22 martie 2018

Autoritate contractanta: JUDETUL IASI
Numar anunt: 183836 / 22.03.2018
Denumire contract: Contract de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Casa memoriala „Costache Negruzzi” în cadrul proiectului >

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700075 , Romania , Punct(e) de contact: Anca Muscheru , Tel. +40 0232235100 , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40 0232214425/210/336 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP, www.e-licitatie.ro
Adresa postala: SEAP , Localitatea: n , Cod postal: b , Romania , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Casa memoriala „Costache Negruzzi” în cadrul proiectului >
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: JUDETUL IASI – Casa memoriala „Costache Negruzzi”
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii pentru elaborarea documenta?iei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Casa memoriala „Costache Negruzzi” în cadrul proiectului >

Aceasta documentatie consta în:
– Tema de proiectare;
– Expertiza tehnica;
– Studii de teren ( topografic si geotehnic);
– Documentatie de avizare a lucrarilor de interven?ie inclusiv Studiul de diagnosticare parament ;
– Documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism;

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1) – 8 zile.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare:in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71319000-7 – Servicii de expertiza (Rev.2)
71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Casa memoriala „Costache Negruzzi” în cadrul proiectului >

Valoarea estimata fara TVA: 27.840,00 lei.
Aceasta documentatie consta în:
– Tema de proiectare;
– Expertiza tehnica;
– Studii de teren ( topografic si geotehnic);
– Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie inclusiv Studiul de diagnosticare parament ;
– Documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism;

Aceste documentatii vor trebui sa respecte continutul cadru prezentat in H.G. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare – privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii precum si prescriptiile impuse prin avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Având în vedere ca, pentru finantarea executiei lucrarilor de restaurare, Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa acceseze fonduri europene, documentatiile vor fi elaborate în concordanta cu cerintele finantatorului si legislatia în vigoare. Proiectantul va avea în vedere la stabilirea pretului ofertei, cerinta achizitorului de actualizare ori de câte ori este necesar a devizului general, fara modificarea pretului contractului.
În memoriul tehnic intocmit în cadrul D.A.L.I., proiectantul va prezenta, în mod detaliat si distinct, toate cerintele/criteriile de eligibilitate din grila de evaluare tehnica si financiara din cadrul conditiilor specifice de accesare a fondurilor prevazute in Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Comun România-Republica Moldova, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale si protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 – Promovarea ?i conservarea patrimoniului cultural si istoric, care constituie criterii de punctaj pentru obtinerea finantarii proiectului, corelata dupa caz cu partea desenata.
Toate cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii, vor fi cheltuieli eligibile conform prevederilor din Ghidul solicitantului pentru finanta Programul Operational Comun România-Republica Moldova, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale si protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 – Promovarea si conservarea patrimoniului cultural si istoric.
Elaborarea documentatiei pentru obtinerea de avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism. Proiectantul va întocmi documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare demararii si derularii investitiilor în conformitate cu legislatia în vigoare. Pentru realizarea documentatiilor de mai sus se vor respecta, de asemenea, toate reglementarile tehnice si normativele specifice.Obtinerea avizelor si acordurilor mentionate în certificatul de urbanism si prezentarea acestora în cadrul DALI.În sarcina autoritatii contractante intra doar plata taxelor pentru obtinerea acordurilor/avizelor.

Valoarea estimata fara TVA: 27,840 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa prezinte împreuna cu oferta o garantie de participare în suma de 270 lei valabila pentru o perioada de 90 de zile calculate de la termenul pentru depunerea ofertelor. Regula privind modalitatea de constituire a garantiei de participare este: virament bancar, in contul RO72TREZ4065006XXX000459, CF:4540712, Trezoreria Municipiului Iasi (în detaliile tranzactiei se va mentiona numarul anuntului de participare) sau instrument de garantare emis de catre o banca sau de catre o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii.GP trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume în numerar. Procedura de atribuire fiind online, dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al Ofertantului, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr.1). Echivalenta pentru o GP depusa în euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantie de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA,exclusiv TVA, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar in contul RO72TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712,Trezoreria Municipiului Iasi sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform Documentatiei de atribuire a contractului de servicii. În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea serviciilor. Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar prestatorul nu este indreptatit la aceasta, cu 15 de zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi receptionate, asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini. În cazul în care prestatorul nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante, autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere in întârziere. Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr.2, in original).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte referitoare la motivele de excludere

Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic participant (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii initiale a
DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate ( se va consulta Ghidul de utilizare
DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 1

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este
membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind
motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situatii exceptionale, si pentru motive
imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Operator Economic aflat în situatiile de
mai sus.

Documente justificative: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa
cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente
emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Cerinta nr. 2

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna dintre
situatiile mentionate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a
contributiilor la asigurarile sociale.
Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (mentionate la art.
165, alin (1) si alin (2) din Legea nr. 98/2016) se aplica Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre
judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator
economic este înfiintat sau pentru care Autoritatea Contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor
de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere
ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în conditiile specificate la art. 165, alin. (3) din Legea
nr.98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de excludere.

Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a mentine un Operator Economic în
procedura de atribuire, chiar daca se gaseste în situatiile descrise la art. 165, alin (1) si (2) când cuantumul acestor obligatii de plata sunt
sub 4.000 lei sau când sunt peste 4.000 lei, însa reprezinta mai putin de 5% din volumul acestor obligatii la ultima scadenta de plata.

Documente justificative: Certificate de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente
emise în tara de rezidenta;

Documente justificative:

– Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local) din sa
rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile
prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

– Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 3

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna dintre
situatiile mentionate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte
de interese sau abateri profesionale.

3.1 Motive de excludere privind insolventa / lichidarea

Operatorii Economici împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca Autoritatea
Contractanta, în baza documentelor/informatiilor transmise de catre Operatorul Economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a
îndeplini obligatiile contractuale, în conditiile în care Operatorul Economic se afla:

1. fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente,

2. fie în faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave

Un Operator Economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de
conflict de interese.

Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia
situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti Operatorii Economici.

Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Operator
Economic, atunci când o situatie de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe.

Cerinta nr. 4 – neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, o situatie de conflict de interese reprezinta orice situatie în care personalul Autoritatii Contractante
sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenta rezultatul acesteia
au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite impartialitatea sau independenta lor în contextul procedurii de atribuire.

Situatiile pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese includ, dar fara a se limita la:

a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:

i. persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Tertilor Sustinatori sau al
Subcontractantilor propusi sau ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia
dintre Ofertanti, Terti

Sustinatori sau Subcontractantilor propusi;

b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al
doilea,inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti,
Terti Sustinatori ori Subcontractantilor propusi;

c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constata ca sau cu privire la care exista indicii
rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura, sau ca se afla
într-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d. atunci când Operatorul Economic participant la procedura are:

i. drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare ori

ii. drept actionari sau asociati care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau îi
confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, persoane care sunt: sot/sotie, ruda sau afin pâna la
gradul al doilea, inclusiv, ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante sau al
furnizorului de servicii auxiliare achizitiei implicat în procedura de atribuire;

e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care:
i. sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea, inclusiv,

ii. se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie.

Operatorii Economici trebuie sa fie în masura sa dovedeasca, în orice moment pe parcursul procedurii ca implicarea lor în pregatirea
procedurii de atribuire nu ar putea denatura concurenta.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 3 „Declaratie privind neincadrarea in
prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016″, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 3 va fi transmis in
mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire
sunt:

1. POPA MARICEL – PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI

2. OLTEANU ROMEO – VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI

3. CHIRILA VICTOR – VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI

4. VERNICA LACRAMIOARA – SECRETARUL JUDETULUI IASI

5. ALUNGULESEI GABRIELA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA

6. PORAICO MARIA – SEF SERVICIU, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS-ADMINISTRATIV , DIRECTIA JURIDICA

7. ARVINTE ELENA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

8. BUHUSI ALINA MARIA – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA

9. DOROBAT MIHAELA – SEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA

10.MARGARINT ELENA – ADRIANA – SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE,DIRECTIA ECONOMICA

11.AFILIPOAIE MARIETA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA

12.TANASE MARIUS NICOLAE – SEF SERVICIU PROIECTE SI PARTENERIATE, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA.

13.LUCIAN JARDA – CONSILIER , DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA, SERVICIUL PROGRAME SI STRATEGII

14.MUSCHERU LUMINITA ANCA – DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

15.ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA – SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

16.APETREI NICOLETA – CONSILIER, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE – SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

17.SERBANOIU CATALINA – CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

18.IFTIMIEI MIHAI – CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIERI JUDETENI:

1.Afloarei Sorin – Alexandru

2.Aivanoaei Constantin – Alin

3.Aniculaesi Mircea

4.Apostol Silviu

5.Avram Petru

6.Bratescu Liviu

7.Bulgaru Liviu – Gabriel

8.Carp Petra

9.Calin Stefan

10.Catur Constantin – Catalin

11.Chirila Victor – Vicepresedinte

12.Ciornia Camelia

13. Cîtea Petronela

14.Cotiuga Vasile

15.Danga Marius – Sorin

16.Doleanu Stefan

17.Flutur Sorin – Georgel

18.Ivancia Mihaela

19.Lebada Dorel

20.Manolache Mircea

21.Minea Marius – Danut

22.Morosan Catalin

23.Olteanu Romeo – Vicepresedinte

24. Ostaficiuc Marius Eugen

25.Paraschiv Dumitru

26.Popa Maricel – Presedinte

27.Stoian Ioan

28.Sandu Ion – Vasile

29.Stanciu Cristian

30.Mihai Florin

31.Serban Constantin

32.Taraboanta Iulian

33.Urcaciu Ion Lorin

34.Ursanu Radu – Ionel

35.Uscatu Constantin – Marian

36.Vatra Gheorghe Romeo

37.Vornicu Liviu Gabriel.

Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia profesionala a Operatorului Economic, cum ar fi încalcari
ale regulilor de concurenta de tip cartel în scopul trucarii licitatiilor sau încalcarii de drepturi de proprietate intelectuala, savârsite cu intentie
sau din culpa grava, demonstrabile cu mijloace adecvate de proba, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati
administrative.

3.3 Motive de excludere privind denaturarea concurentei

Autoritatea Contractanta considera indicii plauzibile referitoare la angajarea Operatorului Economic în activitati de denaturare a concurentei
daca exista dovezi referitoare la:

1. similitudinea semnificativa a Ofertelor emise de catre Operatori Economici diferiti ori

2. depunerea simultana de Oferte, individual si în comun cu alti Operatori Economici în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire ori

3. depunerea simultana de Oferte individuale sau în comun cu alti Operatori Economici si nominalizarea ca Subcontractant pentru un alt
Operator Economic, în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire ori 4. aceleasi persoane sau rude de pâna la gradul 2, cu interese comune de orice natura, se regasesc în pozitii de conducere la nivelul a doi
Operatori Economici concurenti în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire.

Daca este cazul, înainte, însa, de a formula o decizie de excludere pentru motive legate de denaturarea concurentei, Autoritatea
Contractanta va solicita formularea unui punct de vedere de catre Consiliul Concurentei – caruia îi va înainta indiciile identificate si care
vizeaza denaturarea concurentei în cadrul sau în legatura cu procedura de atribuire în cauza. Consiliului Concurentei va formula un punct de
vedere în termen de 15 zile.

3.4 Motive de excludere privind încetarea anticipata a contractelor, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile Autoritatea
Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Operator Economic care a demonstrat deficiente semnificative sau persistente în
îndeplinirea unei solicitari în cadrul unui Contract de achizitii publice anterior, unui Contract anterior cu o Autoritate/Entitate

Contractanta sau unui contract de concesiune anterior care au luat forma unei încalcari grave a conditiilor contractuale si au dus la încetarea
anticipata a Contractului, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile.

Urmatoarele situatii, dar fara a se limita la, sunt considerate a reprezenta încalcarea grava a conditiilor contractuale:

a. neexecutarea obligatiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea lucrarilor,

b. livrarea unor produse sau servicii care prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei avute în vedere de
catre beneficiar,

c. comportament necorespunzator care creeaza îndoieli serioase cu privire la credibilitatea Operatorului Economic.

3.5 Motive de excludere si mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanism de self-cleaning)

Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a lua în considerare, în procesul de evaluare, mecanismul de reabilitare a credibilitatii
(mecanismul de self-cleaning) descris de catre Operatorii Economici în DUAE.

Orice Operator Economic care participa la procedura si se afla în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si art. 167 din Legea
98/2016,care atrag excluderea din procedura de atribuire are dreptul sa furnizeze dovezi privind masurile luate de acesta pentru a-si
demonstra, în mod concret, credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, prin descrierea în cadrul DUAE a masurilor de
autocorectare în vederea eliminarii cauzelor care au generat existenta situatiei de excludere, a infractiunii sau a faptei ilicite.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit men?ionate în DUAE, cu luarea în considerare de catre Operatorii Economici a
prevederilor art. 171, alin.(3) din Legea 98/2016.

La solicitarea Autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie sa prezinte Autoritatii Contractante dovezile concrete pentru masurile
descrise în DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic în acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru
demonstrarea în mod concret a credibilitatii acestuia pentru situatiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate în DUAE la
rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

În cazul în care Autoritatea Contractanta considera dovezile prezentate de catre Operatorul Economic ca fiind suficiente pentru
demonstrarea în mod concret a credibilitatii, Autoritatea Contractanta nu exclude Operatorul Economic din procedura de atribuire.

Operatorul Economic nu va fi exclus din procedura de atribuire chiar daca exista motive de excludere în cazul în care Autoritatea
Contractanta considera ca fiind suficient si credibil faptul ca Operatorul Economic adopta masuri în scopul:

i. remedierii consecintelor infractiunilor penale sau ale abaterilor si

ii. prevenirii în mod eficient a apari?iei unui comportament neadecvat.

Documente solicitate de Autoritatea Contractanta pentru demonstrarea inexistentei situatiilor de excludere:

Ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere Ofertantul completeaza si prezinta împreuna cu Oferta DUAE pentru fiecare
operator economic participant la procedura.

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante
demonstreaza inexistenta situatiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative indicate în DUAE de catre operatorul economic
la rubricile aferente.

Nota 1:

In conformitate cu art.168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se
incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara
de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati
competente din tara respectiva.

(2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o
declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens.

Nota 2:

In conformitate cu Notificare ANAP NR. 256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia
ca inacceptabila.

2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Înscrierea în registrul comertului

Cerinta – Orice Operator Economic participant la procedura, indiferent daca este Ofertant individual, membru al unei asocieri,Subcontractant
sau Tert Sustinator, trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activita?ii sale profesionale, prin înscrierea în registrul comertului
sau, in cazul persoanelor juridice straine, într-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante din statul membru în care este
stabilit.

Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, Operatorul Economic trebuie sa utilizeze Partea IV: Criterii de
selectie, Sectiunea A: Capacitatea de a corespunde cerintelor în DUAE, rubrica inscrierea in registrul comertului.

La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 si urmatoarele din Legea 98/2016, în orice moment pe
durata evaluarii Ofertelor dar nu mai târziu de comunicarea rezultatului procedurii, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al
asocierii) si orice alt Operator Economic implicat în procedura trebuie sa fie în masura sa prezinte documente care sa:

1. probeze toate afirmatiile incluse în DUAE la rubrica/rubricile solicitate;

2. sa demonstreze ca:

a. Operatorul Economic este legal constituit în tara sa de origine si ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,

b. desfasoara în mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:

i. exista corespondenta între obiectul principal al Contractului si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al Operatorului
Economic;

ii. exista corespondenta între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în procedura si activitatea economica înscrisa în documentul
de constituire al acestuia pentru Subcontractant si/sau Tert Sustinator.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE referitoare la capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:

1. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din
tara în care Operatorul Economic este stabilit;

2. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii în care este stabilit, daca este cazul.

Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTORA.

În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificata în Sectiunea IV.3.6) a Fisei de
Date a Achizitiei, operatorii economici trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Autoritatii Contractante, versiunea tradusa a
respectivelor documente în limba procedurii asa cum este aceasta specificata în Sectiunea IV.3.6 a Fisei de Date a Achizitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Cerinta – experienta similara – Ofertantul va prezenta Lista principalelor
servicii prestate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati, in care cel putin un serviciu prestat sa fi fost de elaborare documentatii la oricare dintre fazele de proiectare prevazute
de legislatia incidenta aferente unei investitii pentru realizarea de constructii
civile noi si/sau existente.

In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind Capacitatea
tehnica si/sau profesionala poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185
alin (1) din Legea 98/2016.

Pentru scopul prezentei proceduri:

– perioada de referinta, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare simplificat (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei, fara a lua în considerare existenta si numarul de extinderi ale termenului limita pentru depunerea Ofertei.
Subcontractare

Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.

În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/
subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii
subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia.

Subcontractantii vor preciza în DUAE informatiile aferente criteriilor de
calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru
subcontractare.

Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în
motivele de excludere.

Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca
acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se
încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Tert/terti sustinator/sustinatori

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în

conformitate cu art. 182 – 184 din Legea nr.98/2016.

În cazul în care Ofertantul utilizeaza capacitatile altor entitati pentru a
demonstra îndeplinirea cerintei minime, Tertul Sustinator trebuie sa:

1. îndeplineasca cerinta minima referitoare la servicii similare prestate în
mod corespunzator”;

2. sa nu se afle în una din situatiile descrise în Fisa de Date a achizitiei ca reprezentând motiv de excludere;

3. sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul
comertului, în tara în care este stabilit.
ASOCIERE

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 98/2016.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la
procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, Ofertantul trebuie sa utilizeze Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala în DUAE (raspuns), rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat”. Pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract/exercitiu/proiect similar prezentat ca experienta similara, Operatorul Economic Ofertant completeaza în DUAE (raspuns), utilizând formatul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, câmpurile solicitate . Pentru conversie din alta moneda în moneda în care este exprimata cerinta minima, Autoritatea Contractanta va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Centrala Europeana la http://www.ecb.int pentru anul inclus în câmpul „data de sfârsit” în DUAE (raspuns). În conditiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzator. La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerintei minime privind experienta similara prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse în DUAE (raspuns) la rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat. Documentele suport, nominalizate de catre Ofertant în DUAE (raspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare includ, fara a se limita la: procese verbale de receptie, certificate de acceptare sau alte dovezi nominalizate de catre Ofertant în DUAE (raspuns) ca document suport pentrutei similare si pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autoritatii Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experientei similare. În cazul în care, din orice motive documentele ce probeaza prestarea serviciilor, respectiv prestarea acestora în mod corespunzator nu sunt detinute de Operatorul Economic Ofertant în limba procedurii specificata în Sectiunea IV.3.6) a Fisei de Date a Achizitiei, Operatorul Economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Autoritatii Contractante, versiunea tradusa a respectivelor documente în limba procedurii, asa cum este aceasta specificata în Sectiunea IV.3.6 a Fisei de Date a Achizitiei. Operatorul economic participant la procedura, întelege si accepta ca, pe perioada evaluarii, Autoritatea Contractanta are dreptul de a se adresa beneficiarului serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara în cadrul DUAE, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic în DUAE cu privire la experienta similara. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, conform Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016 si nr. 258/18.05.2017. Se va depune, odata cu DUAE si acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. In cazul în care un Operator Economic Ofertant îsi exercita dreptul de a utiliza capacitatile altor entitati pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie: 1. sa transmita împreuna cu Oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru depunerea Ofertei urmatoarele: a. Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, în functie de relatia dintre operatorul economic ofertant si entitatea ce acorda sustinerea precum si caracteristicile si modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limiteaza la: i. o enumerare si descriere a capacitatilor pe care entitatea respectiva le pune la dispozitia Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerinta minima comunicata în Fisa de Date a Achizitiei si cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii. modalitatea efectiva în care entitatea pe ale carei capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Tertul Sussinator) asigura Autoritatii Contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament în situatia în care Operatorul Economic Ofertant caruia îi acorda sustinere devine Contractant si întâmpina dificultati pe parcursul derularii Contractului (în situatia în care capacitatile incluse în angajamentul ferm vizeaza resurse netransferabile); iii. anexa/anexele ce prezinta modul efectiv prin care entitatea pe a carei capacitate se bazeaza Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fara a se limita la planificarea si monitorizarea fluxului de informatii, documente, resurse si altele asemenea dintre entitatea ale carei capacitati Operatorul Economic le utilizeaza si Operatorul Economic Ofertant. b. un formular DUAE (raspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale carei capacitati le utilizeaza, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (Sectiunile A si B), Partea III, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, completat si semnat în mod corespunzator de Tertul Sustinator. 2. Sa marcheze „Da” în propriul DUAE (raspuns) care însoteste Oferta, Partea II: Informatii referitoare la Operatorul Economic, Sectiunea C: Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati. Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract/exercitiu/proiect similar prezentat ca experienta similara în ceea ce prive?te DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau în legatura cu documentele justificative sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic Ofertant. Nedepunerea odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Modalitate de indeplinire În cazul în care un Operator Economic Ofertant îsi exercita dreptul de a participa în comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie: 1. sa transmita împreuna cu Oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru depunerea Ofertei urmatoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE (raspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participa la aceasta procedura, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (Sectiunile A si B), Partea III, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea B: Capacitatea economica si financiara rubrica „media cifrei de afaceri generale (anuale ), Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, completat si semnat în mod corespunzator de Operatorul Economic cu care prezinta Oferta în asociere; c. completat si semnat în mod corespunzator de Operatorul Economic cu care prezinta Oferta în asociere. ii. Sa marcheze „Da” în propriul DUAE (raspuns), Partea II: Informatii referitoare la Operatorul Economic, Sectiunea A: Informatii privind Operatorul Economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achizitii publice împreuna cu altii?” si sa completeze informatiile suplimentare solicitate în acest sens. Nedepunerea acestora odata cu DUAE a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1) – 8 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare:in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor 2. Termenul de prestare al contractului de Servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, documentatii pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren si studii de diagnosticare) pentru reabilitarea obiectivului de investitii Casa memoriala „Costache Negruzzi” în cadrul proiectului > este defalcat astfel: Etapa 1 – Elaborarea temei de proiectare – 10 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere de catre Beneficiar, Etapa 2 – Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I) – 40 de zile calendaristice. 3.In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a documentului DUAE se va accesa urmatorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . 4.În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea contractanta accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre. 5. In cazul in care se constata ca mai multi operatori economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii acestora. 6.Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „SAU ECHIVALENT”.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CONSILIUL JUDETEAN IASI – Directia Achizitii Publice
Adresa postala: BLD. STEFAN CEL MARE SI SFANT, NR. 69 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 70007 , Romania , Tel. +40 232214425 , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax: +40 232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2018 10:09