Petru Tomorug, Sergiu Enache, Alina Balan. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota: In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul este alta decat Romania, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate.Aceste documente se vor depune in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii aferente principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din care sa reiasa ca au fost prestate servicii similare în valoare cumulata de minimum 170.000,00 lei, fara TVA, la nivelul a unuia sau mai multor contracte, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, insotita de recomandari pentru serviciile prestate din partea beneficiarilor publici sau privati.
Experienta similara se va demonstra prin prezentarea a 2 categorii de contracte de servicii:
a. proiectare tehnica pentru construc?ia de lucrari publice.
b. consultanta/asistenta tehnica în domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare, asistenta tehnica în evaluarea proiectelor/cererilor de finantare.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii referitoare la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa caz acestea putand fi:
– procesul-verbal de receptie întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia serviciilor;- certificari de buna executie; – documente constatatoare, etc.
Documentele trebuie sa ateste faptul ca serviciile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul serviciilor), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul prestarii serviciilor.
In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Pentru contractele exprimate in alta moneda(valuta), la echivalenta in RON se va lua in considerare curs mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul în care s-au executat serviciile.
2.Se solicita prezentarea unei declaratii cu privire la numarul mediu anual de personalului operatorului economic care executa servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiilor lor, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiilor lor, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata cistigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa de internet dedicata:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si http://ec.europa.eu/tools/espd.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Municipiul Iasi – Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Iasi , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700064 , Romania , Tel. +40 0232267582/189 , Email: licitatii@primaria-iasi.ro , Fax: +40 0258190 , Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2018 09:01