22 martie 2018

Autoritate contractanta: UM 02032 CLUJ-NAPOCA
Numar anunt: 183845 / 22.03.2018
Denumire contract: Tamplarie PVC cu geam termopan, glafuri PVC si aluminiu

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UM 02032 CLUJ-NAPOCA
Adresa postala: STR. MOS ION ROATA NR. 3 – 5 MUN. CLUJ-NAPOCA , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400397 , Romania , Punct(e) de contact: Aftimescu Claudiu , Tel. +40 264593275 , Email: um02032@forter.ro , Fax: +40 264593276 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Tamplarie PVC cu geam termopan, glafuri PVC si aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Cazarma 1027 Someseni, str. Mos Ion Roata, nr 3-5
Cazarma 355 Bistrita, str. Granicerilor, nr. 3-5;
Cazarma 829 Prundu Bârgaului, str. Principala, nr. 418
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si montare Tâmplarie PVC cu geam termopan, glafuri PVC si aluminiu.
Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?iilor suplimentare în cel mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, dar nu mai tarziu de 7 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform OUG 107/2017. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44221000-5 – Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Cantitati de produse:
Lotul 1: Ferestre PVC=478,29 mp; Usi PVC=16,02 mp; Glafuri PVC=260,9 m; Glafuri Al=295,4 m;
Lotul 2: Ferestre PVC= 67,07 mp; Usi PVC= 4,50 mp; Glafuri PVC= 32,7 m; Glafuri Al= 32,7 m;
Lotul 3: Ferestre PVC= 13,65 mp; Usi PVC=16,63 mp; Glafuri PVC= 10,9 m; Glafuri Al= 10,9 m;
2. Valoare estimata (lei): Lotul 1=172.543.51; Lotul 2=24.317,15; Lotul 3=10.799,44;

Valoarea estimata fara TVA: 207,660.1 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: L1=1.700 lei; L2=200 lei; L3=100 lei. Cerintele se verifica cumulat pentru toate loturile la care se oferteaza. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu cea a ofertei. Forme de constituire a garantiei de participare: Virament bancar în contul autoritatii contractante RO71TREZ2165005XXX006875 deschis la trezoreria Cluj-Napoca, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor; Orice instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Numerar la casieria U.M. 02032 Cluj-Napoca, strada Mos Ion Roata, nr. 3 – 5, în cazul în care garantia de participare nu depaseste valoarea de 5.000 lei; Dovada constiuirii garantiei de participare se va încarca în S.E.A.P., semnata cu semnatura electronica pâna la data limita de depunere a ofertelor. Se vor avea în vedere prevederile art. 132 alin. 3 din H.G. 395/2016. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie în cuantum de 10% din valoarea fiecarui contract încheiat (fara T.V.A.), se constituie în cel mult 5 zile lucratoare prin orice instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (conform art. 40 aliniatul 1 din H.G. nr. 395 / 2016). Garantia de buna executie se va restitui în termen de 14 zile de la data finalizarii contractului, daca în acest interval nu au fost ridicate pretentii asupra ei. Nedepunerea garantiei de buna executie în termenul stabilit constituie motiv de anulare a acordarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat Achizitorul va efectua plata catre furnizor in maxim 30 de zile de la receptia produselor instalate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
– Se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor; DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
– Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor . Aceste documente pot fi:
a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc. ) la momentul prezentarii acestora;
b. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d. alte documente edificatoare, dupa caz.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, conform prevederilor sectiunii IV din acelasi act normativ. Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
– Persoane care aproba/ semneaza documente emise în legatura cu procedura de atribuire din cadrul autoritatii contractante: Csegzi Florin-Adalbert, Anghel Ionel-Toader, Aftimescu- Deleanu Claudiu, Dan Andreea-Alexandra, Todoran Alexandru, Ciobanu Anca, Lengyel Petru, Serban Lazar-Dumitru, Ilisan Liliana Patricia, Trifan Radu Lucian. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului,in raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte ca operatorul economic are profilul activitatii în legatura directa cu obiectul contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Se poate depune in original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul.
– alte documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa rezulte ca operatorul economic are profilul activitatii în legatura cu obiectul contractului.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Documentul se prezinta în original / copie legalizata (in cazul in care a fost depus in copie lizibila conforma cu originalul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care se depun doua sau mai multe oferte de pret egale cu pretul cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici situati pe primul loc depunerea unei noi oferte de pret, in plic sigilat si marcat corespunzator in termen de 3 zile de la cererea expresa a autoritatii contractante; dupa reofertare se va reface clasamentul in ordinea noilor preturi oferite, in vederea adjudecarii; Contractele se vor incheia pe loturi cu primul clasat dintre operatorii economici ofertanti. In cazul in care acelasi ofertant este desemnat castigator la mai multe loturi, autoritatea contractanta poate incheia un singur contract pe aceste loturi. 3. Nu se acorda avans furnizorului. 4. Plata va fi efectuata catre furnizor în cel mult 30 de zile de la emiterea facturii, dar numai daca în acest interval unitatea militara beneficiara a emis nota de receptie si constatare diferente; 5. Pentru verificarea caracteristicilor tehnice declarate, achizitorul îsi rezerva dreptul de a testa prin sondaj esantioane din produsul livrat la un laborator acreditat. Daca vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa îl respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a înlocui produsele refuzate. În cazul în care dupa înlocuirea acestora se constata mentinerea deficientelor calitative, autoritatea va rezilia de drept contractul în derulare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMPARTIMENTUL JURIDIC / UM 02032 Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Mos Ion Roata, nr. 3-5 , Localitatea: Cluj -Napoca , Cod postal: 400397 , Romania , Tel. +40 264593275 , Email: um02032@forter.ro , Fax: +40 264593276
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2018 12:59